Katalog Dobrych Praktyk

Zwiększenie potencjału naukowo-dydaktycznego Katedry Biochemii Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu SUM

Przedstawienie studentom ścieżki rozwoju naukowego wybitnego naukowca, zwiększenie zainteresowania studentów dalszym rozwojem naukowym, rozpropagowanie Śląska jako centrum naukowego Polski, zwiększenie potencjału dydaktyczno-naukowego Uczelni oraz rozszerzenie zakresu prowadzonych w Katedrze badań.
Data dodania: 30.06.2023
Grupa tematyczna Edukacja
Gmina Zabrze
Typ działania Projektowe
Data wdrożenia 09.04.2021
Status projektu Wdrożony
Budżet 89 393,38 zł

Cel działania

Przedstawienie studentom ścieżki rozwoju naukowego wybitnego naukowca, zwiększenie zainteresowania studentów dalszym rozwojem naukowym, rozpropagowanie Śląska jako centrum naukowego Polski, zwiększenie potencjału dydaktyczno-naukowego Uczelni oraz rozszerzenie zakresu prowadzonych w Katedrze badań.

Opis działania

W ramach projektu pt. „Zwiększenie potencjału naukowo-dydaktycznego Katedry Biochemii Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu SUM” w okresie od maja do grudnia 2021 r. zrealizowano 6 wykładów, 6 seminariów oraz 10 konsultacji indywidualnych, prowadzonych przez zaproszonego naukowca, prof. Michała Toborka, zatrudnionego w University of Miami na Florydzie, USA.
Wykłady prowadzone zdalnie były dostępne dla każdego zainteresowanego słuchacza, natomiast na seminaria oraz konsultacje indywidualne obowiązywały zapisy za pośrednictwem udostępnionych na stronie projektu formularzy rejestracyjnych. Zagadnienia prezentowane i omawiane podczas wykładów i seminariów dotyczyły przedmiotów szczególnego zainteresowania naukowego Profesora Toborka, czyli zagadnień związanych z fizjologią i patologią układu naczyniowego mózgu, a szczególnie aspektów komórkowych i molekularnych interakcji na poziomie bariery krew-mózg.
W ramach projektu wykładami objęto studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach oraz pracowników Katedry Biochemii Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Rezultaty / efekty działania

W zajęciach łącznie wzięło udział około 560 osób, przy czym w seminariach i konsultacjach, ze względu na indywidualny i kameralny charakter zajęć, udział wzięło około 30 osób.
Skutkiem zrealizowanego projektu jest przybliżenie poszerzonej tematyki biochemii, biologii molekularnej oraz szeroko pojętej neurobiologii studentom, opublikowanie prac naukowych:

  • „Loss of Skeletal Muscle Mass and Intracellular Water as Un-Desired Outcomes of Weigh Reduction in Obese Hyperglycemic Women: A Short-Term Longitudinal Study” J. Environ. Res. Public Health 2022, https://doi.org/10.3390/ijerph19021001
  • “Successful Correction of Hyperglycemia Is Critical for Weight Loss and a Decrease in Cardiovascular Risk in Obese Patients”, J. Nutr. Biochem. 2022, https://doi.org/10.1016/j.jnutbio.2022.109021, złożony wniosek o grant w konkursie MINIATURA 5 organizowanym przez Narodowe Centrum Nauki

oraz nawiązana stała współpraca Katedry z prof. Michałem Toborkiem.


Ponadto, w 2022 roku prof. Michał Toborek otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.