Opracowanie pomiaru ruchu

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zakończyła realizację zadania pn. „Wykonanie kordonowego dobowego pomiaru ruchu kołowego na drogach krajowych i wojewódzkich na obszarze GZM”. Zasadniczym celem przedsięwzięcia było ustalenie obciążenia ruchem kołowym na drogach krajowych i wojewódzkich oraz na wybranych drogach powiatowych, położonych wewnątrz obszaru GZM. Jednoczesnym badaniom natężenia ruchu drogowego poddano 70 przekrojów pomiarowych, z podziałem na:

 1. Część A (pomiar kordonowy) – 29 przekrojów pomiarowych, tworzących kordon obszaru opracowania,
 2. Część B (pomiar w wybranych punktach przekrojowych układu) – 41 przekrojów pomiarowych wewnątrz obszaru opracowania.

Pomiar ruchu (dla obu części), wykonano w dniu 10 października 2023 roku (wtorek), przy założeniu całodobowego zakresu akwizycji danych ruchowych, w godzinach 00:00 – 24:00.

W skład opracowanych wyników dla pierwszej części zadania (część A) wchodzą następujące zestawienia:

 • wahania natężenia ruchu w przekrojach, tj. rozkłady natężenia ruchu oraz jego struktury rodzajowej w czasie pomiarowym dla poszczególnych kierunków i całego przekroju, połączone z tabelarycznym zestawieniem zawierającym strukturę rodzajową oraz kierunkową ruchu dla poszczególnych okresów;
 • zestawienie ruchu obejmujące:
  • dobowe przepływy pojazdów przez obszar – macierze oraz więźby,
  • akumulację obszaru tj. czas przebywanie pojazdów w obszarze,
  • zestawienia napływów pojazdów do obszaru/punktów kordonu,
  • zestawienie ilościowe rejestracji pojazdów,
  • udział tranzytu w wielkości sumarycznej ruchu w przekroju,
  • macierz tranzytu,
  • więźby tranzytu,
  • zbiorcze więźby tranzytu przez obszar,
  • średnie czasy przejazdów dla podróży tranzytowych.

W skład opracowanych wyników dla drugiej części zadania (część B) wchodzą następujące zestawienia:

 • wahania natężenia ruchu w przekrojach, z uwzględnieniem rozkładu natężenia ruchu oraz jego struktury rodzajowej w czasie dla poszczególnych kierunków i całego przekroju, połączone z tabelarycznym zestawieniem zawierającym strukturę rodzajową oraz kierunkową ruchu dla poszczególnych okresów.

Wszystkie dane zostały przedstawione w sposób opisowy, tabelaryczny i graficzny.

Powstała baza danych z pomiaru będzie podstawą do dalszych działań.

Thematic categories