Zmiany w systemie planowania i zagospodarowania przestrzennego.

5 grudnia 2023 r. odbyło się spotkanie z ekspertami na temat  „Zmian w systemie planowania i zagospodarowania przestrzennego. Ujęcie kluczowe”, adresowane głownie do planistów i urbanistów z wszystkich gmin GZM.

We wrześniu weszła w życie nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która zmieniła dotychczasowe narzędzia planistyczne w gminach, a także wprowadziła nowe rozwiązania prawne służące uproszczeniu, ujednoliceniu i przyspieszeniu procedur planistycznych.

Podczas spotkania eksperci z Instytutu Metropolitalnego kompleksowo omówili znowelizowane przepisy, koncentrując się na aspektach praktycznych i wdrożeniowych. Eksperci zwrócili także uwagę na kluczowe terminy i obowiązki organów gminy związane z wdrożeniem reformy planistycznej w samorządzie gminnym.

W spotkaniu udział wzięli:

dr hab. Jakub Szlachetko, prof. Uniwersytetu Gdańskiego – prawnik, administratywista, urbanista, który omówił założenia reformy planistycznej oraz odniósł się do planowania przestrzennego na poziomie lokalnym.

dr hab. Łukasz Mikuła, prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu – geograf społeczno-ekonomiczny oraz prawnik, który przedstawił integrację polityki rozwoju i planowania przestrzennego na szczeblu krajowym, regionalnym i gminnym.

dr Katarzyna Szlachetko – radca prawny, która omówiła aspekty dotyczące wzmocnienia zasad zrównoważonego rozwoju i kształtowania miasta zwartego oraz poruszyła kwestię dotycząca postepowań nadzorczych wojewody.

Tatiana Tymosiewicz – prawnik specjalizujący się w procesach planistycznych i inwestycyjnych, która omówiła zagadnienia związane decyzjami administracyjnymi w planowaniu przestrzennym oraz odpowiedzialność za szkody planistyczne.

Kamil Olzacki – aplikant adwokacki, który przedstawił udział interesariuszy w kształtowaniu polityki przestrzennej.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem gmin zrzeszonych w GZM, czego potwierdzeniem była ożywiona dyskusja. W trakcie spotkania Wiceprzewodnicząca Zarządu GZM Danuta Kamińska podkreśliła, że obecnie to drugi przełomowy ‘pakiet’ nowelizacji przepisów dot. spraw przestrzennych. Pod koniec 2020 wprowadzono zmiany ustawowe, które konsekwentnie zmierzają do integrowania planowania strategicznego i przestrzennego.