Polityka prywatności

Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii szanuje prywatność użytkowników swoich stron i aplikacji internetowych. Zależy nam, aby każdy, kto odwiedza nasze strony i aplikacje internetowe, dokładnie wiedział, jak może chronić swoją prywatność.  Korzystając ze strony internetowej InfoGZM akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

 1. Przedmiotowe informacje są prezentowane m.in. w celu spełnienia obowiązków informacyjnych, o których mowa w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej „RODO”.
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, z siedzibą przy ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice, w imieniu której działają jej organy i przedstawiciele: Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Zgromadzenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, a także Przewodniczący Zarządu jako kierownik Urzędu Metropolitalnego.
 3. Dane osobowe zbierane przez strony i aplikacje internetowe zamieszczone na serwerach, których administratorem jest GZM przeznaczone są wyłącznie na użytek Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (do celów administracyjnych, statystycznych oraz wynikających z uzasadnionego interesu Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii) lub służą do zapewnienia określonych usług naszym odbiorcom (użytkownikom).
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym i jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić dostęp do pewnych usług, realizację sprawy.
 5. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie odpowiednich przepisów prawa, a także  podmiotom, które przetwarzają dane osobowe na zlecenie administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, m.in. firmy świadczące usługi w zakresie oprogramowania.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas konieczny do realizacji wskazanego celu przetwarzania, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa i wewnętrznymi regulacjami dotyczącymi archiwizowania danych obowiązujących w Urzędzie Metropolitalnym Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
 8. W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.
 9. W przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 10. Jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Bezpieczeństwo

Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii dokłada wszelkich starań, aby chronić strony i aplikacje internetowe zamieszczone na serwerach, których administratorem jest GZM przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

Strony i aplikacje internetowe, administrowane przez GZM, zawierają odnośniki do innych stron internetowych.

Rekomendujemy, aby po przejściu na inne strony, zapoznać się z obowiązującą tam polityką prywatności, gdyż nie odpowiadamy za politykę prywatności zawartą na tamtych stronach. Zdajemy sobie sprawę, że ponosimy odpowiedzialność za ochronę danych powierzonych nam przez użytkowników.

Kwestie bezpieczeństwa traktujemy niezwykle poważnie. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby chronić nasze strony i aplikacje internetowe przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji. Stosujemy urządzenia i systemy zabezpieczające dane przetwarzane na serwerach oraz fizyczne środki bezpieczeństwa.

Kategorie tematyczne portalu