Cel działania

Zestandaryzowanie procesu wypłaty odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego (nie złożenie oferty najmu socjalnego lokalu).

Opis działania

W związku z dużą ilością wpływających do Gminy Bytom wezwań do zapłaty z tytułu odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego, Bytomskie Mieszkania – jednostka budżetowa Gminy, wprowadziły szereg działań mających na celu ograniczenie wysokości wypłaconego odszkodowania, w tym celu m.in. od 2015r. Gmina przystępuje do rozpraw o eksmisję w roli Interwenienta ubocznego, na bieżąco weryfikuje listę osób oczekujących na najem socjalny lokalu, współpracuje z MOPR, przeprowadza wizje lokalne, a nadto w celu zestandaryzowania procesu wypłaty odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego Zarządzeniem Dyrektora 1/VI/2017 z 7 czerwca 2017 roku wprowadzono: „Procedurę dotycząca wypłaty odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego lub niewskazania tymczasowego pomieszczenia osobom, wobec których orzeczono eksmisję”.

Rezultaty / efekty działania

Zmniejszenie wysokości kwoty wypłaconego odszkodowania.

Cel działania

Zmniejszenie zadłużenia lokatorów gminnych za lokale mieszkalne oraz za regresy odszkodowań zapłaconych przez Gminę innym właścicielom za niedostarczenie lokali socjalnych.

Opis działania

Umożliwienie spłaty zadłużenia za lokale mieszkalne i regresy odszkodowań zapłaconych przez Gminę za niedostarczenie lokali socjalnych, osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej w formie odpracowania należności na rzecz Gminy Bytom.

 

Rezultaty / efekty działania

Zmniejszenie zadłużenia lokatorów gminnych za lokale mieszkalne oraz za regresy odszkodowań zapłaconych przez Gminę za niedostarczenie lokali socjalnych.

 

Kategorie tematyczne portalu