Katalog Dobrych Praktyk

Wykłady i konsultacje dla studentów, doktorantów i pracowników naukowych III Katedry Kardiologii Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach

Wzmocnienie potencjału rozwojowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przez podnoszenie wiedzy, kwalifikacji oraz umiędzynarodowienie badań we współpracy z Cambridge University
Data dodania: 30.06.2023
Grupa tematyczna Edukacja
Gmina Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
Typ działania Projektowe
Data wdrożenia 18.11.2022 r.
Status projektu Wdrożony
Budżet 48 007,8 zł

Cel działania

Wzmocnienie potencjału rozwojowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przez podnoszenie wiedzy, kwalifikacji oraz umiędzynarodowienie badań we współpracy z Cambridge University.

Opis działania

W ramach szeroko zakrojonej współpracy z Prof. Cecilią Mascolo z Cambridge University, zajmującą sie tematyką wykorzystania sztucznej inteligencji i urządzeń mobilnych w badaniach naukowych, w szczególności w obszarze zdrowia i medycyny, zaplanowano:

 • Wygłoszenie przez Panią Profesor Cecilię Mascolo wykładu pt. „Wearables and health care applications”.
 • Konsultacje naukowe prac naukowych i publikacji naukowych prowadzonych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.
 • Przeprowadzenie wspólnego projektu naukowego pt. “Digital biomarkers obtained from auscultation, voice and fascial video recordings for improvement of diagnostic process in patients with cardiovascular diseases”
 • Przygotowanie artykułu poglądowego pt. „Vocal biomarkers can improve the effectiveness of diagnosis and monitoring in clinical practice”.
 • Konsultacje techniczno-akustyczne dotyczące optymalizacji funkcjonowania Laboratorium Biomarkerów Cyfrowych III Katedry Kardiologii SUM.
 • Wśród najważniejszych przewidywanych korzyści z realizacji projektu zakładano:
 • Uzyskanie wiedzy i doświadczenia z zakresu zbierania danych głosowych od pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego oraz w analizie biomarkerów cyfrowych pochodzących z głosu ludzkiego.
 • Wzbogacenie doświadczenia kliniczno-badawczego oraz dydaktycznego, podnoszenie przełomowości badań jak i wypracowanie i wdrażanie koncepcji rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej.
 • Wzmocnienie potencjału rozwojowego w kontekście dostępu do światowej klasy naukowców z Cambridge University oraz budowanie doskonałości naukowej uczelni poprzez współpracę z Cambridge University.
 • Wspieranie rozwoju zawodowego studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz umożliwienie konsultacji naukowych dla studentów pracujących w ramach Koła Naukowego III Katedry Kardiologii SUM z Prof. Mascolo.
 • Podnoszenie wiedzy, kwalifikacji oraz umiędzynarodowienie badań w dziedzinie medycyny oraz bezinwazyjnej sensoryki.
 • Upowszechnienie najnowszej wiedzy przez umożliwienie dostępu do nagrania wykładu Prof. Mascolo studentom Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, oraz uczelni partnerskich: Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Politechniki Śląskiej.
 • Całkowitą planowaną liczbą odbiorców projektu było 200 osób – studentów, doktorantów, pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz zaprzyjaźnionych jednostek naukowych z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Politechniki Śląskiej.

Rezultaty / efekty działania

W ramach projektu Pani Profesor Cecilia Mascolo z University of Cambridge:

 • przeprowadziła wykład pt. „Wearables and health care applications”. Wykład został nagrany i udostępniony publicznie w platformie YouTube, pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=D63fpHhAC4M.
 • przeprowadziła 6 konsultacji prowadzonych i planowanych do realizacji projektów dla pracowników i studentów pt. „Digital voice biomarkers in predicting cardiovascular events” (Pod tym tytułem prowadzone były jednocześnie trzy cząstkowe projekty, w ramach których studenci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach pod nadzorem opiekuna – nauczyciela akademickiego, dokonywali pomiarów, analizy oraz opisu zebranych danych cyfrowych. Udział w konsultacjach prof. Cecilii Mascolo polegał na omówieniu i w uzasadnionym przypadku, zleceniu zmian w planowanym lub realizowanym projekcie).
 • przeprowadziła dwie konsultacje techniczno-akustyczne (dokonała analizy dotychczasowych metod rejestracji dźwięku w Laboratorium Biomarkerów Cyfrowych, wydała zalecenia oraz wskazówki dotyczące prawidłowej rejestracji danych oraz wskazała, w jakim kierunku powinna nastąpić rozbudowa Laboratorium).
 • opracowała metodykę badania pt. „Digital biomarkers obtained from auscultation, voice and fascial video recordings for improvement of diagnostic process in patients with cardiovascular diseases” (W efekcie prac opracowane zalecenia wdrożono, rozpoczęto zbieranie danych klinicznych zgodnie z ustaloną metodologią; uzgodniono sposób wymiany danych pomiędzy Śląskim Uniwersytetem Medycznym oraz University of Cambridge; złożono wniosek do Komisji Bioetycznej SUM o poszerzenie zgody na transfer danych naukowych uzyskanych w ramach badania przeprowadzonego w SUM).
 • przeprowadziła nadzór merytoryczno-redakcyjny nad publikacją pt. „Vocal biomarkers can improve the effectiveness of diagnosis and monitoring in clinical practice” (manuskrypt publikacji został złożony w czasopiśmie „The Lancet Digital Health”).

Wszystkie aktywności miały charakter zdalny.
Współpraca z Panią Profesor jest kontynuowana w roku 2023. Zaplanowano wymianę doświadczeń pomiędzy doktorantami z University of Cambridge oraz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach poprzez zaproszenie do drugiej jednostki naukowej na wizytę studyjną doktorantki Eriki Bondarevy (University of Cambridge).