Projekt Gospostrateg
pn. „Nowy model urbanizacji w Polsce – praktyczne wdrożenie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego" (NewUrbPact).

W ramach prac pilotażowych prowadzonych przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów, obszar GZM został objęty badaniami o charakterze społeczno-gospodarczym i przestrzennym. Prace te mają służyć wypracowaniu modelowych rozwiązań w zakresie rozwoju regionalnego oraz integrowania działań ponadlokalnych. Ma to przyczynić się do podniesienia jakości i znaczenia planowania przestrzennego oraz wzmocnienia jego roli jako instrumentu zarządzania i kształtowania procesów urbanizacji w Polsce.
Bezpośrednim rezultatem projektu dla GZM będą zeszyty metropolitalne, które będą stanowić materiał analityczny użyteczny m.in. dla prac nad strategią rozwoju GZM, jak i innych bieżących zadań.

Projekt realizowany był w latach 2019 – 2021, wspólnie z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Uczelnią Łazarskiego, ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (całkowita wartość projektu: 6 097 070 zł).
GZM była natomiast beneficjentem projektu i nie ponosiła żadnych kosztów związanych z jego realizacją.

Wszystkie materiały analityczne będą sukcesywnie zamieszczane na naszej stronie w zakładce Publikacje > GOSPOSTRATEG, zgodnie z terminem ich publikacji.

Metropolitalne Obserwatorium Społeczno-Ekonomiczne
Górnośląsko-Zagłębiowskiej MetropoliiPlatforma udostępniania danych
i
Informacje o projekcie
Metropolitan Socio-Economic
Observatory of GZMData sharing platform
i
Project information