Statystyki

Dane statystyczne w formie kartogramów i tabel w ramach 6 kategorii: demografia, finanse, gospodarka, infrastruktura, środowisko, społeczeństwo.
Kategorie
Demografia
Aktualizacja
Piramida wieku
Graficzna prezentacja udziału różnych grup wiekowych w populacji z uwzględnieniem podziału na płeć (struktura płci i wieku). Rozkład wiekowy w populacji dostarcza wielu informacji o jej aktualnej kondycji. Dane od 2002 roku, dla GZM i gmin członkowskich.
Migracje
Saldo migracji ogółem, Saldo migracji ogółem na 1000 ludności, Saldo migracji wewnętrznych, Saldo migracji wewnętrznych na 1000 ludności, Saldo migracji zagranicznych, Saldo migracji zagranicznych na 1000 ludności, Migracje wewnętrzne – napływ, Migracje wewnętrzne – odpływ, Migracje zagraniczne – imigracja, Migracje zagraniczne – emigracja
Grupy wiekowe ludności
Ludność w wieku przedprodukcyjnym, Ludność w wieku przedprodukcyjnym na 100 osób ogółem, Ludność w wieku produkcyjnym, Ludność w wieku produkcyjnym na 100 osób ogółem, Ludność w wieku mobilnym, Ludność w wieku mobilnym na 100 osób ogółem, Ludność w wieku niemobilnym, Ludność w wieku niemobilnym na 100 osób ogółem, Ludność w wieku poprodukcyjnym, Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób ogółem, Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym, Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym, Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym, Wskaźnik starości (odsetek osób w wieku 65 lat i więcej)
Stan ludności
Liczba ludności, Gęstość zaludnienia, Przyrost naturalny, Przyrost naturalny na 1000 osób, Urodzenia żywe, Urodzenia żywe na 1000 ludności, Zgony ogółem, Zgony na 1000 ludności, Współczynnik feminizacji, Współczynnik feminizacji: ludność 65 lat i więcej,
Finanse
Aktualizacja
Fundusze europejskie
Podpisane umowy – Wszystkie programy operacyjne – Ogółem, Podpisane umowy – RPO Województwa Śląskiego, Podpisane umowy – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Podpisane umowy – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Podpisane umowy – Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Podpisane umowy – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Wnioski o płatność – Wszystkie programy operacyjne – Ogółem, Wnioski o płatność – RPO Województwa Śląskiego, Wnioski o płatność – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Wnioski o płatność – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Wnioski o płatność – Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Wnioski o płatność – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,
Dochody własne
Dochody własne razem, Podatek rolny, Podatek leśny, Podatek od nieruchomości, Podatek od środków transportowych, Podatek od spadków i darowizn, Podatek od czynności cywilnoprawnych, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, Dochody podatkowe ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa razem, Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), Wpływy z opłaty skarbowej, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, Wpływy z usług, Wpływy z opłaty targowej, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, Dochody z majątku, Dochody z majątku – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST oraz innych umów o podobnym charakterze, Pozostałe dochody – środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł – razem, Pozostałe dochody – środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł – inwestycyjne
Bilanse skonsolidowane JST
Suma aktywów, Aktywa trwałe, Rzeczowe aktywa trwałe, Rzeczowe aktywa trwałe – grunty, Rzeczowe aktywa trwałe – Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej, Rzeczowe aktywa trwałe – Inwestycje (środki trwałe w budowie), Długoterminowe aktywa finansowe – Akcje i udziały, Aktywa obrotowe, Należności i roszczenia, Środki pieniężne, Suma pasywów, Fundusz, Fundusze jednostek, Zobowiązania długoterminowe, Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne, Udział kapitału własnego w finansowaniu majątku (fundusze / aktywa trwałe + aktywa obrotowe), Udział kapitału własnego w finansowaniu majątku (fundusze jednostek / aktywa trwałe + aktywa obrotowe), Udział kapitału obcego w finansowaniu majątku (zobowiązania długoterminowe aktywa trwałe)
Budżety gmin
Dochody ogółem, Wydatki ogółem , Dochody bieżące, Wydatki bieżące, Dochody majątkowe, Wydatki majątkowe, Nadwyżka / Deficyt budżetu, Nadwyżka operacyjna, Zobowiązania ogółem, Udział zobowiązań ogółem w dochodach ogółem, Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem, Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem, Wskaźnik samofinansowania
Gospodarka
Aktualizacja
Spółki
Spółki handlowe ogółem, Spółki handlowe – z udziałem kapitału zagranicznego razem, Spółki handlowe – z ograniczoną odpowiedzialnością razem, Spółki handlowe – z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem kapitału zagranicznego, Spółki handlowe – akcyjne ogółem, Spółki cywilne ogółem
Rodzaje działalności podmiotów gospodarczych
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (Sekcja A ), Przemysł (sekcje B, C, D, E), Budownictwo (Sekcja F), Górnictwo i wydobywanie (Sekcja B), Handel i naprawa pojazdów samochodowych (Sekcja G), Transport i gospodarka magazynowa (Sekcja H), Zakwaterowanie i gastronomia (Sekcja I) , Informacja i komunikacja (Sekcja J), Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (Sekcja K), Obsługa rynku nieruchomości (Sekcja L), Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (Sekcja Q), Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (Sekcja M), Kultura i rekreacja (Sekcja R),
Podmioty gospodarcze – ogółem
Podmioty gospodarcze ogółem, Sektor prywatny – ogółem, Sektor publiczny – ogółem, Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, Podmioty gospodarcze nowozarejestrowane, Podmioty gospodarcze wyrejestrowane, Sektor publiczny – państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego, Sektor publiczny – spółki handlowe, Sektor prywatny – spółki handlowe, Sektor prywatny – spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego, Sektor prywatny – spółdzielnie, Sektor prywatny – fundacje, Sektor prywatny – stowarzyszenia i organizacje społeczne
Podmioty gospodarcze – wskaźniki
Ogólna liczba podmiotów wpisanych do rejestru REGON, Podmioty wpisane do rejestru REGON na 1000 ludności, Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 1000 ludności, Liczba podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym, Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 100 osób w wieku produkcyjnym, Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 1000 mieszkańców, Jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze REGON na 1000 ludności, Jednostki wyrejestrowane w rejestrze REGON na 1000 ludności, Udział podmiotów nowo zarejestrowanych w ogólnej liczbie podmiotów wpisanych do rejestru REGON, Udział podmiotów wyrejestrowanych w ogólnej liczbie podmiotów wpisanych do rejestru REGON, Udział osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w liczbie podmiotów gospodarki narodowej ogółem, Udział podmiotów gospodarki narodowej o liczbie pracujących do 9 osób w ogólnej liczbie podmiotów wpisanych do rejestru REGON
Rynek pracy – gminy
Liczba pracujących ogółem, Bezrobotni zarejestrowani, Pracujący na 1000 ludności, Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto, Udział bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym
Infrastruktura
Aktualizacja
Drogi rowerowe
Drogi dla rowerów ogółem, Drogi dla rowerów na 10 tys. km², Drogi dla rowerów na 10 tys. ludności
Sieć gazowa
Długość czynnej sieci ogółem, Długość czynnej sieci rozdzielczej, Długość czynnej sieci ogółem w km na 100 km², Czynne przyłącza do budynków mieszkalnych, Odbiorcy gazu, Odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem, Zużycie gazu w MWh, Zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań w MWh, Ludność korzystająca z sieci gazowej
Sieć kanalizacyjna
Długość czynnej sieci kanalizacyjnej, Przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania, Długość czynnej sieci kanalizacyjnej w km na 100 km², Ścieki bytowe odprowadzone siecią kanalizacyjną, Ścieki oczyszczane odprowadzone, Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej
Sieć wodociągowa
Długość czynnej sieci rozdzielczej, Długość czynnej sieci rozdzielczej w km na 100 km², Przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania, Woda dostarczona gospodarstwom domowym, Ludność korzystająca z sieci wodociągowej, Zużycie wody w gospodarstwach domowych ogółem na 1 mieszkańca
Mieszkania
Liczba mieszkań, Powierzchnia użytkowa mieszkań – ogółem, Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania, Mieszkania na 1000 mieszkańców, Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie, Mieszkania oddane do użytkowania – ogółem, Mieszkania oddane do użytkowania – przeznaczone na sprzedaż lub wynajem, Pozwolenia wydane na budowę nowych budynków mieszkalnych i zgłoszenia budowy z projektem budowlanym – mieszkania ogółem, Budynki mieszkalne nowe oddane do użytkowania – ogółem, Budynki mieszkalne nowe oddane do użytkowania – jednorodzinne, Budynki mieszkalne nowe oddane do użytkowania – wielorodzinne, Budynki mieszkalne nowe oddane do użytkowania – ogółem – przeznaczone na sprzedaż lub wynajem,
Społeczeństwo
Aktualizacja
Pomoc społeczna
Domy Pomocy Społecznej, Placówki stacjonarnej pomocy społecznej (wraz z filiami), Miejsca w placówkach pomocy społecznej (wraz z filiami), Mieszkańcy placówek pomocy społecznej (wraz z filiami), Mieszkańcy placówek pomocy społecznej (wraz z filiami) na 1000 ludności, Schroniska dla bezdomnych
Biblioteki i domy kultury
Biblioteki, filie, punkty biblioteczne ogółem, Czytelnicy w ciągu roku, Czytelnicy bibliotek publicznych na 1000 ludności, Ludność na 1 placówkę biblioteczną (łącznie z punktami bibliotecznymi ujętymi zgodnie z siedzibą jednostki macierzystej), Księgozbiór, Księgozbiór bibliotek na 1000 ludności, Wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika w woluminach, Centra, domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice – ogółem, Centra, domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice – imprezy, Uczestnicy imprez, Liczba uczestników imprez na 1000 ludności, Grupy artystyczne, Członkowie grup artystycznych
Żłobki i przedszkola
Żłobki, Kluby dziecięce, Miejsca ogółem (łącznie z oddziałami i klubami dziecięcymi), Dzieci przebywające w ciągu roku ogółem (łącznie z oddziałami i klubami dziecięcymi), Dzieci objęte opieką w żłobkach w wieku do lat 3, Dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych na 1000 dzieci w wieku do lat 3, Miejsca w żłobkach i klubach dziecięcych na 1000 dzieci w wieku do lat 3, Przedszkola bez specjalnych, Dzieci w przedszkolach ogółem – bez specjalnych, Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
Szkolnictwo
Szkoły podstawowe ogółem, Uczniowie szkół podstawowych, Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych ogółem, Współczynnik skolaryzacji brutto – szkoły podstawowe, Współczynnik skolaryzacji netto – szkoły podstawowe, Szkoły ogólnokształcące ogółem, Uczniowie szkół ogólnokształcących, Absolwenci szkół ogólnokształcących, Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących, Szkoły policealne razem – ogółem, Uczniowie szkół policealnych razem, Absolwenci szkół policealnych razem, Zasadnicze szkoły zawodowe, szkoły branżowe I stopnia i szkoły przysposabiające do pracy zawodowej, Uczniowie zasadniczych szkół zawodowych, szkół branżowych I stopnia i szkół przysposabiających do pracy zawodowej, Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych, szkół branżowych I stopnia i szkół przysposabiających do pracy zawodowej, Uczniowie przypadający na 1 oddział w zasadniczych szkołach zawodowych, Technika ogółem – bez specjalnych, Uczniowie techników – bez specjalnych, Absolwenci techników – bez specjalnych, Absolwenci techników w ogólnej liczbie absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, Absolwenci liceów ogólnokształcących w ogólnej liczbie absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych oraz techników w ogólnej liczbie absolwentów szkół ponadgimnaz. i ponadpodst.
Środowisko
Aktualizacja
Tereny zieleni
Lasy ogółem, Lasy gminne, Parki spacerowo-wypoczynkowe, Zieleńce, Zieleń uliczna, Tereny zieleni osiedlowej, Parki spacerowo-wypoczynkowe, zieleńce i tereny zieleni osiedlowej (łącznie), Udział powierzchni lasów w powierzchni gminy ogółem, Udział powierzchni parków spacerowo-wypoczynkowych, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej w powierzchni ogółem, Powierzchnia terenów zieleni (parki spacerowo-wypoczynkowe, zieleńce i tereny zieleni osiedlowej) na 1 mieszkańca, Nasadzenia drzew, Ubytki drzew, Bilans: nasadzenia – ubytki
Ochrona środowiska
Zużycie wody ogółem, Zużycie wody – przemysł, Udział przemysłu w zużyciu wody ogółem, Zużycie wody ogółem na 1 mieszkańca, Odpady komunalne zebrane z gospodarstw domowych, Odpady komunalne zebrane ogółem, Ludność korzystająca z oczyszczalni ogółem, Ścieki komunalne odprowadzone ogółem, Ścieki komunalne odprowadzone na 1 mieszkańca

Kategorie tematyczne portalu