Katalog Dobrych Praktyk

Terapia skoncentrowana na współczuciu dla uchodźców i innych osób, które przeżyły traumę

„Compassion-Focused Therapy for refugees and other trauma survivors - Terapia skoncentrowana na współczuciu dla uchodźców i innych osób, które przeżyły traumę” - cykl spotkań z światowej klasy ekspertem i przedstawicielem Uniwersytetu Stanford - dr Ronym Bergerem.
Data dodania: 29.06.2023
Grupa tematyczna Edukacja
Gmina Katowice
Typ działania Społeczne
Data wdrożenia 08.08.2022
Status projektu Wdrożone
Budżet 67 778 zł

„Compassion-Focused Therapy for refugees and other trauma survivors – Terapia skoncentrowana na współczuciu dla uchodźców i innych osób, które przeżyły traumę” – cykl spotkań z światowej klasy ekspertem i przedstawicielem Uniwersytetu Stanford – dr Ronym Bergerem

  Cel działania

  Wyższa atrakcyjność oferty dydaktycznej Uczelni polegająca m.in. na przekazaniu studentom i kadrze dydaktycznej wiedzy i doświadczeń związanych z wdrożeniem nowego, innowacyjnego modelu pracy z osobami, które przeżyły traumę, w tym uchodźcami wojennymi i innymi osobami które przeżyły traumę osobistą

  Opis działania

  Realizacja projektu była podzielona na dwie części. Pierwsza z nich obejmowała 3-dniowy pobyt na uczelni – trzy wydarzenia stacjonarne realizowane w siedzibie Uczelni w Katowicach w dniach od 3 do 5 października 2022 r. W ramach pobytu zrealizowane zostały następujące wydarzenia:

  Dzień 1 – Wykład otwierający z udziałem studentów – forma spotkania: otwarte, realizowane stacjonarnie w siedzibie Uczelni z udziałem studentów Akademii Śląskiej (Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach), Wyższej Szkoły Humanitas, Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Zespołu szkół Przemysłu Spożywczego i Zespół Szkół Gastronomicznych w Katowicach oraz innych zaproszonych gości takich jak: pracowników miejskich ośrodków pomocy społecznej, regionalnych ośrodków metodyczno-edukacyjnych i pracowników Sądów Okręgowych.

  Dzień 2 – Warsztat z Radą Naukową Uczelni z udziałem kadr Akademii Śląskiej (Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach), realizowane stacjonarnie w siedzibie Uczelni.

  Dzień 3 – Warsztat specjalistyczny z udziałem specjalistów i studentów z wyższych roczników/większym doświadczeniem. Spotkanie otwarte, realizowane stacjonarnie w siedzibie Uczelni z udziałem studentów Akademii Śląskiej (Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach), Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, Akademii Górnośląskiej, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Opolskiego oraz innych zaproszonych gości takich jak: pracowników Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Regionalnego Ośrodka metodyczno-edukacyjnego, Ośrodków pomocy społecznej, Przedszkoli, Poradni psychologicznych oraz Fundacji.

  Drugą część projektu stanowił 7-dniowy czas aktywności zdalnych – 7 spotkań zdalnych zrealizowanych w okresie od 6.11.2022 do 10.10.2022 r. Każde ze spotkań zostanie zrealizowano w innym dniu, tak aby umożliwić udział w nim studentom z różnych kierunków i lat studiów oraz biorąc pod uwagę dostępność eksperta dra Ronego Bergera. Wymiar każdego spotkania: 1,5 godz. Forma spotkania: zdalne na platformie MS TEAMS, z udziałem studentów Akademii Śląskiej (Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach) i Wyższej Szkoły Humanitas, Akademii Górnośląskiej, pracowników ośrodków pomocy społecznej, innych gości zainteresowanych tematyką projektu.

  Uczestnicy wykładu otwierającego i warsztatu specjalistycznego, jak również konsultacji zdalnych uzyskali certyfikaty potwierdzające udział w danym wydarzeniu i nabycie nowych kompetencji. Ponadto udostępniono im materiały ze spotkań.

  Rezultaty

  Realizacja projektu doprowadziła do wzbogacenia programu studiów i zwiększenia atrakcyjności Akademii Śląskiej (poprzednio Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach) jako Uczelni działającej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, poprzez współpracę ze światowej klasy ekspertem i przedstawicielem Uniwersytetu Standford – Dr. Ronym Bergerem. Ponadto projekt poszerzył kompetencje studentów Uczelni związane z udzielaniem wsparcia osobom, które doświadczają traumy z wykorzystaniem nowych, innowacyjnych modeli pracy, co jest niezbędne do prawidłowej pracy w zawodach medycznych (lekarze, pielęgniarki). Projekt pogłębił również współpracę pomiędzy Uczelnią i środowiskiem ekspertów i praktyków z branży pomocowej (m.in. Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „Metis” w Katowicach, ośrodki i instytucje pomocy społecznej z terenu GZM).W ramach realizowanego przedsięwzięcia osiągnięto zaplanowane cele i rezultaty dla poszczególnych wydarzeń. Zrealizowano wszystkie zaplanowane spotkania stacjonarne i zdalne tj. trzy spotkania stacjonarne oraz siedem spotkań zdalnych. Każde ze spotkań odbyło się w wymiarze określonym w harmonogramie rzeczowo-finansowym tj. po 1,5 godz. dla każdego ze spotkań zdalnych oraz po 4 godz. dla każdego ze spotkań stacjonarnych. Opracowane zostały także zalecenia dotyczące sposobów nauczania o metodach pracy z osobami przeżywającymi traumę w ramach studiów realizowanych na kierunkach medycznych Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach (obecnie Akademii Śląskiej)