Analizy

Tematyczne opracowania, raporty, wskaźniki i prezentacje przedstawione i zwizualizowane w różnych formach.
Kategorie
Opracowania
Aktualizacja
GZM na tle wybranych obszarów metropolitalnych
Obszary metropolitalne zajmują coraz ważniejsze miejsce w strategicznych dokumentach krajowych. GZM przygotowała zestawienie informacji dot. obszarów metropolitalnych w Polsce. W zestawieniu przedstawiono 12 obszarów metropolitalnych, biorąc pod uwagę 12 miast członkowskich UMP wokół których można wyznaczyć określony granicami obszar metropolitalny na podstawie istniejących stowarzyszeń i związku. Dane statystyczne przygotowano w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), agregując dane z poszczególnych gmin członkowskich do poziomu obszaru metropolitalnego. Dla poszczególnych wskaźników wykorzystano najbardziej aktualne dane publikowane przez GUS w Banku Danych Lokalnych (BDL) – dane za rok 2022 i 2021. Informacje o członkach służące do zdefiniowania granic obszaru i ilości gmin wchodzących w skład metropolii pozyskano z stron internetowych poszczególnych stowarzyszeń (stan na czerwiec 2022 r.).
GZM na tle województwa i kraju
Analiza porównawcza GZM do 7 innych obszarów metropolitalnych w Polsce - Szczecińskiego, Trójmiejskiego, Warszawskiego, Krakowskiego, Lubelskiego, Aglomeracji Poznańskiej, Aglomeracji Opolskiej pod kątem powierzchni, ludności, przyrostu naturalnego, ludności w wieku nieprodukcyjnym na podstawie danych z 2017 r. Porównanie GZM do województw i kraju na podstawie danych 2021-2022 r.
Budżety gmin GZM w latach 2016 – 2019
Wykresy przedstawiające dochody gmin ogółem, dochody bieżące, wydatki ogółem, nadwyżkę operacyjną, zobowiązania ogółem, udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem, udział nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących, udział zobowiązań ogółem w dochodach bieżących. Na podstawie danych ze sprawozdań wykonania budżetów gmin udostępnionych na BIP.
Rynek mieszkaniowy (ceny ofertowe)
Analiza wykonana w oparciu o zamieszczone w wiodących portalach ogłoszeniowych ceny ofertowe sprzedaży mieszkań w miastach GZM, na rynku pierwotnym i wtórnym od IV kwartału 2020 r. do IV kwartału 2022 r.. Badaniu poddano zarówno średnie ceny oraz średni metraż oferowanych mieszkań. Dla wybranych kwartałów na mapach przedstawiono rozkład przestrzenny ofert, z uwzględnieniem cen dla poszczególnych lokalizacji.
Sytuacja na rynku pracy
Dane dot. stopy bezrobocia, liczby bezrobotnych oraz ofert pracy prezentowane na poziomie powiatów, w których znajdują się gminy GZM. Dane aktualizowane miesięcznie. Opracowano na podstawie danych publikowanych każdego miesiąca przez Główny Urząd Statystyczny na stronie bdl.stat.gov.pl.
Analiza dochodów gmin członkowskich GZM 2016-2019
Analiza porównawcza dochodów gmin członkowskich w latach 2016-2019, na podstawie danych ze sprawozdań wykonania budżetów gmin udostępnionych na BIP. W analizie wyodrębniono dochody w części gminnej oraz przeanalizowano sytuację w podregionach.
Raporty
Aktualizacja
Studenci i uczelnie wyższe na terenie GZM
Szkolnictwo wyższe jest jednym z wyznaczników metropolitalności i atrakcyjności danego obszaru. Różnorodność oferty edukacyjnej, jakość kadr i kształcenia czy rozpoznawalność uczelni w kraju i zagranicą to współcześnie ważne determinanty rozwoju i budowania konkurencyjności miast i metropolii, w tym przyciągania inwestorów i nowych mieszkańców. Poniżej zaprezentowano podstawowe dane o uczelniach i studentach na terenie GZM (informacje sukcesywnie aktualizowane na podstawie danych GUS i POL-on), a także przedstawiono najważniejsze informacje wynikające z Raportu „Studenci i uczelnie w GZM” opracowanego w 2021 roku.
Wskaźniki
Aktualizacja
Wskaźniki rozwoju GZM
Zestaw ponad 70 wskaźników zrównoważonego rozwoju GZM wyznaczonych w kontekście wdrażanie Celów Zrównoważonego Rozwoju. Wskaźniki zostały podzielone według 4 priorytetów wyznaczonych w Programie działań strategicznych do 2022 r. Dane dla wskaźników w większości pokazują sytuację od 2010 r. Przedstawiono wskaźniki na poziomie GZM. W wersji do pobrania znajdują się dane na poziomie gmin członkowskich.

Kategorie tematyczne portalu