Deklaracja dostępności cyfrowej

Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2019.848 ze zm.), zwaną dalej ustawą.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej pod tym adresem  https://infogzm.metropoliagzm.pl/

Skróty klawiaturowe oraz ułatwienia dla odwiedzających

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Strona jest dostosowana do nawigacji zarówno za pomocą myszy jak i klawiatury.

Na stronie internetowej wprowadzono szereg udogodnień mających na celu zwiększenie dostępności, takie jak:

 • możliwość powiększenia kursora,
 • możliwość zmiany wielokości tekstu (normalny, większy, największy),
 • możliwość podkreślenia linków,
 • możliwość zmiany skali szarości.

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z wymaganiami określonymi w załączniku do ustawy z powodu niezgodności wymienionych poniżej.

 • Na stronie zamieszczone są liczne mapy oraz mapy interaktywne (wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności)
 • W zakresie postrzegalności część informacji oraz komponentów interfejsu użytkownika nie jest przedstawiona w sposób dostępny dla użytkowników. Cześć elementów nietekstowych nie posiada alternatywnej treści w formie tekstu (wytyczna 1.1). Dla części pól nie określono przeznaczenia wprowadzanych danych (wytyczna 1.3.5).
 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.
 • Pochodzą z różnych źródeł, może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik.

Wyłączenia

Wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności są:

 1. mapy oraz mapy interaktywne (w tym geoportale),
 2. treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte (m. in. dokumenty pochodzące od podmiotów zewnętrznych);
 3. treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, których dostosowanie do wymogów dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której podmiot publiczny nie jest uprawniony (m. in. oświadczenia majątkowe, projekty techniczne);
 4. multimedia nadawane na żywo;
 5. multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową strony internetowej InfoGZM prosimy o kontakt mailowo e-mail: infogzm@metropoliagzm.pl lub telefonicznie 32 7180-741. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii mieści się przy ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice.

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Do budynku prowadzą 3 wejścia – pierwsze główne od ul. Hercena, drugie (boczne) od ul. Hercena, trzecie (tylne) od strony ul. Szmausa.

Do każdego z wejść prowadzą schody – przy schodach do wejścia głównego znajduje się podjazd dla wózków.

Dla klientów i gości dostępne jest wejście od ulicy Barbary (główne) – posiada podjazd dla wózków inwalidzkich, drzwi otwierane automatycznie, umożliwiające bezkolizyjne wejście do budynku. W budynku funkcjonuje obszar kontroli, przez który można przejechać wózkiem inwalidzkich poprzez specjalną bramkę.

Dostępność korytarzy, schodów, wind i toalet.

Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter. W budynku na parterze jest jedna winda, przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, w prawym skrzydle budynku.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

1. zastosowano pochylnię dla wózków od ulicy Barbary,

2. w budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,

3. informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób głosowy (pracownicy ochrony znajdującej się przy wejściu głównym od ul. Barbary). Po przeprowadzeniu remontu punktu informacyjnego/ochrony będzie również dostępna wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń w postaci tablicy informacyjnej,

4. w budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika, kancelarii ogólnej znajdującej się w pokoju 013 po prawej stronie po wejściu do budynku głównego od ul. Barbary) tel. 32 718 07 44, email kancelaria@metropoliagzm.pl.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku na chwilę obecną nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Usługa ta będzie dostępna w niedługim czasie i będzie bezpłatna. Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz.U. z 2017 r., Nr 1824) osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do korzystania z usług pozwalających na komunikowanie się. Osoba zainteresowania załatwieniem sprawy urzędowej przy pomocy tłumacza języka migowego jest zobowiązana zgłosić ten fakt co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem jej załatwienia.

Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii będzie dążył do zapewnienia dostępności poprzez zastosowanie urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących w tym budynku.

Informacje dodatkowe

Data publikacji strony internetowej: 01.10.2019 r.
Data wprowadzenia istotnych zmian na stronie internetowej: 12.03.2023 r.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono 15.03.2023 r. Deklarację sporządzono w dniu 13.03.2023 r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Kategorie tematyczne portalu