„Compassion-Focused Therapy for refugees and other trauma survivors – Terapia skoncentrowana na współczuciu dla uchodźców i innych osób, które przeżyły traumę” – cykl spotkań z światowej klasy ekspertem i przedstawicielem Uniwersytetu Stanford – dr Ronym Bergerem

Cel działania

Wyższa atrakcyjność oferty dydaktycznej Uczelni polegająca m.in. na przekazaniu studentom i kadrze dydaktycznej wiedzy i doświadczeń związanych z wdrożeniem nowego, innowacyjnego modelu pracy z osobami, które przeżyły traumę, w tym uchodźcami wojennymi i innymi osobami które przeżyły traumę osobistą

Opis działania

Realizacja projektu była podzielona na dwie części. Pierwsza z nich obejmowała 3-dniowy pobyt na uczelni – trzy wydarzenia stacjonarne realizowane w siedzibie Uczelni w Katowicach w dniach od 3 do 5 października 2022 r. W ramach pobytu zrealizowane zostały następujące wydarzenia:

Dzień 1 – Wykład otwierający z udziałem studentów – forma spotkania: otwarte, realizowane stacjonarnie w siedzibie Uczelni z udziałem studentów Akademii Śląskiej (Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach), Wyższej Szkoły Humanitas, Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Zespołu szkół Przemysłu Spożywczego i Zespół Szkół Gastronomicznych w Katowicach oraz innych zaproszonych gości takich jak: pracowników miejskich ośrodków pomocy społecznej, regionalnych ośrodków metodyczno-edukacyjnych i pracowników Sądów Okręgowych.

Dzień 2 – Warsztat z Radą Naukową Uczelni z udziałem kadr Akademii Śląskiej (Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach), realizowane stacjonarnie w siedzibie Uczelni.

Dzień 3 – Warsztat specjalistyczny z udziałem specjalistów i studentów z wyższych roczników/większym doświadczeniem. Spotkanie otwarte, realizowane stacjonarnie w siedzibie Uczelni z udziałem studentów Akademii Śląskiej (Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach), Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, Akademii Górnośląskiej, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Opolskiego oraz innych zaproszonych gości takich jak: pracowników Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Regionalnego Ośrodka metodyczno-edukacyjnego, Ośrodków pomocy społecznej, Przedszkoli, Poradni psychologicznych oraz Fundacji.

Drugą część projektu stanowił 7-dniowy czas aktywności zdalnych – 7 spotkań zdalnych zrealizowanych w okresie od 6.11.2022 do 10.10.2022 r. Każde ze spotkań zostanie zrealizowano w innym dniu, tak aby umożliwić udział w nim studentom z różnych kierunków i lat studiów oraz biorąc pod uwagę dostępność eksperta dra Ronego Bergera. Wymiar każdego spotkania: 1,5 godz. Forma spotkania: zdalne na platformie MS TEAMS, z udziałem studentów Akademii Śląskiej (Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach) i Wyższej Szkoły Humanitas, Akademii Górnośląskiej, pracowników ośrodków pomocy społecznej, innych gości zainteresowanych tematyką projektu.

Uczestnicy wykładu otwierającego i warsztatu specjalistycznego, jak również konsultacji zdalnych uzyskali certyfikaty potwierdzające udział w danym wydarzeniu i nabycie nowych kompetencji. Ponadto udostępniono im materiały ze spotkań.

Rezultaty

Realizacja projektu doprowadziła do wzbogacenia programu studiów i zwiększenia atrakcyjności Akademii Śląskiej (poprzednio Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach) jako Uczelni działającej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, poprzez współpracę ze światowej klasy ekspertem i przedstawicielem Uniwersytetu Standford – Dr. Ronym Bergerem. Ponadto projekt poszerzył kompetencje studentów Uczelni związane z udzielaniem wsparcia osobom, które doświadczają traumy z wykorzystaniem nowych, innowacyjnych modeli pracy, co jest niezbędne do prawidłowej pracy w zawodach medycznych (lekarze, pielęgniarki). Projekt pogłębił również współpracę pomiędzy Uczelnią i środowiskiem ekspertów i praktyków z branży pomocowej (m.in. Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „Metis” w Katowicach, ośrodki i instytucje pomocy społecznej z terenu GZM).W ramach realizowanego przedsięwzięcia osiągnięto zaplanowane cele i rezultaty dla poszczególnych wydarzeń. Zrealizowano wszystkie zaplanowane spotkania stacjonarne i zdalne tj. trzy spotkania stacjonarne oraz siedem spotkań zdalnych. Każde ze spotkań odbyło się w wymiarze określonym w harmonogramie rzeczowo-finansowym tj. po 1,5 godz. dla każdego ze spotkań zdalnych oraz po 4 godz. dla każdego ze spotkań stacjonarnych. Opracowane zostały także zalecenia dotyczące sposobów nauczania o metodach pracy z osobami przeżywającymi traumę w ramach studiów realizowanych na kierunkach medycznych Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach (obecnie Akademii Śląskiej)

Cel działania

Zaangażowanie mieszkańców w dbanie o swoje najbliższe otoczenie.
Edukacja na temat dzikich wysypisk i ograniczania produkcji śmieci.
Fizyczne sprzątanie terenów rekreacyjnych w mieście.

Opis działania

Akcja jest odpowiedzią na zjawisko dzikich wysypisk, nielegalnego wyrzucania śmieci i pozostawiania ich w miejscach publicznych. Skalę problemu pokazuje m.in. aplikacja Naprawmyto.pl, służąca do zgłaszania usterek w mieście. Za jej pośrednictwem katowiczanie, tylko w ciągu pierwszego miesiąca od uruchomienia narzędzia, zgłosili ponad 200 miejsc, w których ktoś nielegalnie zostawił odpady. Poza ich usuwaniem i dyscyplinowaniem właścicieli i zarządców zanieczyszczonych terenów, konieczna jest edukacja i zaangażowanie mieszkańców w dbanie o najbliższe otoczenie.

Dlatego Katowice zaprosiły do współpracy organizację pozarządową – Stowarzyszenie Wolnej Herbaty – żeby zorganizować wspólną akcję społeczną dla mieszkańców. Katowiczanie najpierw sami zgłaszają tereny do posprzątania, na które później internauci mogą oddać swój głos. W ten sposób wiosną 2018 roku powstała lista siedmiu miejsc z największym poparciem i – co ciekawe – w większości były to tereny rekreacyjne, zielone. Od 19 maja do 30 czerwca, w każdą sobotę, organizowane były kolejne akcje sprzątania z udziałem mieszkańców. W 2019 roku uruchomiona została druga edycja akcji.

Mieszkańcy angażują się na każdym etapie: zgłaszania, głosowania i sprzątania. Efekty publikowane są w mediach społecznościowych. Wszystkie akcje podporządkowane są ograniczeniu produkcji śmieci. Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą własnych kubków i piją wodę bezpośrednio z sieci, z udostępnionego przez Katowickie Wodociągi hydrantu (w Katowicach jakość wody w sieci jest bardzo dobra). Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej zapewnia kolorowe worki do selektywnej zbiórki odpadów. Są też: rękawiczki, toi – toi z umywalką, a w czasie sprzątania poczęstunek. Ważnym elementem akcji jest też spotkanie integracyjne po sprzątaniu, połączone z „grillem”.

Rezultaty / efekty działania

W 2018 roku: 42 ha posprzątanych terenów zielonych i ponad 8 kontenerów śmieci.
W 2019 roku zgłoszono 67 terenów, z których internauci wybrali finałową piątkę. Na etapie głosowania oddano w sumie blisko 5,5 tys. głosów, a galeria z głosowaniem dotarła na Facebooku do prawie 83 tys. osób. Zebrano łącznie 15 kontenerów śmieci, w tym 311 worków szkła do recyclingu i 322 worki pełne plastiku czy 108 opon samochodowych.
Akcja cieszy się zainteresowaniem mediów i angażuje miejskich aktywistów ale też tzw. „zwykłych” mieszkańców.

Koszt wdrożenia

Grant w wysokości 10 tys. złotych dla organizacji pozarządowej. Należy też wziąć pod uwagę koszt wywozu odpadów po zbiórce, toi – toia, rękawic i worków dla osób sprzątających.

Cel działania

Zapewnienie udziału społeczności lokalnej w ramach programowania procesu rewitalizacji, obejmującego szczegółową diagnozę obszaru rewitalizacji, identyfikację jego silnych i słabych stron, definiowanie priorytetów, celów strategicznych, kierunków działania oraz pomysłów na projekty.

Opis działania

Działanie było realizowane w ramach trzech projektów, w których uczestniczyło miasto Katowice:

 • Projekt „Planowanie przestrzenne i regeneracja przestrzeni miejskiej – NODUS”.
  Czas trwania projektu: 2008-2010
  Wdrożenie: Od 2012 r. rozpoczęto proces realizacji wybranych rezultatów prac ZPRN
 • Projekt „Resilient Europe – wzmocnienie potencjału elastyczności miejskiej obszarów zdegradowanych”.
  Czas trwania projektu: 2016-2018
  Wdrożenie: 2018-2022 (i dalej)
 • Projekt „Partnerska Inicjatywa Miast” – sieć Rewitalizacja.
  Czas trwania projektu: 2017-2019
  Wdrożenie: 2019-2030

 

Głównym założeniem działań w projektach, było systemowe podejście do rewitalizacji obszarów zdegradowanych polegające na budowaniu lokalnego partnerstwa / lokalnej grupy działania, w skład której wchodzili główni aktorzy rozwoju lokalnego tj. społeczność lokalna, przedsiębiorcy, właściciele zasobów mieszkaniowych, przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń oraz przedstawiciele Miasta Katowice. Ich zadaniem była wspólna analiza i wypracowanie założeń do tzw. zintegrowanego programu rozwoju lub lokalnego planu działania, stanowiącego kompendium wiedzy na temat danego obszaru, w tym jego słabych i mocnych stron, obszarach problemowych i potencjałach rozwojowych, wizji, priorytetach, celach oraz projektach stanowiących odpowiedź na zdiagnozowane problemy.

W ramach prac nad dokumentami zorganizowano szereg spotkań konsultacyjnych oraz warsztatów w formule partycypacyjnej, w ich efekcie społeczność lokalna miała możliwość nawiązania trwałych relacji, owocujących w późniejszej wspólnej realizacji wielu ciekawych inicjatyw i projektów.

Rezultaty / efekty działania

Efektem realizacji działań w projektach był zwiększony poziom integracji społeczności lokalnych oraz wzrost jej zaangażowania w kształtowanie oraz inicjowanie zmian w najbliższym otoczeniu. Dodatkowo w rezultacie realizacji projektów stwierdzono poprawę przepływu informacji na linii społeczność lokalna – urząd miasta, zarówno pod kątem poznania potrzeb mieszkańców, jak i zwiększania ich świadomości na temat bieżących działań miasta w danym obszarze.

Ważnym rezultatem współpracy ze społecznością lokalną był wypracowany zestaw projektów bezpośrednio odpowiadających na zgłaszane wcześniej potrzeby. Do takich projektów zaliczyć należy przede wszystkim inicjatywy związane z zagospodarowaniem przestrzeni publicznych i terenów zielonych oraz projekty społeczne, kulturalne, edukacyjne, które mogą stanowić impuls do dalszych samodzielnych działań.
Przykłady tych projektów to:

 • Janów-Nikiszowiec: Rewitalizacja Skweru Rybka; Miesięcznik Magiel, Odpust u Babci Anny, Jarmark na Nikiszowcu
 • Załęże: Rewitalizacja Placu Londzina, Centrum Społecznościowe „Nasze Załęże”
 • Bogucice: Rewitalizacja Parku Boguckiego

 

Liczba osób zaangażowanych w projekt

1. Lokalna Grupa Wsparcia liczyła około 30 osób,
2. Lokalna Grupa Urbact liczyła około 20 osób,
3. Lokalne Partnerstwo liczyło około 27 osób.
W skład wszystkich grup wchodzili także przedstawiciele Urzędu Miasta oraz miejskich jednostek organizacyjnych.

Cel działania

Budowa i wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego poprzez partycypację mieszkańców Katowic w kształtowaniu budżetu miasta.

Opis działania

Budżet Obywatelski w Katowicach to największy budżet obywatelski w przeliczeniu na jednego mieszkańca spośród miast wojewódzkich i jeden z nielicznych ze stale rosnącą frekwencją w głosowaniu mieszkańców.

Budżet Obywatelski w Katowicach został zainaugurowany w 2014 roku. W pierwszej edycji Mieszkańcy decydowali o wydatkowaniu kwoty 10 mln zł podzielonej na 22 funkcjonujące w Katowicach jednostki pomocnicze. Decyzje Prezydenta Miasta Marcina Krupy dotyczące zwiększenia puli środków na Budżet Obywatelski (w 2015 r. do 20 mln zł oraz w 2019 r. do 30 mln zł), realizacja przez Miasto wybranych przez Mieszkańców zadań oraz coroczna ewaluacja, na podstawie której wprowadzane są zmiany w kolejnych edycjach BO budują zaufanie Mieszkańców do Budżetu Obywatelskiego. Ten ewolucyjny charakter zmian procedury zapewnia jej prawidłowy rozwój, co sprawia, że Mieszkańcy coraz chętniej angażują się w katowicki Budżet Obywatelski.

W 2014 r. zgłoszonych zostało 326 zadań, a o wyborze 86 z nich do realizacji zdecydowało 11 256 mieszkańców (4,4% uprawnionych). Dla porównania w 2019 r. zgłoszonych zostało 388 projektów, a o przeznaczeniu do realizacji 152 spośród nich zdecydowało 52 296 mieszkańców (frekwencja wyniosła 18,9% – jeden z najlepszych wyników spośród miast wojewódzkich).

Głównym założeniem tej procedury jest włączenie mieszkańców Katowic w decydowanie o przeznaczeniu części środków z budżetu miasta. To mieszkańcy zgłaszają projekty do katowickiego Budżetu Obywatelskiego, a Urząd Miasta oraz miejskie jednostki organizacyjne dokonują jedynie analizy formalno-prawnej możliwości realizacji tych projektów. Pozytywnie ocenione zadania poddawane są pod ostateczne głosowanie mieszkańców, którzy tym sposobem decydują o ostatecznym przeznaczeniu konkretnych zadań do realizacji, które uznaje się za produkty tego działania.

Ważnym elementem Budżetu Obywatelskiego jest komunikacja na linii Mieszkańcy-Miasto. Komunikacja ta odbywa się w obu kierunkach, dzięki czemu Mieszkańcy uczą się jak działa Miasto (jak wygląda proces inwestycyjny, jakie są ograniczenia prawne itp.), z kolei Miasto dowiaduje się jakie są realne potrzeby Mieszkańców i może je realizować również poza Budżetem Obywatelskim, co jest jego wartością dodaną.

Rezultaty / efekty działania

Na przestrzenii VI dotychczas zrealizowanych edycji Budżetu Obywatelskiego w Katowicach Mieszkańcy zdecydowali o przeznaczeniu do realizacji 751 zadań, spośród których ponad 500 zostało zrealizowanych.

Uczestnicy projektu / Liczba osób zaangażowanych

Co roku w Budżecie Obywatelskim w Katowicach bieże udział kilkadziesiąt tysięcy osób (wnioskodawcy, osoby popierające projekty na etapie ich zgłaszania oraz głosujący). Na co dzień w prowadzenie projektu zaangażowanych jest 8 pracowników Referatu Konsultacji Społecznych i Budżetu Obywatelskiego w Wydziale Komunikacji Spłecznej Urzędu Miasta Katowice, jednak liczba wzrasta na poszczególnych etapach, do ok. 50 pracowników Urzędu Miasta Katowice i miejskich jednostek organizacyjnych zaangażowanych w etap oceny wniosków, czy ok. 100 pracowników UMK zaangażowanych w funkcjonowanie Punktów Stacjonarnych na etapie głosowania.

Galeria zdjęć

Kategorie tematyczne portalu