Katalog Dobrych Praktyk

Działania realizowane w ramach przedsięwzięcia „Learning from Masters”, będącego częścią projektu „ECOnomics4Climate”

Celem działania jest podniesienie kompetencji badawczych kadry naukowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, poprzez organizację serii sesji mentoringowych dotyczących metod badawczych, sztuki pisania artykułów naukowych oraz wspólnej realizacji badań naukowych.
Data dodania: 04.07.2023
Grupa tematyczna Edukacja
Gmina Katowice
Typ działania Projektowe
Data wdrożenia Luty - listopad 2023
Status projektu Wdrożony
Budżet 217 509 zł

Cel działania

Celem działania jest podniesienie kompetencji badawczych kadry naukowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, poprzez organizację serii sesji mentoringowych dotyczących metod badawczych, sztuki pisania artykułów naukowych oraz wspólnej realizacji badań naukowych.

Opis działania

W ramach działania zaproszono na Uniwersytet czterech światowej sławy naukowców:

  • Prof. Yannis Tsalavoutas z University of Glasgow
  • Prof. Reggy Hooghiemstra i Prof. Nazim Hussain z University of Groningen
  • Prof. Steffen Andersen z Copenhagen Business School
    Głównym założeniem działania jest podniesienie kompetencji badawczych kadry naukowej UE Katowice, w tym w szczególności młodych badaczy. Działania w projekcie były w tym zakresie zróżnicowane. Po pierwsze, zapraszanych naukowców poproszono o przeprowadzenie sesji mentoringowych z zespołem badawczym, w zakresie całościowej pracy nad konkretnym projektem. Wspólnie pracowano nad celem projektu, pozyskaniem danych, analizą danych i przygotowaniem pierwszej wersji artykułu naukowego prezentującego wyniki badań. Liczba odbiorców działania to grupa ok. 10 naukowców ściśle współpracujących z mentorem. Drugi rodzaj działania w projekcie do sesje mentoringowe dla młodych (początkujących badaczy), podczas których mieli oni możliwość zaprezentować swoje aktualne badania i poddać je krytycznej dyskusji. Liczba odbiorców działania to grupa ok. 6 młodych badaczy. Trzeci rodzaj działania to warsztaty podnoszące kompetencje badawcze. Warsztaty dotyczyły sztuki pisania artykułów naukowych lub zastosowania konkretnej metody badawczej w ekonomii i finansach. Liczba odbiorców to ok. 50 osób. Czwartym rodzajem działania w projekcie były spotkania z władzami Wydziału i Uczelni, których celem było zacieśnienie współpracy i wytyczenie dalszych możliwości realizacji wspólnych badań naukowych. Liczba bezpośrednich odbiorców działania to ok. 5 osób. Produkty działania to: sesje mentoringowe, sesje seminaryjne (prezentacje młodych naukowców), warsztaty i wykłady, projekt badawczy, artykuł naukowy.

Rezultaty / efekty działania

  • wspólnie realizowany projekt badawczy oparty na metodzie eksperymentu naturalnego – sformułowanie problemu naukowego, przygotowanie narzędzia badawczego – procedura eksperymentu, zebranie i opracowanie danych, przygotowanie treści artykułu naukowego prezentującego wyniki badań;
  • wspólnie realizowany projekt badawczy dotyczący zrównoważonego rozwoju w ujęciu finansów i ekonomii – zaprojektowanie badań naukowych, pozyskanie danych, analiza danych z zastosowaniem modeli regresji;
  • sesje mentoringowe podnoszące kompetencje naukowe młodych badaczy, w ramach których przestawili oni propozycje swoich projektów badawczych; projekty te zostały zaprezentowane mentorom (w formule seminarium naukowego), mentorzy następnie udzielili młodym badaczom wskazówek odnośnie tego jak podnieść jakość ich badań i zwiększyć szanse publikacji wyników tych badań w czasopismach naukowych o wysokiej randze.