Publikacje

Opracowania i publikacje przygotowane przez departamenty GZM, oraz materiały zewnętrzne dotyczące GZM.
Kategorie
Materiały GZM
Aktualizacja
Strategia Rozwoju GZM
Zbiór wszystkich dokumentów oraz materiałów graficznych związanych ze Strategią Rozwoju GZM. Na stronie można znaleźć dokumenty: Strategia Rozwoju GZM (uchwała oraz streszczenie w języku polskim i angielskim), Raport z prac przygotowawczych, Diagnozę stanu GZM, Obszary Funkcjonalne GZM, Prognoza oddziaływania na środowisko, Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji. Ponadto, na stronie znajduje się Model struktury funkcjonalno-przestrzennej (w różnych formatach oraz obszary poszczególnych gmin) a także schematy A-D.
Opracowania GZM
Biblioteka opracowań przygotowanych przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. W bibliotece zgromadzono dokumenty strategiczno-planistyczne, a także związane z rozwojem społeczno-gospodarczym, transportem i mobilnością, środowiskiem oraz inne dotyczące działalności GZM.
Materiały zewnętrzne
Aktualizacja
Geoportale powiatowe i regionalne
Zestawienie linków do geoportali powiatowych, w tym portali zdjęć ukośnych i 3D, a także geoportalu ORSIP i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
Geoportale krajowe i tematyczne
Zestawienie linków do najważniejszych geoportali, w tym m.in. geoportalu krajowego, geoportalu 3D, geoportalu INSPIRE, Geoserisu GDOŚ, czy portalu statystycznego.
Projekt Gospostrateg
W ramach prac pilotażowych prowadzonych przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów, obszar GZM został objęty badaniami o charakterze społeczno-gospodarczym i przestrzennym. W ramach projektu sporządzono opracowania dotyczące: sytuacji demograficznej, polityki przestrzennej, rozwoju gospodarczego, budżetów obywatelskich, metropolitalnego systemu przyrodniczego, wykorzystania terenów poprzemysłowych i sytuacji mieszkaniowej.
Publikacje statystyki publicznej
Zbiór najważniejszych opracowań Głównego Urzędu Statystycznego oraz Urzędu Statystycznego w Katowicach, w tym Statystyczny obraz Górnośląsko-Zagłebiowskiej Metropolii, Statystyczne Vademecum Samorządowca.
Pozostałe
Aktualizacja
Rankingi
Aktualizacja
Listy rankingowe
Ranking jakości życia w polskich miastach magazynu Polityka oraz Ranking dochodów JST magazynu Wspólnota.
Zamożność gmin w 2018 r.
Podsumowanie rankingu zamożności gmin w 2018 r. wg pisma Wspólnota wraz porównaniem do lat ubiegłych dla gmin GZM.

Kategorie tematyczne portalu