Katalog Dobrych Praktyk

Od segregacji nie ma wakacji. Odwiedzić PSZOK – to dobry krok. Rozwiązania gminy mogące stanowić dobre praktyki z zakresu gospodarki odpadami.

Wdrożenie rozwiązań zmierzającej do rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W ramach projektu zakupiono stojaki na worki do selektywnej zbiórki, pojemniki do selektywnej zbiórki oraz zbudowano gminne centra zbiórki odpadów i odpadów niebezpiecznych, pełniące także rolę punktów informacyjnych.
Data dodania: 15.09.2022
Grupa tematyczna Ochrona Środowiska
Gmina Dąbrowa Górnicza
Typ działania Inwestycyjne
Data wdrożenia 05.2012
Status projektu Zrealizowany
Budżet 9 881 414,42 zł

Cel działania

Rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą techniczną. Realizacja zadań własnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Opis działania

„Dobra praktyka” została wdrożona w obszarze gospodarki odpadami komunalnymi. Przedmiotem wdrożonego rozwiązania jest szeroko rozumiany rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą techniczną. Rozwiązanie to zostało wdrożone w ramach realizacji projektu dofinasowanego w ramach programu RPO Woj. Śl. na lata 2007-2013 (priorytet V „Środowisko”, Działanie 5.2. „Gospodarka odpadami”). Projekt był realizowany wspólnie z Gminą Siewierz i Sławków i nosił nazwę: „Rozwój selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gmin Dąbrowa Górnicza, Siewierz i Sławków”. Każda Gmina wdrażała elementy projektu na swoim terenie.

Rozwiązanie wdrożone na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza obejmowało oprócz zakupu 10 500 szt. stojaków na worki do selektywnej zbiórki odpadów, zakupu 693 szt. pojemników do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych, szkła i makulatury, budowę trzech Gminnych Centrów Zbiórki Odpadów (GCZO) oraz Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON).

Obiekty GCZO i GPZON pełnią rolę Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) i idealnie wpisują się w główny nurt ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W GCZO i GPZON mieszkańcy Dąbrowy Górniczej mogą bezpłatnie pozostawić odpady w tym odpady niebezpieczne wyselekcjonowane ze strumienia odpadów komunalnych w ilościach wskazujących na ich wytworzenie w gospodarstwie domowym. GCZO są miejscem tymczasowego gromadzenia przyjmowanych odpadów przed ich transportem do GPZON a następnie przed ich ostatecznym zagospodarowaniem. Pełnią także rolę punktów informacyjnych, w których mieszkańcy gminy mogą złożyć w myśl ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uzyskać szczegółowe informacje w zakresie funkcjonowania nowego kompleksowego systemu gospodarowania odpadami w Dąbrowie Górniczej.

Istniejący stan przed wdrożeniem rozwiązania charakteryzował się między innymi brakiem dostatecznej ilości punktów segregacji odpadów oraz Gminnych Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych. Ponadto zaobserwować można było niedostateczną świadomość ekologiczną mieszkańców w zakresie odpadów niebezpiecznych i zagrożeń dla środowiska wynikających z niewłaściwych sposobów postępowania z tymi odpadami, co przekładało się z kolei na niewielkie ilości zebranych odpadów niebezpiecznych w stosunku do ilości wytwarzanych odpadów. Zauważalny był niewystarczający stopień selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych. Przyczyną zidentyfikowanych problemów był niedostatecznie rozwinięty stan infrastruktury koniecznej do wystąpienia efektywnego systemu selektywnej zbiórki odpadów. Wybór problematyki obejmującej obszar gospodarki odpadami zdeterminowany był koniecznością zminimalizowania ilości odpadów deponowanych na składowiskach odpadów i lokowanych poza istniejącym systemem gospodarki odpadami oraz eliminacja zjawiska tworzenia dzikich wysypisk.

Rezultaty / efekty działania

Korzyści wdrożonego rozwiązania to: objęcie systemem selektywnej zbiórki odpadów wszystkich mieszkańców, podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów, zwiększenie odzysku odpadów opakowaniowych oraz niebezpiecznych, podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.

Efekty polegające na poprawie jakości świadczonych usług:

 • wzrost liczby gospodarstw domowych objętych selektywną zbiórką odpadów;
 • wzrost ilości odpadów objętych programem selektywnej zbiórki;
 • zmniejszenie ilości nieposegregowanych odpadów komunalnych trafiających na składowisko;
 • wzrost ilości odpadów przekazanych do odzysku;
 • promocja zachowań proekologicznych.

Efekty polegające na zwiększeniu dostępności usług w sensie fizycznym lub kosztowym:

 • Wzrost dostępności usługi związanej z możliwością segregacji odpadów komunalnych poprzez budowę trzech Gminnych Centrów Zbiórki Odpadów GCZO) i jednego Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON), które zwiększyły zakres możliwości bezpiecznego oddania zebranych odpadów niebezpiecznych wraz ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

 

Etapy realizacji dobrej praktyki:

Koszty budowy GCZO i GPZON:

 1. Opracowanie wstępnego studium wykonalności.
 2. Opracowanie dokumentacji technicznej dla realizacji zadania związanego z budową trzech Gminnych Centrów Zbiórki Odpadów i Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych.
 3. Raport z oceny oddziaływania na środowisko naturalne.
 4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.
 5. Opracowanie studium wykonalności zawierającego miedzy innymi: opis projektu, analizę prawną, instytucjonalną, finansową projektu, wskaźniki produktu i rezultatu, plan wdrożenia przedsięwzięcia, itp.
 6. Uzyskanie pozwolenia na budowę trzech Gminnych Centrów Zbiórki Odpadów i Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych.
 7. Złożenie wniosku o dofinansowanie oraz decyzja o przyznaniu dofinansowania.
 8. Przeprowadzenie procedur związanych z udzieleniem zamówień publicznych dotyczących realizacji przedsięwzięcia obejmujących dostawy i roboty budowlane.
 9. Realizacja robót budowlanych.
 10. Promocja projektu mająca na celu miedzy innymi otwartość i jawność działań prowadzonych w ramach realizacji przedsięwzięcia oraz efektywne wdrażanie. Wśród grup objętych działaniami promocyjnymi byli miedzy innymi mieszkańcy Gminy, placówki oświatowe, lokalne media, lokalne instytucje oraz organizacje pozarządowe.
 11. Zakończenie i rozliczenie projektu. Odbiór obiektów – Luty 2012

Data rozpoczęcia realizacji projektu: Grudzień 2007
Data otwarcia obiektów: Maj 2012 / Czas trwania projektu: do nadal 

Szacunkowy budżet

Koszty budowy GCZO i GPZON:

 • GCZO – Al. Piłsudskiego 1 357 848,13 zł
 • GCZO – ul. Szałasowizna 1 352 204,51 zł
 • GCZO – Al. Zwycięstwa 1 562 115,14 zł
 • GPZON – ul. Główna 3 438 610,86 zł

Razem: 7 710 778,64 zł
Wartość całego projektu p.n. „Rozwój selektywnej zbiórki odpadów….”: 12 710 480,62 zł
Wartość projektu dla Dąbrowy Górniczej: 9 881 414,42 zł