Opracowanie strategii rozwoju gminy – doświadczenia po nowelizacji przepisów

W ramach projektu Platforma Dobrych Praktyk 19 września 2023 r. odbyło się spotkanie dla gmin członkowskich GZM, którego tematem było Opracowanie strategii rozwoju gminy – doświadczenia po nowelizacji przepisów.

Pierwsza część spotkania poświęcona była doświadczeniom związanym z tworzeniem strategii rozwoju ponadlokalnej oraz gminnych. Dr Dionizy Smoleń – kierownik projektu Strategia Rozwoju GZM opowiedział o najważniejszych kwestiach towarzyszących opracowaniu strategii ponadlokalnej.  Przedstawił fazy przygotowania dokumentu oraz omówił szczegółowo proces konsultacji w trakcie wszystkich etapów tworzenia Strategii Rozwoju GZM.

Następnie o swoich doświadczeniach opowiedziała naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta, Urzędu Miasta Katowice Katarzyna Staś, która omówiła proces wyznaczania wyzwań oraz pól strategicznych w strategii Katowic. Ponadto zwróciła uwagę na ważną współpracę z ekspertami oraz zespołem ds. aktualizacji strategii podczas całego procesu tworzenia dokumentu. Omówiła również proces konsultacji społecznych, który podzielony był na dwa etapy: 1. weryfikacja aktualności zapisów Strategii wraz ze wstępnymi konsultacjami proponowanych zapisów oraz 2. konsultowanie i opiniowanie kompletnego projektu Strategii Rozwoju Miasta Katowice 2030 wraz z Raportem oddziaływania na środowisko.

Kolejno o swoich doświadczeniach dot. opracowania strategii rozwoju gminy opowiedział Pełnomocnik ds. Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry Jarosław Wasążnik, który omówił etapy tworzenia dokumentu, partycypację oraz wypracowane cele. Przedstawił również dokument Miejski Program Wdrażania, który precyzuje zapisy strategii oraz jest wykazem projektów i zadań dla samorządu miasta. Do tworzenia dokumentu zostali zaangażowani mieszkańcy, poprzez ankietę, która została rozdana mieszkańcom w wersji papierowej (istniała również możliwość wypełnienia formularza internetowego) i zawierała pytanie „Co chciałbyś zmienić w naszym mieście?”. Wypełnione ankiety zostaną przeanalizowane i rozpatrzone, a w późniejszym czasie będą miały wpływ na zapisy dokumentu jakim jest Miejski Program Wdrażania.

Katarzyna Łabarzewska – Sekretarz Gminy Gierałtowice opowiedziała o doświadczeniach gminy wiejskiej związanych z tworzeniem strategii rozwoju. Omówiła organizację pracy, współprace z mieszkańcami, tworzenie modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej, wyznaczanie Obszarów Strategicznej Interwencji oraz wdrażanie i monitoring. Zwróciła uwagę na ważność tworzenia zespołu ds. strategii, który opracowuje dokument. W małych gminach niejednokrotnie jest jedna osoba zajmująca się rozwojem gminy i opracowaniem strategii, dlatego istotne jest powołanie zespołu, w celu wspólnej pracy nad dokumentem.

Podsumowując pierwszą część spotkania Wiceprzewodnicząca Zarządu GZM Danuta Kamińska podkreśliła najważniejsze kwestie, na które gminy członkowskie GZM powinny zwracać uwagę przy tworzeniu dokumentu, w celu zachowania spójności ze Strategią Rozwoju GZM.

W drugiej części spotkania swoje prezentacje wygłosili eksperci – dr Marcin Baron z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Sławomir Tront z pracowni PA NOVA. Dr Marcin Baron opowiedział o tym jak tworzyć strategię rozwoju gminy, dzieląc się doświadczeniami z tworzenia strategii rozwoju w wielu różnych gminach. Zwrócił uwagę na zmiany w systemie planowania przestrzennego oraz konsekwencje za tym idące. Omówił również kwestię partycypacji w tworzeniu dokumentów strategicznych.

Sławomir Tront przedstawił informacje związane z tworzeniem modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej, który jest integralną częścią strategii rozwoju i odnosi się do jej całej treści. Omówił podstawowe pojęcia oraz zasady tworzenia modelu. Zaprezentował również wybrane modele gminne i pokazał różnice w podejściu do ich opracowywania.

Spotkanie zakończyło się dyskusją na temat zmian zachodzących w planowaniu przestrzennym oraz wymianą doświadczeń dotyczących tworzenia dokumentów strategicznych.