Katalog Dobrych Praktyk

Projekt AWAIR

Utworzenie systemu monitoringu jakości powietrza składającego się z 127 czujników jakości powietrza oraz 154 ekranów informacyjnych. Aktualna informacje o jakości powietrza publikowane są na dedykowanej stronie powietrze.katowice.eu.
Data dodania: 05.12.2022
Grupa tematyczna Ochrona Środowiska
Gmina Katowice
Typ działania Projektowe
Data wdrożenia 09.2018
Status projektu Wdrożony
Budżet 1 348 210,73 zł

Cel działania

Celem projektu jest identyfikacja problemu zanieczyszczenia powietrza na terenach silnie zurbanizowanych oraz jego wpływu na zdrowie mieszkańców. W ramach projektu opracowywany jest plan dotyczący zmniejszenia wpływu zanieczyszczenia powietrza i smogu na zdrowie mieszkańców oraz akcja pilotażowa.

Opis działania

W ramach międzynarodowego projektu o nazwie „AWAIR” miasto Katowice, wraz z partnerami z innych miast europejskich, otrzymało dofinansowanie zadania z programu „INTERREG EUROPA CENTRALNA”. Istniejący PDK został zaktualizowany, uzupełniony oraz wyposażony w procedury wdrażania i monitorowania zadań.

Dodatkowo zrealizowano zadanie pilotażowe, polegające na montażu w wybranych lokalizacjach (żłobki, przedszkola, domy dziecka, domy pomocy społecznej) czujników zanieczyszczeń powietrza i multimedialną prezentację wyników na utworzonej platformie internetowej oraz w poszczególnych lokalizacjach jednostek (127 czujników powietrza i 154 ekrany multimedialne). Jest to największa w kraju liczba czujników, które stanowią własność miasta (0,77 czujnika na km2). Koszt realizacji całego projektu to ponad 290 tys. euro.

Projekt AWAIR to również wymiana doświadczeń między partnerami projektu, a także prowadzenie działań uświadamiających o wpływie zanieczyszczenia powietrza na zdrowie mieszkańców i źródłach jego powstawania.

Rezultaty / efekty działania

Rezultatem projektu jest stworzenie systemu monitoringu jakości powietrza dla miasta Katowice składającego się ze 127 czujników jakości powietrza, 154 ekranów informacyjnych, strony internetowej powietrze.katowice.eu oraz modułem zarządzania powiadomieniami o aktualnym poziomie PDK. Opracowana została również analiza wpływu zanieczyszczeń, a także źródła ich pochodzenia.