Projekt Gospostrateg

"Nowy model urbanizacji w Polsce – praktyczne wdrożenie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego" (NewUrbPact).

W ramach prac pilotażowych prowadzonych przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów, obszar GZM został objęty badaniami o charakterze społeczno-gospodarczym i przestrzennym. Prace miały służyć wypracowaniu modelowych rozwiązań w zakresie rozwoju regionalnego oraz integrowania działań ponadlokalnych. Ma to przyczynić się do podniesienia jakości i znaczenia planowania przestrzennego oraz wzmocnienia jego roli jako instrumentu zarządzania i kształtowania procesów urbanizacji w Polsce. Bezpośrednim rezultatem projektu dla GZM są zeszyty metropolitalne, które stanowią materiał analityczny użyteczny m.in. dla prac nad strategią rozwoju GZM, jak i innych bieżących zadań.

Projekt realizowany był w latach 2019-2021, wspólnie z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Uczelnią Łazarskiego, ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (całkowita wartość projektu: 6 097 070 zł). GZM była natomiast beneficjentem projektu i nie ponosiła żadnych kosztów związanych z jego realizacją.
Wszystkie materiały analityczne będą sukcesywnie zamieszczane w poniższej tabeli, zgodnie z terminem ich publikacji.

Lista opracowańLink
Poziom i dynamika rozwoju gospodarczego na obszarze GZM z uwzględnieniem funkcji metropolitalnych
Current economic development in the GZ Metropolitan Area: trends and mechanisms
Schemat metropolitalnego systemu przyrodniczego wraz z rekomendacjami jego rozwoju
Bilans i chłonność demograficzna terenów mieszkaniowych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
Atlas metropolitalnego systemu przyrodniczego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
Polityka przestrzenna na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
Sytuacja mieszkaniowa na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
Mieszkańcy decydują o wydatkach publicznych. Budżety obywatelskie i fundusze sołeckie w gminach członkowskich w GZM w latach 2015 – 2020
Materiały z konferencji podsumowującejLink
Relacja z konferencji do obejrzenia na platformie Youtube
Procesy ludnościowo-osadnicze w GZM i otoczeniu
Poziom i dynamika rozwoju gospodarczego na obszarze GZM
Potencjał i kierunki wykorzystywania terenów poprzemysłowych w GZM
Procesy urbanizacji na obszarze GZM okiem satelity
Procesy rozwoju przestrzennego na obszarze GZM
W kierunku modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej GZM – synteza procesów rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego

Kategorie tematyczne portalu