Mapa stacji ładowania samochodów elektrycznych na terenie gmin GZM
Map of electric vehicle charging stations in the GZM
Opracowano na podstawie danych zawartych w gminnych planach budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz informacji przekazanych przez gminy GZM.
Uzupełniono o dane Urząd Dozoru Technicznego dot. działających stacji - stan na 18.07.2023 r.