Katalog Dobrych Praktyk

Kategorie
Gmina
Typ działania
Ruszamy ze zmianą Rawy
EdukacjaKatowiceProjektowe
Przygotowanie założeń przebudowy Zielonej Strefy Nauki, tj. renaturalizacja fragmentu doliny rzeki Rawy i powiązanych z nią przestrzeni publ. Belinda Tato pokazała, iż partycypacja jest sposobem na konfrontację naszych uprzedzeń, wsparciem naszych intuicji w kontekście wielowarstwowości architektury.
Akcja społeczna „SprzątaMy Dzielnice”
Współpraca z mieszkańcamiKatowiceSpołeczne
Akcja jest odpowiedzią na zjawisko dzikich wysypisk, nielegalnego wyrzucania śmieci i pozostawiania ich w miejscach publicznych. Mieszkańcy miasta zgłaszają tereny wymagające posprzątania, a następnie w głosowaniu internetowym wybierane są te, które zostaną posprzątane. Chętni mieszkańcy wraz ze służbami miejskimi oraz współpracującą organizacją pozarządową wspólnie sprzątają wybrane w głosowaniach tereny. Ważnym elementem akcji jest też spotkanie integracyjne po sprzątaniu, połączone z „grillem”.
Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap II
InfrastrukturaGliwiceInwestycyjne
W ramach projektu rozbudowano istniejący system ITS o kolejne funkcjonalności poprawiające zarządzanie ruchem, w tym np. wprowadzono aplikację mobilną dla użytkowników ruchu drogowego, nadanie priorytetu zielonego światła dla pojazdów komunikacji zbiorowej czy uprzywilejowanie pojazdów służb ratowniczych przejeżdżających przez skrzyżowania wyposażone w sygnalizację świetlną.
Energomodernizacja Osiedla Juliusz w Sosnowcu
PPPSosnowiecInwestycyjne
Energomodernizacja 22 budynków mieszkalnych oraz budynku żłobka stanowiących zasób lokalowy Miasta Sosnowiec wraz z wieloletnim zarządzaniem gospodarką cieplną realizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
„Osiągnięcie oszczędności zużycia energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego w Gminie Radzionków” w ramach projektu pn.: “Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Radzionków”
InfrastrukturaRadzionkówInwestycyjne
Zaprojektowanie sieci oświetlenia ulicznego oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową nowej sieci oświetlenia ulicznego i robót montażowych związanych z wymianą opraw oświetleniowych (LED) na istniejących słupach. Wprowadzenie innowacyjnego systemu umożliwiającego zarządzanie energią w sieci oświetleniowej na terenie Gminy Radzionków. Projekt realizowany w formule PPP.
Masterplan Oświetlenia Obszaru Miejskiego Miasta Gliwice
InfrastrukturaGliwiceInwestycyjne
Głównymi celami projektu było zmniejszenie zużycia energii, ograniczenie zaśmiecenia światłem i obniżenie kosztów eksploatacyjnych urządzeń oświetleniowych. Masterplan zawiera inwentaryzację istniejących urządzeń oświetleniowych oraz wytyczne uporządkowania oświetlenia.
Partycypacja społeczna w ramach procesu kompleksowej rewitalizacji
Współpraca z mieszkańcamiKatowiceSpołeczne
Zapewnienie udziału społeczności lokalnej w procesie programowania procesu rewitalizacji. Mieszkańcy (interesariusze) biorą udział w spotkaniach i warsztatach służących diagnozie istniejącego stanu, identyfikacji potencjałów oraz tworzenia celów, kierunków działań oraz pomysłów na projekty.
Budżet Obywatelski w Katowicach
Współpraca z mieszkańcamiKatowiceSpołeczne
Budżet Obywatelski w Katowicach to szczególna forma konsultacji społecznych umożliwiająca mieszkańcom partycypację w kształtowaniu budżetu miasta. Co roku mieszkańcy zgłaszają i wybierają w głosowaniu projekty do realizacji - zarówno o charakterze inwestycyjnym (twardym) jak i społecznym (miękkim). Projekt realizowany jest od 2014 roku.
SOS Piekary Śląskie
Współpraca z mieszkańcamiPiekary ŚląskieIT
Utworzenie specjalnego adresu mailowego, a następnie platformy internetowej umożliwiającej mieszkańcom zgłaszanie problemów, awarii oraz uwag do realizowanych w mieście działań.
Miejskie Centrum Energii – punkt informacyjno-edukacyjny
Ochrona ŚrodowiskaKatowiceOrganizacyjne
Utworzenie punktu informacyjno-edukacyjnego, w którym mieszkańcy mogę uzyskać wszelkie informacje dotyczące likwidacji niskiej emisji, poprawy efektywności energetycznej, ochrony powietrza i klimatu. Oprócz w porad w punkcie prowadzone są także warsztaty oraz prelekcje.
Projekt AWAIR
Ochrona ŚrodowiskaKatowiceProjektowe
Utworzenie systemu monitoringu jakości powietrza składającego się z 127 czujników jakości powietrza oraz 154 ekranów informacyjnych. Aktualna informacje o jakości powietrza publikowane są na dedykowanej stronie powietrze.katowice.eu.
Bank zamiany mieszkań
Gospodarka mieszkaniowaSiemianowice ŚląskieProceduralne
Bank zamiany mieszkań to forma rejestru mieszkań, których najemcy bądź właściciele zgłosili chęć zamiany mieszkania na inne, wg kryteriów zawartych w Formularzu zgłoszeniowym. Rejestr opublikowany jest na BIPie.
Praca za długi
Gospodarka mieszkaniowaKatowiceProceduralne
Umożliwienie spłaty zadłużenia osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej w formie odpracowywania długu wobec Miasta Katowice.
Procedura dotycząca wypłaty odszkodowania
Gospodarka mieszkaniowaBytomProceduralne
Ograniczenie wysokości wypłacanych odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego dzięki zastosowaniu szeregu działań - gmina przystępuje do rozpraw o eksmisję w roli interwenta ubocznego, przeprowadzane są wizje lokalne oraz zestandaryzowany został proces spłaty odszkodowań.
Od segregacji nie ma wakacji. Odwiedzić PSZOK – to dobry krok. Rozwiązania gminy mogące stanowić dobre praktyki z zakresu gospodarki odpadami.
Ochrona ŚrodowiskaDąbrowa GórniczaInwestycyjne
Wdrożenie rozwiązań zmierzającej do rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W ramach projektu zakupiono stojaki na worki do selektywnej zbiórki, pojemniki do selektywnej zbiórki oraz zbudowano gminne centra zbiórki odpadów i odpadów niebezpiecznych, pełniące także rolę punktów informacyjnych.
Odpracowanie zadłużenia za gminne lub pozostające w dyspozycji gminy Bytom lokale mieszkalne oraz za wypłacone przez Gminę Bytom innym wierzycielom odszkodowania za niedostarczone przez Gminę lokale socjalne
Gospodarka mieszkaniowaBytomProceduralne
Umożliwienie osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej spłaty zaległych należności wobec gminy poprzez odpracowanie ich w formie świadczenia rzeczowego (wykonywanie drobnych prac porządkowych, usługowych lub innych drobnych prac na rzecz gminy, urzędu lub jednostek organizacyjnych.
Brak wyników wyszukiwania