Informacje

Zbrosławice

Strategia Rozwoju Gminy Zbrosławice na lata 2021-2030
Nr uchwały: XLV/425/2022
Data uchwalenia: 27.04.2022
Okres obowiązywania: do 2030
Odnośnik do dokumentu: Zapoznaj się z dokumentem

Kluczowe ustalenia strategiczne
Wizja: Gmina Zbrosławice jest miejscem zielonym, przyjaznym i zapewniającym wysoką jakość życia mieszkańcom.

Cele strategiczne:

 1. Nowoczesne i zrównoważone rolnictwo
 2. Przyjazna administracja
 3. Gmina atrakcyjna gospodarczo
 4. Gmina atrakcyjna turystycznie
 5. Wysoka jakość środowiska naturalnego
 6. Zaktywizowani mieszkańcy

Informacje

Wyry

Strategia Rozwoju Gminy Wyry na lata 2023 – 2030
Nr uchwały: LIX/503/2023
Data uchwalenia: 23.11.2023
Okres obowiązywania: do 2030
Odnośnik do dokumentu: Zapoznaj się z dokumentem

Kluczowe ustalenia strategiczne

Wizja:

Gmina Wyry:

Cele strategiczne:

Cel strategiczny I: Gmina Wyry miejscem dla rozwoju społecznego i gospodarczego
Cel strategiczny II: Gmina Wyry o wysokiej jakości przestrzeni publicznej
Cel strategiczny III: Gmina Wyry szanująca środowisko naturalne

Informacje

Wojkowice

Brak Strategii Rozwoju

Informacje

Tychy

Strategia Rozwoju Miasta Tychy 2030+
Nr uchwały: XLVII/893/23
Data uchwalenia: 30.03.2023
Okres obowiązywania: do 2030+
Odnośnik do dokumentu: Zapoznaj się z dokumentem

Kluczowe ustalenia strategiczne
Wizja: Tychy – nowoczesne miasto o wysokiej jakości życia przyjazne mieszkańcom, inwestorom i środowisku

Cele strategiczne:

 1. Podnoszenie poziomu zadowolenia mieszkańców z warunków życia w mieście
 2. Rozwój gospodarczy oparty o innowacje i atrakcyjne miejsca pracy
 3. Ochrona i wzmacnianie odporności środowiska na skutki kryzysu klimatycznego wraz z kształtowaniem atrakcyjnych przestrzeni publicznych

Informacje

Tarnowskie Góry

Strategia Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry 2030+
Nr uchwały: LIX/609/2023
Data uchwalenia: 25.01.2023
Okres obowiązywania: do 2030+
Odnośnik do dokumentu: Zapoznaj się z dokumentem

Kluczowe ustalenia strategiczne
Misja: Misja: Tarnowskie Góry to miasto otwarte, nowoczesne i innowacyjne wspierające swoich mieszkańców w realizacji ich aspiracji, oferujące przyjazne warunki życia, którego rozwój oparty jest na jego bogatym dziedzictwie, przedsiębiorczości i kreatywności.

Tarnowskie Góry – miasto, które przyciąga, urzeka, inspiruje

Cele strategiczne:

 1. Poprawa warunków dla rozwoju przedsiębiorczości
 2. Poprawa jakości życia w mieście
 3. Wypromowanie miasta jako miejsca atrakcyjnego dla turystów, mieszkańców i biznesu

Informacje

Świętochłowice

Strategia Rozwoju Miasta Świętochłowice 2030
Nr uchwały: LVII/452/22
Data uchwalenia: 28.04.2022
Okres obowiązywania: do 2030
Odnośnik do dokumentu: Zapoznaj się z dokumentem

Kluczowe ustalenia strategiczne
Wizja:

Priorytety:
Priorytet 1. Transformacja gospodarki miasta.
Priorytet 2. Doskonalenie kapitału ludzkiego.
Priorytet 3. Przestrzeń o wysokiej atrakcyjności zamieszkania.
Priorytet 4. Rozwój społeczno-kulturowy.
Priorytet 5. Jakość zarządzania miastem.

Informacje

Świerklaniec

Strategia Rozwoju Gminy Świerklaniec do roku 2030 wraz z Planem funkcjonalno-użytkowym zarządzania Parkiem w Świerklańcu
Nr uchwały: XLV/291/17
Data uchwalenia: 27.07.2017
Okres obowiązywania: do 2030
Odnośnik do dokumentu: Zapoznaj się z dokumentem

Kluczowe ustalenia strategiczne
Priorytety i cele:
1. Świerklaniec – gmina szans
C1. Szerokie możliwości podejmowania przez mieszkańców działań społecznych i ekonomicznych.

2. Świerklaniec – energia rozwoju
C2. Wykorzystywany dla celów ekonomicznych – zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju – przedsiębiorczy, środowiskowy i kulturowy potencjał gminy.

3. Świerklaniec – pozycja w otoczeniu
C3. Atrakcyjna, wykorzystująca atuty środowiskowe i lokalizacyjne gminy,oferta skierowana do potencjalnych mieszkańców, inwestorów i odwiedzających

Informacje

Sośnicowice

Strategia Rozwoju Gminy Sośnicowice na lata 2013 – 2025
Nr uchwały:
Data uchwalenia:
Okres obowiązywania: do 2025
Odnośnik do dokumentu: Zapoznaj się z dokumentem

Kluczowe ustalenia strategiczne
Wizja: Gmina Sośnicowice przystanią zrównoważonego rozwoju, gdzie aktywni i zintegrowani mieszkańcy we współpracy z samorządem, realizują swoje marzenia.

Obszary rozwoju:

 1. Obszar społeczności i usług publicznych
 2. Obszar gospodarki i zintegrowanego rozwoju
 3. Obszar infrastruktury i środowiska naturalnego

Informacje

Sławków

Strategia Rozwoju Miasta Sławkowa na lata 2014-2020
Nr uchwały: XVIII/131/2015
Data uchwalenia: 29.12.2015
Okres obowiązywania: do 2020
Odnośnik do dokumentu: Zapoznaj się z dokumentem

Kluczowe ustalenia strategiczne
Wizja: W roku 2020 Miasto Sławków będzie miejscem przyjaznym wszystkim mieszkańcom, zaspakajającym ich potrzeby życiowe, zapewniającym dostęp do różnorodnych miejsc pracy i prężnie rozwijającym się z poszanowaniem środowiska przyrodniczego.

Cele strategiczne:
Społeczeństwo:
C.1. Utrzymanie konsekwentnego tempa rozwoju:
– społecznego,
– zasobów infrastrukturalnych miasta
pozwalających na osiągnięcie zadowalających standardów cywilizacyjnych życia i wysokiej jakości kapitału ludzkiego.

Gospodarka:
C.2. Tworzenie atrakcyjnych warunków do:
– prowadzenia na terenie miasta działalności gospodarczej,
– lokowania nowych inwestycji,
– wykorzystywanie atrakcyjności turystycznej miasta.

Środowisko przyrodnicze:
C.3. Wykorzystywanie bogatych zasobów środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego Sławkowa do podniesienia atrakcyjności turystycznej, gospodarczej i społecznej, wraz z niezbędnymi działaniami zmierzającymi do zachowania wartości środowiskowych.

Ład przestrzenny:
C.4. Dążenie do wykreowania przestrzeni publicznej pozwalającej na wydzielenie:
– centrum reprezentacyjnego miasta,
– centrum miasta koncentrującego usługi społeczne,
oraz wprowadzenie równowagi w zakresie dostępu do infrastruktury na terenie miasta.

Informacje

Siewierz

Strategia rozwoju Miasta i Gminy Siewierz na lata 2021-2027
Nr uchwały: XXV/283/2021
Data uchwalenia: 30.08.2021
Okres obowiązywania: do 2027
Odnośnik do dokumentu: Zapoznaj się z dokumentem

Kluczowe ustalenia strategiczne
Wizja: Siewierz to gmina dbająca o środowisko naturalne, atrakcyjna dla mieszkańców, inwestorów i turystów, charakteryzująca się wysoką jakością usług publicznych

Obszary priorytetowe i cele strategiczne:

Obszar priorytetowy I: Ochrona środowiska i ład przestrzenny.
Cel strategiczny: Siewierz gminą dbającą o środowisko naturalne i otoczenie

Obszar priorytetowy II: Atrakcyjność inwestycyjna.
Cel strategiczny: Siewierz gminą dbającą o rozwój gospodarczy

Obszar priorytetowy III: Dziedzictwo kulturowe i turystyka
Cel strategiczny: Siewierz gminą atrakcyjną turystycznie

Obszar priorytetowy IV: Usługi publiczne
Cel strategiczny: Siewierz gminą dbającą o wysoką jakość usług publicznych

Informacje

Siemianowice Śląskie

Strategia Rozwoju Siemianowic Śląskich do 2030 roku
Nr uchwały: 251/2020
Data uchwalenia: 29.10.2020
Okres obowiązywania: do 2030
Odnośnik do dokumentu: Zapoznaj się z dokumentem

Kluczowe ustalenia strategiczne
Misja: Siemianowice Śląskie – miasto zintegrowanej społeczności lokalnej łączące kameralność i przyjazność ośrodka średniej wielkości z dostępnością do metropolitalnych udogodnień

Priorytety i cele strategiczne:
1. Miasto witalne
CS1. Aktywni społecznie, zawodowo i edukacyjnie mieszkańcy kreujący Miasto.

2. Miasto nowoczesnej gospodarki
CS2. Kooperacja tradycyjnej gospodarki z nowoczesnymi technologiami, kreacja przedsiębiorczości i innowacje.

3. Miasto zrównoważonego rozwoju
CS3. Zrównoważony społecznie, gospodarczo, przestrzennie i przyrodniczo rozwój Miasta podnoszący jakość życia.

Informacje

Rudziniec

Strategia Rozwoju Gminy Rudziniec na lata 2016-2022
Nr uchwały: XVII/156/2015
Data uchwalenia: 22.12.2015
Okres obowiązywania: do 2022
Odnośnik do dokumentu: Zapoznaj się z dokumentem

Kluczowe ustalenia strategiczne
Obszary strategiczne:

 1. Infrastruktura techniczna i ochrona środowiska
 2. Turystyka i kultura
 3. Oświata i sport
 4. Sfera społeczna

Informacje

Ruda Śląska

Strategia Rozwoju Miasta Ruda Śląska do 2030 roku
Nr uchwały: PR.0007.76.2018
Data uchwalenia: 24.05.2018
Okres obowiązywania: do 2030
Odnośnik do dokumentu: Zapoznaj się z dokumentem

Kluczowe ustalenia strategiczne
Wizja: Ruda Śląska w 2030 r. powinna być miastem:

Pola strategicznego rozwoju miasta:

 1. Aktywność mieszkańców
 2. Konkurencyjność gospodarki
 3. Przestrzeń rozwoju
 4. Pozycja w Metropolii

Informacje

Radzionków

Strategia Rozwoju Gminy Radzionków na lata 2014-2025
Nr uchwały: XLII/395/2014
Data uchwalenia: 27.02.2014
Okres obowiązywania:  do 2025
Odnośnik do dokumentu: Zapoznaj się z dokumentem

Kluczowe ustalenia strategiczne
Wizja: Radzionków będzie miastem, które zapewni dobre warunki zamieszkania, postrzegane jako ponadprzeciętne w obszarze zalet społeczności lokalnej oraz osiągnie konkurencyjność gospodarczą bazującą na atrakcyjności kapitału ludzkiego i inteligentnych specjalizacjach.

Priorytety:

 1. Inteligentna gospodarka
 2. Przyjazna przestrzeń miejska
 3. Wyróżniające miejsce zamieszkania

Informacje

Pyskowice

Strategia Rozwoju Miasta Pyskowice do roku 2030
Nr uchwały: XI/107/2019
Data uchwalenia: 29.08.2019
Okres obowiązywania: do 2030
Odnośnik do dokumentu: Zapoznaj się z dokumentem

Kluczowe ustalenia strategiczne
Wizja: Pyskowice to otwarte, zielone, innowacyjne miasto dbające o swoich mieszańców oraz środowisko naturalne. Posiada ono bogatą ofertę usług dostosowanych do potrzeb społecznych i wykorzystuje nowe technologie, tworząc przy tym dogodne warunki rozwoju i rekreacji oraz atrakcyjną infrastrukturę inwestycyjną. Miasto Pyskowice to zdrowe przestrzenie publiczne umożliwiające zrównoważony rozwój mieszkalnictwa, rekreacji, gospodarki i turystyki.

Priorytety strategiczne:

 1. Współpraca, partycypacja społeczna i partnerstwa
 2. Wzmacnianie kapitału ludzkiego i edukacji
 3. Wysoka jakość życia – zamieszkanie i innowacje
 4. Aktywny rynek pracy i gospodarka
 5. Atrakcyjne przestrzenie publiczne i tereny zielone w zdrowym środowisku

Kategorie tematyczne portalu