Katalog Dobrych Praktyk

Praca za długi

Umożliwienie spłaty zadłużenia osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej w formie odpracowywania długu wobec Miasta Katowice.
Data dodania: 05.12.2022
Grupa tematyczna Gospodarka mieszkaniowa
Gmina Katowice
Typ działania Proceduralne
Data wdrożenia 12.2013
Status projektu Wdrożony
Budżet ---

Cel działania

Umożliwienie spłaty zadłużenia osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej w formie odpracowywania długu wobec Miasta Katowice.

Opis działania

Świadczenie rzeczowe jest formą zapłaty umówionego zaległego czynszu i opłat niezależnych lub odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z lokalu. Świadczenie wykonywane jest na podstawie umowy podpisywanej przez dłużnika będącego Najemcą lokalu mieszkalnego, dłużnika płacącego odszkodowanie za zajmowanie lokalu mieszkalnego bez tytułu prawnego lub dłużnika, który nie zamieszkuje już w lokalu należącym do zasobu Miasta Katowice, którego dług wynika z wcześniejszego najmu lokalu. Umowa dotycząca spłaty zadłużenia w formie świadczenia rzeczowego może być zawarta wyłącznie w przypadku, gdy Dłużnik, który wyrazi chęć odpracowania długu w formie świadczenia rzeczowego, uiszcza bieżące opłaty z tytułu najmu lub odszkodowania i opłat niezależnych, co najmniej przez okres miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym złożono podanie. Brak bieżących wpłat Dłużnika w trakcie obowiązywania umowy skutkować będzie jej natychmiastowym rozwiązaniem. Wyłącza się możliwość wykonywania świadczenia rzeczowego przez osoby posiadające zaległości za okres krótszy niż 6 miesięcy. Maksymalna kwota, którą Dłużnik będzie mógł odpracować w formie świadczenia rzeczowego nie może przekroczyć 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). Kwota ta obejmuje należność główną wraz z odsetkami. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Dyrektora KZGM w Katowicach, Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice może zadecydować o zwiększeniu maksymalnej kwoty odpracowania zadłużenia.

Rezultaty / efekty działania

W czasie obowiązywania działania zawarto 124 umowy o odpracowanie zadłużenia. Umożliwiało to osobom zobowiązanym wobec miasta Katowice na odpracowanie łącznie 263.608,06 zł.