O projekcie

Platforma Dobrych Praktyk to baza wiedzy na temat dobrych praktyk zebranych z gmin Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM). Celem projektu jest upowszechnianie wśród gmin GZM sprawdzonych i skutecznych rozwiązań wdrożonych przez daną gminę z obszaru GZM, jak również z obszaru całego kraju. Wymiana wiedzy służy również poprawie funkcjonowania samorządów lokalnych oraz wzmacnia współpracy międzygminnej.Projekt „Platforma dobrych praktyk” realizowany jest w ramach Metropolitalnego Programu Działań Strategicznych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, prowadzony przez Departament Strategii i Polityki Przestrzennej. 

Dlaczego?
Projekt realizujemy z potrzeby:  

 • wymiany doświadczeń i budowania wzajemnych kontaktów wokół danej dobrej praktyki na rzecz zwiększenia efektywności i sprawności funkcjonowania samorządów lokalnych   
 • integrowania  pracowników samorządowych z różnych gmin GZM działających w podobnym obszarze tematycznym. 
 • zapewnienia dostępu do aktualnych informacji i rozwiązań, które są wypracowywane „na bieżąco” w odpowiedzi na potrzeby i wyzwania zarówno mieszkańców, jak i pracowników samorządowych.  

Realizacja projektu

Nasze działania 

 • Zbieramy dobre praktyki – zbieramy od gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii działania mogące stanowić dobre praktyki.  
 • Organizujemy spotkania – organizujemy spotkania tematyczne dla wszystkich gmin członkowskich GZM, podczas których prezentowane są dobre praktyki w wybranej dziedzinie. Celem spotkań jest wymiana kontaktów i współpracy pomiędzy poszczególnymi pracownikami urzędów gmin, odpowiedzialnymi za dane zagadnienie. Spotkania prowadzone są w różnych formach np. spotkań z ekspertami, warsztatów, szkoleń. 
 • Publikujemy informacje – na Platformie Dobrych Praktyk publikujemy materiały o realizowanych lub zrealizowanych projektach w podziale na grupy tematyczne, które mogą być wzorcem oraz inspiracją dla innych gmin członkowskich. Na platformie będą znajdować się również doświadczenia spoza obszaru GZM, w tym doświadczenia zagraniczne.  

Typy projektów

Dobre praktyki zostały umownie podzielone na typy działań:

 • Proceduralne - działania polegające głównie na wypracowaniu przez gminę procedury ułatwiającej rozwiązanie problematycznego zagadnienia, usprawnienie pracy urzędu, wprowadzenie ułatwień dla mieszkańców, co wyraża się np. poprzez zarządzenia wójta/burmistrza/prezydenta miasta lub inne dokumenty zawierające opis procedury, nie posiadają określonego budżetu i nie mają wyznaczanego terminu zakończenia realizacji (mają charakter długofalowy). 
 • Inwestycyjne - działania „twarde”, posiadające określony budżet na ich realizację, jak np. modernizacja, budowa, zakup urządzeń. 
 • IT - działania polegające na wykorzystaniu nowych technologii dla rozwiązania problemu, ułatwieniu współpracy z mieszkańcami, jak np. utworzenie aplikacji, strony internetowej, które stanowią główne elementy projektu. 
 • Społeczne – projekty/działania o charakterze „miękkim”, nastawione głównie na mieszkańców w tym zwłaszcza na budowanie relacji z samorządem lokalnym, zaangażowanie w życie gminy, włączenie w prace nad miejskimi dokumentami np. kampanie społeczne, konsultacje społeczne. 
 • Organizacyjne – działania dot. zmian w organizacji urzędu i jego jednostek, związane np. z utworzeniem nowych stanowisk lub podmiotów zajmujących się danym tematem. 
 • Promocyjne – działania polegające na organizacji kampanii promocyjnych i informacyjnych realizowanych przez gminy, a także wydarzeń, których elementem jest promocja jakiegoś tematu i budowanie świadomości mieszkańców.  
 • Projektowe – Złożony zbiór działań, zarówno tzw. „miękkich”, jak i „twardych”, posiadający szerszy aspekt niż inwestycja czy procedura, mający na celu kompleksowe rozwiązanie danego wyzwania czy problemu.