Katalog Dobrych Praktyk

Partycypacja społeczna w ramach procesu kompleksowej rewitalizacji

Zapewnienie udziału społeczności lokalnej w procesie programowania procesu rewitalizacji. Mieszkańcy (interesariusze) biorą udział w spotkaniach i warsztatach służących diagnozie istniejącego stanu, identyfikacji potencjałów oraz tworzenia celów, kierunków działań oraz pomysłów na projekty.
Data dodania: 05.12.2022
Grupa tematyczna Współpraca z mieszkańcami
Gmina Katowice
Typ działania Społeczne
Data wdrożenia 2012
Status projektu Projekt długofalowy
Budżet ---

Cel działania

Zapewnienie udziału społeczności lokalnej w ramach programowania procesu rewitalizacji, obejmującego szczegółową diagnozę obszaru rewitalizacji, identyfikację jego silnych i słabych stron, definiowanie priorytetów, celów strategicznych, kierunków działania oraz pomysłów na projekty.

Opis działania

Działanie było realizowane w ramach trzech projektów, w których uczestniczyło miasto Katowice:

 • Projekt „Planowanie przestrzenne i regeneracja przestrzeni miejskiej – NODUS”.
  Czas trwania projektu: 2008-2010
  Wdrożenie: Od 2012 r. rozpoczęto proces realizacji wybranych rezultatów prac ZPRN
 • Projekt „Resilient Europe – wzmocnienie potencjału elastyczności miejskiej obszarów zdegradowanych”.
  Czas trwania projektu: 2016-2018
  Wdrożenie: 2018-2022 (i dalej)
 • Projekt „Partnerska Inicjatywa Miast” – sieć Rewitalizacja.
  Czas trwania projektu: 2017-2019
  Wdrożenie: 2019-2030

 

Głównym założeniem działań w projektach, było systemowe podejście do rewitalizacji obszarów zdegradowanych polegające na budowaniu lokalnego partnerstwa / lokalnej grupy działania, w skład której wchodzili główni aktorzy rozwoju lokalnego tj. społeczność lokalna, przedsiębiorcy, właściciele zasobów mieszkaniowych, przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń oraz przedstawiciele Miasta Katowice. Ich zadaniem była wspólna analiza i wypracowanie założeń do tzw. zintegrowanego programu rozwoju lub lokalnego planu działania, stanowiącego kompendium wiedzy na temat danego obszaru, w tym jego słabych i mocnych stron, obszarach problemowych i potencjałach rozwojowych, wizji, priorytetach, celach oraz projektach stanowiących odpowiedź na zdiagnozowane problemy.

W ramach prac nad dokumentami zorganizowano szereg spotkań konsultacyjnych oraz warsztatów w formule partycypacyjnej, w ich efekcie społeczność lokalna miała możliwość nawiązania trwałych relacji, owocujących w późniejszej wspólnej realizacji wielu ciekawych inicjatyw i projektów.

Rezultaty / efekty działania

Efektem realizacji działań w projektach był zwiększony poziom integracji społeczności lokalnych oraz wzrost jej zaangażowania w kształtowanie oraz inicjowanie zmian w najbliższym otoczeniu. Dodatkowo w rezultacie realizacji projektów stwierdzono poprawę przepływu informacji na linii społeczność lokalna – urząd miasta, zarówno pod kątem poznania potrzeb mieszkańców, jak i zwiększania ich świadomości na temat bieżących działań miasta w danym obszarze.

Ważnym rezultatem współpracy ze społecznością lokalną był wypracowany zestaw projektów bezpośrednio odpowiadających na zgłaszane wcześniej potrzeby. Do takich projektów zaliczyć należy przede wszystkim inicjatywy związane z zagospodarowaniem przestrzeni publicznych i terenów zielonych oraz projekty społeczne, kulturalne, edukacyjne, które mogą stanowić impuls do dalszych samodzielnych działań.
Przykłady tych projektów to:

 • Janów-Nikiszowiec: Rewitalizacja Skweru Rybka; Miesięcznik Magiel, Odpust u Babci Anny, Jarmark na Nikiszowcu
 • Załęże: Rewitalizacja Placu Londzina, Centrum Społecznościowe „Nasze Załęże”
 • Bogucice: Rewitalizacja Parku Boguckiego

 

Liczba osób zaangażowanych w projekt

1. Lokalna Grupa Wsparcia liczyła około 30 osób,
2. Lokalna Grupa Urbact liczyła około 20 osób,
3. Lokalne Partnerstwo liczyło około 27 osób.
W skład wszystkich grup wchodzili także przedstawiciele Urzędu Miasta oraz miejskich jednostek organizacyjnych.