Kierunki rozwoju transportu drogowego

CEL:

Cykliczne pozyskiwanie informacji dot. drogowego systemu transportowego dla monitorowania stanu istniejącego i potrzeb GZM przy uwzględnieniu podsystemów towarzyszących (tramwajowego, rowerowego) – w ramach realizacji ustawowego zadania GZM (tj.: współdziałania w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze związku metropolitalnego).

ZAKRES:

  1. Robocze spotkania informacyjno-integrujące gminy GZM i właściwych terytorialnie zarządców dróg.
  2. 4 raporty kwartalne (2 w 2023 r. i 2 w 2024 r.), wykonane w oparciu o:
    • metodę ankietyzacji (autorsko opracowana przez doradców transportowych);
    • wnioski z roboczych spotkań informacyjno-integrujących z interesariuszami (tj. gminami członkowskimi i właściwymi terytorialnie zarządcami dróg);
    • wiedzę ekspercką doradców transportowych.

Kategorie tematyczne portalu