Privacy policy

The Metropolis GZM Office respects the privacy of users of its websites and web applications. We want everyone who visits our websites and web applications to know exactly how they can protect their privacy. By using the InfoGZM website, you accept the Privacy Policy.

Safety

The GZM Metropolis Office strives to protect the websites and web applications hosted on servers administered by GZM against unauthorized access by third parties.

The websites and applications administered by GZM may contain links to other websites.

We recommend reading the privacy policy of those websites after visiting them, as we are not responsible for the privacy policy contained on those websites. We understand our responsibility to protect the data entrusted to us by users.

We take security matters seriously and therefore make every effort to safeguard our websites and web applications from unauthorized access by third parties. We also exercise control over our methods of collecting, storing, and processing information. We use devices and systems to protect the data processed on our servers and implement physical security measures.

Information clause regarding the processing of personal data (PL)

 1. Przedmiotowe informacje są prezentowane m.in. w celu spełnienia obowiązków informacyjnych, o których mowa w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej „RODO”.
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, z siedzibą przy ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice, w imieniu której działają jej organy i przedstawiciele: Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Zgromadzenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, a także Przewodniczący Zarządu jako kierownik Urzędu Metropolitalnego.
 3. Dane osobowe zbierane przez strony i aplikacje internetowe zamieszczone na serwerach, których administratorem jest GZM przeznaczone są wyłącznie na użytek Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (do celów administracyjnych, statystycznych oraz wynikających z uzasadnionego interesu Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii) lub służą do zapewnienia określonych usług naszym odbiorcom (użytkownikom).
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym i jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić dostęp do pewnych usług, realizację sprawy.
 5. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie odpowiednich przepisów prawa, a także  podmiotom, które przetwarzają dane osobowe na zlecenie administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, m.in. firmy świadczące usługi w zakresie oprogramowania.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas konieczny do realizacji wskazanego celu przetwarzania, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa i wewnętrznymi regulacjami dotyczącymi archiwizowania danych obowiązujących w Urzędzie Metropolitalnym Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
 8. W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.
 9. W przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 10. Jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Thematic categories