Wskaźniki monitoringu Strategii Rozwoju GZM na lata 2022-2027, z perspektywą do 2035 r.

W Strategii Rozwoju GZM na lata 2022-2027, z perspektywą do 2035 roku wskazano dwie grupy wskaźników monitorowania sytuacji w GZM oraz postępów wdrażania dokument. Wskaźniki podzielono na dwie grupy:

  • Wskaźniki podstawowe – służące zobrazowaniu sytuacji w GZM i zachodzących zmian na przestrzeni lat, na podstawie ogólnodostępnych danych statystycznych. Przypisane do priorytetów.
  • Wskaźniki szczegółowe – przedstawiające aktywność GZM we wdrażaniu dokumentu. Źródłem danych dotyczących wskaźników są dane gromadzone przez GZM.

Zestawienie wskaźników podstawowych

Lp.PriorytetWskaźnikiWartość bazowa
(2021)
Oczekiwany trendŹródło
1.A – ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU I ODPORNOŚĆTereny zieleni (parki, zieleńce i tereny zieleni osiedlowej)
na 1 mieszkańca [m²]
27,7GUS BDL
2.Liczba dni przekraczania poziomu dopuszczalnych stężeń PM10 24-godzinnych w roku kalendarzowym [dni]69GIOŚ
3.Średnioroczny poziom stężeń NO2 [μg/m³]49GIOŚ
4.B – MOBILNOŚĆ I DOSTĘPNOŚĆRoczna praca eksploatacyjna ZTM [wzkm]100 255 750GZM/ZTM
5.Długość dróg dla rowerów [km]727,2GUS BDL
6.Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) [szt.]14GUS BDL
7.C – PRZESTRZEŃ I SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNALiczba mieszkańców GZM [os.]2 160 555GUS BDL
8.Współczynnik obciążenia demograficznego osobami starszymi [%]31,9GUS BDL
9.Udział osób młodych (15-29 lat) w liczbie mieszkańców GZM [%]14,0GUS BDL
10.Liczba mieszkań oddanych do użytkowania na 1 000 mieszkańców4,01GUS BDL
11.D – METROPOLITALNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆPracujący na 1 000 ludności [os.]318GUS BDL
12.% wpływu z podatku CIT w dochodach gmin GZM ogółem [%]1,2 (2020)GUS BDL
13.Udział studentów szkół wyższych z obszaru GZM w ogóle studentów w kraju [%]7,2GUS BDL
14.E – WSPÓŁPRACA I OTWARTOŚĆLiczba uczestników imprez masowych [os.]1 335 795GUS BDL
15.Liczba turystów zagranicznych (nierezydentów) [os.]110 682GUS BDL

Kategorie tematyczne portalu