Cel działania

Celem działania jest podniesienie kompetencji badawczych kadry naukowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, poprzez organizację serii sesji mentoringowych dotyczących metod badawczych, sztuki pisania artykułów naukowych oraz wspólnej realizacji badań naukowych.

Opis działania

W ramach działania zaproszono na Uniwersytet czterech światowej sławy naukowców:

Rezultaty / efekty działania

Cel działania

Przygotowanie założeń przebudowy Zielonej Strefy Nauki, tj renaturalizacja fragmentu doliny rzeki Rawy i powiązanych z nią przestrzeni publ. Belinda Tato pokazała, iż partycypacja jest sposobem na konfrontację naszych uprzedzeń, wsparciem naszych intuicji w kontekście wielowarstwowości architektury.

Opis działania

W grudniu 2022 roku uczelnie Konsorcjum Akademickiego Katowice – Miasto Nauki odwiedziła architektka i wykładowczyni Uniwersytetu Harvarda – Belinda Tato. Architektka poprowadziła gościnne wykłady i spotkała się ze wspólnotą akademicką oraz mieszkańcami regionu. Od 2-6 grudnia Belinda Tato mówiła o swoich projektach, a także o zaangażowaniu użytkowników w proces zmiany przestrzeni publicznych. Przed przyjazdem do Katowic, Belinda Tato przeprowadziła dodatkowo wykład online wprowadzający do metodologii pracy ecosistema urbano oraz prezentujący zrealizowane projekty.

Rezultaty / efekty działania

Architektura, projektowanie miejskie i projektowanie krajobrazu są z natury pedagogiczne. Pomysł włączenia świadomości ekologicznej do codziennych doświadczeń został przetestowany przez zespół w wielu kontekstach Na przykładach z Madrytu, Florydy, Norwegii i Szanghaju, Belinda Tato przedstawiła zasady projektowania oraz proponowane i wdrażane rozwiązania. Dodatkowo przeprowadzenie warsztatów z udziałem władz i pracowników Uniwersytetu Śląskiego oraz przedstawicielami Konsorcjum Akademickiego Katowice – Miasto Nauki, zaangażowanymi w opracowanie koncepcji zmiany przestrzeni publicznej Strefy Nauki zaowocowały opracowaniem rekomendacji dotyczących kierunków zmian w Dolinie Rawy oraz powiązań przestrzennych sieciowych Doliny Rawy oraz powiązań przestrzennych sieciowego centrum nauki.

„Compassion-Focused Therapy for refugees and other trauma survivors – Terapia skoncentrowana na współczuciu dla uchodźców i innych osób, które przeżyły traumę” – cykl spotkań z światowej klasy ekspertem i przedstawicielem Uniwersytetu Stanford – dr Ronym Bergerem

Cel działania

Wyższa atrakcyjność oferty dydaktycznej Uczelni polegająca m.in. na przekazaniu studentom i kadrze dydaktycznej wiedzy i doświadczeń związanych z wdrożeniem nowego, innowacyjnego modelu pracy z osobami, które przeżyły traumę, w tym uchodźcami wojennymi i innymi osobami które przeżyły traumę osobistą

Opis działania

Realizacja projektu była podzielona na dwie części. Pierwsza z nich obejmowała 3-dniowy pobyt na uczelni – trzy wydarzenia stacjonarne realizowane w siedzibie Uczelni w Katowicach w dniach od 3 do 5 października 2022 r. W ramach pobytu zrealizowane zostały następujące wydarzenia:

Dzień 1 – Wykład otwierający z udziałem studentów – forma spotkania: otwarte, realizowane stacjonarnie w siedzibie Uczelni z udziałem studentów Akademii Śląskiej (Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach), Wyższej Szkoły Humanitas, Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Zespołu szkół Przemysłu Spożywczego i Zespół Szkół Gastronomicznych w Katowicach oraz innych zaproszonych gości takich jak: pracowników miejskich ośrodków pomocy społecznej, regionalnych ośrodków metodyczno-edukacyjnych i pracowników Sądów Okręgowych.

Dzień 2 – Warsztat z Radą Naukową Uczelni z udziałem kadr Akademii Śląskiej (Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach), realizowane stacjonarnie w siedzibie Uczelni.

Dzień 3 – Warsztat specjalistyczny z udziałem specjalistów i studentów z wyższych roczników/większym doświadczeniem. Spotkanie otwarte, realizowane stacjonarnie w siedzibie Uczelni z udziałem studentów Akademii Śląskiej (Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach), Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, Akademii Górnośląskiej, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Opolskiego oraz innych zaproszonych gości takich jak: pracowników Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Regionalnego Ośrodka metodyczno-edukacyjnego, Ośrodków pomocy społecznej, Przedszkoli, Poradni psychologicznych oraz Fundacji.

Drugą część projektu stanowił 7-dniowy czas aktywności zdalnych – 7 spotkań zdalnych zrealizowanych w okresie od 6.11.2022 do 10.10.2022 r. Każde ze spotkań zostanie zrealizowano w innym dniu, tak aby umożliwić udział w nim studentom z różnych kierunków i lat studiów oraz biorąc pod uwagę dostępność eksperta dra Ronego Bergera. Wymiar każdego spotkania: 1,5 godz. Forma spotkania: zdalne na platformie MS TEAMS, z udziałem studentów Akademii Śląskiej (Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach) i Wyższej Szkoły Humanitas, Akademii Górnośląskiej, pracowników ośrodków pomocy społecznej, innych gości zainteresowanych tematyką projektu.

Uczestnicy wykładu otwierającego i warsztatu specjalistycznego, jak również konsultacji zdalnych uzyskali certyfikaty potwierdzające udział w danym wydarzeniu i nabycie nowych kompetencji. Ponadto udostępniono im materiały ze spotkań.

Rezultaty

Realizacja projektu doprowadziła do wzbogacenia programu studiów i zwiększenia atrakcyjności Akademii Śląskiej (poprzednio Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach) jako Uczelni działającej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, poprzez współpracę ze światowej klasy ekspertem i przedstawicielem Uniwersytetu Standford – Dr. Ronym Bergerem. Ponadto projekt poszerzył kompetencje studentów Uczelni związane z udzielaniem wsparcia osobom, które doświadczają traumy z wykorzystaniem nowych, innowacyjnych modeli pracy, co jest niezbędne do prawidłowej pracy w zawodach medycznych (lekarze, pielęgniarki). Projekt pogłębił również współpracę pomiędzy Uczelnią i środowiskiem ekspertów i praktyków z branży pomocowej (m.in. Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „Metis” w Katowicach, ośrodki i instytucje pomocy społecznej z terenu GZM).W ramach realizowanego przedsięwzięcia osiągnięto zaplanowane cele i rezultaty dla poszczególnych wydarzeń. Zrealizowano wszystkie zaplanowane spotkania stacjonarne i zdalne tj. trzy spotkania stacjonarne oraz siedem spotkań zdalnych. Każde ze spotkań odbyło się w wymiarze określonym w harmonogramie rzeczowo-finansowym tj. po 1,5 godz. dla każdego ze spotkań zdalnych oraz po 4 godz. dla każdego ze spotkań stacjonarnych. Opracowane zostały także zalecenia dotyczące sposobów nauczania o metodach pracy z osobami przeżywającymi traumę w ramach studiów realizowanych na kierunkach medycznych Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach (obecnie Akademii Śląskiej)

Cel działania

Zaangażowanie mieszkańców w dbanie o swoje najbliższe otoczenie.
Edukacja na temat dzikich wysypisk i ograniczania produkcji śmieci.
Fizyczne sprzątanie terenów rekreacyjnych w mieście.

Opis działania

Akcja jest odpowiedzią na zjawisko dzikich wysypisk, nielegalnego wyrzucania śmieci i pozostawiania ich w miejscach publicznych. Skalę problemu pokazuje m.in. aplikacja Naprawmyto.pl, służąca do zgłaszania usterek w mieście. Za jej pośrednictwem katowiczanie, tylko w ciągu pierwszego miesiąca od uruchomienia narzędzia, zgłosili ponad 200 miejsc, w których ktoś nielegalnie zostawił odpady. Poza ich usuwaniem i dyscyplinowaniem właścicieli i zarządców zanieczyszczonych terenów, konieczna jest edukacja i zaangażowanie mieszkańców w dbanie o najbliższe otoczenie.

Dlatego Katowice zaprosiły do współpracy organizację pozarządową – Stowarzyszenie Wolnej Herbaty – żeby zorganizować wspólną akcję społeczną dla mieszkańców. Katowiczanie najpierw sami zgłaszają tereny do posprzątania, na które później internauci mogą oddać swój głos. W ten sposób wiosną 2018 roku powstała lista siedmiu miejsc z największym poparciem i – co ciekawe – w większości były to tereny rekreacyjne, zielone. Od 19 maja do 30 czerwca, w każdą sobotę, organizowane były kolejne akcje sprzątania z udziałem mieszkańców. W 2019 roku uruchomiona została druga edycja akcji.

Mieszkańcy angażują się na każdym etapie: zgłaszania, głosowania i sprzątania. Efekty publikowane są w mediach społecznościowych. Wszystkie akcje podporządkowane są ograniczeniu produkcji śmieci. Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą własnych kubków i piją wodę bezpośrednio z sieci, z udostępnionego przez Katowickie Wodociągi hydrantu (w Katowicach jakość wody w sieci jest bardzo dobra). Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej zapewnia kolorowe worki do selektywnej zbiórki odpadów. Są też: rękawiczki, toi – toi z umywalką, a w czasie sprzątania poczęstunek. Ważnym elementem akcji jest też spotkanie integracyjne po sprzątaniu, połączone z „grillem”.

Rezultaty / efekty działania

W 2018 roku: 42 ha posprzątanych terenów zielonych i ponad 8 kontenerów śmieci.
W 2019 roku zgłoszono 67 terenów, z których internauci wybrali finałową piątkę. Na etapie głosowania oddano w sumie blisko 5,5 tys. głosów, a galeria z głosowaniem dotarła na Facebooku do prawie 83 tys. osób. Zebrano łącznie 15 kontenerów śmieci, w tym 311 worków szkła do recyclingu i 322 worki pełne plastiku czy 108 opon samochodowych.
Akcja cieszy się zainteresowaniem mediów i angażuje miejskich aktywistów ale też tzw. „zwykłych” mieszkańców.

Koszt wdrożenia

Grant w wysokości 10 tys. złotych dla organizacji pozarządowej. Należy też wziąć pod uwagę koszt wywozu odpadów po zbiórce, toi – toia, rękawic i worków dla osób sprzątających.

Cel działania

Zapewnienie udziału społeczności lokalnej w ramach programowania procesu rewitalizacji, obejmującego szczegółową diagnozę obszaru rewitalizacji, identyfikację jego silnych i słabych stron, definiowanie priorytetów, celów strategicznych, kierunków działania oraz pomysłów na projekty.

Opis działania

Działanie było realizowane w ramach trzech projektów, w których uczestniczyło miasto Katowice:

 • Projekt „Planowanie przestrzenne i regeneracja przestrzeni miejskiej – NODUS”.
  Czas trwania projektu: 2008-2010
  Wdrożenie: Od 2012 r. rozpoczęto proces realizacji wybranych rezultatów prac ZPRN
 • Projekt „Resilient Europe – wzmocnienie potencjału elastyczności miejskiej obszarów zdegradowanych”.
  Czas trwania projektu: 2016-2018
  Wdrożenie: 2018-2022 (i dalej)
 • Projekt „Partnerska Inicjatywa Miast” – sieć Rewitalizacja.
  Czas trwania projektu: 2017-2019
  Wdrożenie: 2019-2030

 

Głównym założeniem działań w projektach, było systemowe podejście do rewitalizacji obszarów zdegradowanych polegające na budowaniu lokalnego partnerstwa / lokalnej grupy działania, w skład której wchodzili główni aktorzy rozwoju lokalnego tj. społeczność lokalna, przedsiębiorcy, właściciele zasobów mieszkaniowych, przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń oraz przedstawiciele Miasta Katowice. Ich zadaniem była wspólna analiza i wypracowanie założeń do tzw. zintegrowanego programu rozwoju lub lokalnego planu działania, stanowiącego kompendium wiedzy na temat danego obszaru, w tym jego słabych i mocnych stron, obszarach problemowych i potencjałach rozwojowych, wizji, priorytetach, celach oraz projektach stanowiących odpowiedź na zdiagnozowane problemy.

W ramach prac nad dokumentami zorganizowano szereg spotkań konsultacyjnych oraz warsztatów w formule partycypacyjnej, w ich efekcie społeczność lokalna miała możliwość nawiązania trwałych relacji, owocujących w późniejszej wspólnej realizacji wielu ciekawych inicjatyw i projektów.

Rezultaty / efekty działania

Efektem realizacji działań w projektach był zwiększony poziom integracji społeczności lokalnych oraz wzrost jej zaangażowania w kształtowanie oraz inicjowanie zmian w najbliższym otoczeniu. Dodatkowo w rezultacie realizacji projektów stwierdzono poprawę przepływu informacji na linii społeczność lokalna – urząd miasta, zarówno pod kątem poznania potrzeb mieszkańców, jak i zwiększania ich świadomości na temat bieżących działań miasta w danym obszarze.

Ważnym rezultatem współpracy ze społecznością lokalną był wypracowany zestaw projektów bezpośrednio odpowiadających na zgłaszane wcześniej potrzeby. Do takich projektów zaliczyć należy przede wszystkim inicjatywy związane z zagospodarowaniem przestrzeni publicznych i terenów zielonych oraz projekty społeczne, kulturalne, edukacyjne, które mogą stanowić impuls do dalszych samodzielnych działań.
Przykłady tych projektów to:

 • Janów-Nikiszowiec: Rewitalizacja Skweru Rybka; Miesięcznik Magiel, Odpust u Babci Anny, Jarmark na Nikiszowcu
 • Załęże: Rewitalizacja Placu Londzina, Centrum Społecznościowe „Nasze Załęże”
 • Bogucice: Rewitalizacja Parku Boguckiego

 

Liczba osób zaangażowanych w projekt

1. Lokalna Grupa Wsparcia liczyła około 30 osób,
2. Lokalna Grupa Urbact liczyła około 20 osób,
3. Lokalne Partnerstwo liczyło około 27 osób.
W skład wszystkich grup wchodzili także przedstawiciele Urzędu Miasta oraz miejskich jednostek organizacyjnych.

Cel działania

Integracja podmiotów III sektora funkcjonujących w Katowicach, profesjonalizacja działań organizacji pozarządowych celem sprawej i efektywnej realizacji zlecanych im zadań publicznych na rzecz miasta Katowice i mieszkańców oraz pobudzanie aktywności społecznej Katowiczan.

Opis działania

COP (ul. Kopernika 14 i ul. Młyńska 5) wspomaga istniejące organizacje pozarządowe oraz aktywnych mieszkańców/grupy nieformalne w procesie zakładania nowego podmiotu III sektora (stowarzyszenia, fundacje) zapewniając im: adres rejestrowy,  wsparcie infrastrukturalne (sale szkoleniowe, pomieszczenia/biurka, sprzęt informatyczny i biurowy, szafki na dokumenty i pocztę przychodzącą, przestrzeń magazynową), wsparcie merytoryczne (doradztwo ogólne i specjalistyczne, usługi księgowe, szkolenia), wsparcie wolontaryjne (z zakresu rekrutacji wolontariuszy, kwestii formalno-prawnych, promowania współpracy z wolontariuszami).

Centrum dostępne jest przez 5 dni w tygodniu co najmniej 8 godzin, przynajmniej dwa dni w tygodniu do godziny 19.00, z możliwością udostępnienia sal szkoleniowych/strefy animacji w weekendy.

Rezultaty / efekty działania

 

 • Dotychczas swoją siedzibę zarejestrowało 81 organizacji (w okresie 5 letnim zaplanowano zarejestrowanie siedziby dla 50 nowych organizacji);
 • Wsparcie dla łącznej liczby 300 organizacji w okresie 5 lat (wsparcie w I półroczu 2019 – 137 NGO);
 • Doradztwo: 40 godzin dyżurów doradczych/miesiąc (doradztwo ogólne i specjalistyczne, np. dot. wolontariatu) oraz doradztwo księgowe 15h/m-c i doradztwo marketingowe 5h/ m-c;
 • Doradztwo/pośrednictwo w sprawie wolontariatu – 100 rocznie (48 w I półroczu 2019);
 • Wsparcie infrastrukturalne (udostępnienie sal i sprzętu komputerowego, biurowego) – 800 razy w ciągu 5 lat (565 w I półroczu 2019);
 • Szkolenia (tematyka dostosowana do bieżących problemów oraz zagadnień zgłaszanych Koordynatorowi COP) – 12 szkoleń rocznie (9 w I półroczu 2019);
 • Spotkania branżowe – 6 rocznie (5 w I półroczu 2019);
 • Wystawy w Galerii Aktywnych (Młyńska 5) – 6 rocznie (5 w I półroczu 2019);
 • Spotkania promujace CSR/spotkania miedzysektorowe – 3 rocznie (3 w I półroczu 2019).

 

Szacunkowy budżet

 • Remont lokalu na ul. Kopernika 14 (w tym montaż platformy – podnośnika dźwigowego dla osób z niepełnosprawnościami)
  – rok 2016 – 173 000 zł
 • 5-letnia umowa dotacji z 2 organizacjami pozarządowymi – zlecenie realizacji zadania publicznego – 1 274 400 zł

Liczba osób zaangażowanych w projekt

5 osób + umowy zlecenia doradztwo specjalistyczne (w ramach umów o pracę – koordynator COP – 3/4 et., specjalista ds.wolontariatu – 1/2 et., usługi doradcze – 1/4 et., obsługa administracyjno-biurowa – 3/4 et., animator społeczności lokalnych – 1/5 etatu)

Cel działania

Budowa i wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego poprzez partycypację mieszkańców Katowic w kształtowaniu budżetu miasta.

Opis działania

Budżet Obywatelski w Katowicach to największy budżet obywatelski w przeliczeniu na jednego mieszkańca spośród miast wojewódzkich i jeden z nielicznych ze stale rosnącą frekwencją w głosowaniu mieszkańców.

Budżet Obywatelski w Katowicach został zainaugurowany w 2014 roku. W pierwszej edycji Mieszkańcy decydowali o wydatkowaniu kwoty 10 mln zł podzielonej na 22 funkcjonujące w Katowicach jednostki pomocnicze. Decyzje Prezydenta Miasta Marcina Krupy dotyczące zwiększenia puli środków na Budżet Obywatelski (w 2015 r. do 20 mln zł oraz w 2019 r. do 30 mln zł), realizacja przez Miasto wybranych przez Mieszkańców zadań oraz coroczna ewaluacja, na podstawie której wprowadzane są zmiany w kolejnych edycjach BO budują zaufanie Mieszkańców do Budżetu Obywatelskiego. Ten ewolucyjny charakter zmian procedury zapewnia jej prawidłowy rozwój, co sprawia, że Mieszkańcy coraz chętniej angażują się w katowicki Budżet Obywatelski.

W 2014 r. zgłoszonych zostało 326 zadań, a o wyborze 86 z nich do realizacji zdecydowało 11 256 mieszkańców (4,4% uprawnionych). Dla porównania w 2019 r. zgłoszonych zostało 388 projektów, a o przeznaczeniu do realizacji 152 spośród nich zdecydowało 52 296 mieszkańców (frekwencja wyniosła 18,9% – jeden z najlepszych wyników spośród miast wojewódzkich).

Głównym założeniem tej procedury jest włączenie mieszkańców Katowic w decydowanie o przeznaczeniu części środków z budżetu miasta. To mieszkańcy zgłaszają projekty do katowickiego Budżetu Obywatelskiego, a Urząd Miasta oraz miejskie jednostki organizacyjne dokonują jedynie analizy formalno-prawnej możliwości realizacji tych projektów. Pozytywnie ocenione zadania poddawane są pod ostateczne głosowanie mieszkańców, którzy tym sposobem decydują o ostatecznym przeznaczeniu konkretnych zadań do realizacji, które uznaje się za produkty tego działania.

Ważnym elementem Budżetu Obywatelskiego jest komunikacja na linii Mieszkańcy-Miasto. Komunikacja ta odbywa się w obu kierunkach, dzięki czemu Mieszkańcy uczą się jak działa Miasto (jak wygląda proces inwestycyjny, jakie są ograniczenia prawne itp.), z kolei Miasto dowiaduje się jakie są realne potrzeby Mieszkańców i może je realizować również poza Budżetem Obywatelskim, co jest jego wartością dodaną.

Rezultaty / efekty działania

Na przestrzenii VI dotychczas zrealizowanych edycji Budżetu Obywatelskiego w Katowicach Mieszkańcy zdecydowali o przeznaczeniu do realizacji 751 zadań, spośród których ponad 500 zostało zrealizowanych.

Uczestnicy projektu / Liczba osób zaangażowanych

Co roku w Budżecie Obywatelskim w Katowicach bieże udział kilkadziesiąt tysięcy osób (wnioskodawcy, osoby popierające projekty na etapie ich zgłaszania oraz głosujący). Na co dzień w prowadzenie projektu zaangażowanych jest 8 pracowników Referatu Konsultacji Społecznych i Budżetu Obywatelskiego w Wydziale Komunikacji Spłecznej Urzędu Miasta Katowice, jednak liczba wzrasta na poszczególnych etapach, do ok. 50 pracowników Urzędu Miasta Katowice i miejskich jednostek organizacyjnych zaangażowanych w etap oceny wniosków, czy ok. 100 pracowników UMK zaangażowanych w funkcjonowanie Punktów Stacjonarnych na etapie głosowania.

Galeria zdjęć

Cel działania

Przekonanie mieszkańców Katowic do picia wody z kranu.
Ograniczenie powstawania plastikowych odpadów.
Zaangażowanie partnerów komercyjnych i szeroka współpraca.
Budowanie świadomości społecznej.

Opis działania

Ze względu na dobrą jakość wody w sieci w Katowicach miasto postanowiło rozpocząć kampanię promującą korzystanie z tej wody do picia. Ma to swoje uzasadnienie ekonomiczne i praktyczne. Nie tylko oszczędzane są pieniądze, ale też ułatwiane jest codzienne życie – żeby napić się wody wystarczy odkręcić „kokotek”.

W katowickim Urzędzie Miasta i w Katowickich Wodociągach woda do picia czerpana jest bezpośrednio z kranów, a nie – jak do tej pory – z plastikowych butelek lub z dystrybutorów wody. Do tego samego działania Urząd Miasta zdecydował się przekonać mieszkańców. W Biurach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta i Katowickich Wodociągów pojawiły się pierwsze poidełka z wodą z sieci, które zastąpiły dotychczasowe dystrybutory. Kolejne instalowane są sukcesywnie w miejskich budynkach. Kranówkę z karafek pije się w biurach UM i na sesji Rady Miasta.

Do włączenia się w kampanię „Kranówka katowicka – szluknij sie z kokotka” zaproszone zostały także podmioty komercyjne, które zachęcane są do tego, by serwować klientom wodę z kranu za darmo (niektóre z nich robią to od dawna). Można je poznać po naklejkach z logo akcji a ich listę znaleźć na stronie projektu KATOobywatel. Do kampanii przyłączają się też inne podmioty komercyjne, jak: hotel, firma z branży IT, apartamenty na wynajem czy bawialnia dla dzieci.

Elementem kampanii był oryginalny saturator, który w każdy piątek i sobotę wakacji stał na Rynku w Katowicach. Przypominał, że z saturatora kiedyś również piło się kranówkę, tyle że z sokiem i gazowaną. W kampanię zaangażowany był również katowicki Sanepid, który przeprowadził akcję informacyjną wśród zarządców nieruchomości.

Rezultaty / efekty działania

Kampania odbiła się szerokim echem w mediach, została również bardzo dobrze odebrana wśród mieszkańców. Do udziału w niej cały czas dołączają kolejne podmioty. Działanie było prowadzone w partnerstwie z Katowickimi Wodociągami, które dzięki niemu budują wizerunek nowej marki: „kranówki katowickiej”.

Kampania społeczna „KRANÓWKA KATOWICKA. Szluknij sie z kokotka!” zdobyła wyróżnienia w konkursach Kryształy PRu oraz Głośna Woda. W pierwszym oceniano kreatywność podejścia do tematu, w drugim jej warstwę edukacyjną, w tym propagowanie regionalnej kultury poprzez tytułowe hasło akcji.

Efektem działania w samym Urzędzie Miasta jest wyeliminowanie plastikowych butelek. Same dystrybutory na wodę kosztowały urząd 24 tys. złotych rocznie. Kampania odpowiada na wyzwania związane z wprowadzaniem gospodarki obiegu zamkniętego i zmianami klimatu.

Koszty wdrożenia

Koszt wdrożenia obejmuje: zakup i montaż poidełek, badania wody w miejskich budynkach, zakup karafek, druk naklejek, wynajęcie saturatora. Przykładowe koszty:

 • 4 poidełka – 21 398,24 zł
 • jednokrotne badanie wody we wszystkich budynkach – 8 104,47 zł
 • zakup karafek -2 204,16 zł

Galeria zdjęć

Cel działania

Stworzenie mieszkańcom możliwości wskazywania miejsc nasadzeń nowych drzew i edukacja.
Zazielenianie miasta i odpowiedź na zmiany klimatu.
Poprawa estetyki miasta.

Opis działania

Aplikacja „wCOP drzewo” powstała na bazie istniejącej aplikacji BAND, którą dla Gdańska stworzyła Fundacja Gdańska. Zdecydowano się na wykorzystanie know – how Fundacji i gotowego narzędzia, dokonując w nim niezbędnych zmian. Nazwa aplikacji nawiązuje do szczytu klimatycznego ONZ, który w grudniu 2018 odbył się w Katowicach.

Narzędzie jest bardzo proste w obsłudze. Użytkownik wchodzi na stronę i na mapie zaznacza proponowaną lokalizację. Dodaje opis, może zasugerować gatunek. Jeden wniosek może dotyczyć maksymalnie pięciu drzew. Wniosek zostanie automatycznie odrzucony, jeśli punkt nie znajduje się na terenie miasta. Jeśli jest to teren miejski, aplikacja przyjmuje wniosek do dalszej weryfikacji. Mieszkaniec dostaje wtedy automatyczne powiadomienie.

Za weryfikację wniosków odpowiada zespół opiekunów w wydziałach Urzędu Miasta i jednostkach miejskich, który pod różnym kontem sprawdza wskazaną lokalizację. Dopiero po przejściu wszystkich poziomów weryfikacji, wniosek może zostać zaakceptowany, o czym aplikacja znów informuje mieszkańca. W przypadku odrzucenia wniosku maila do użytkownika wysyła urzędnik, podając przyczyny.

Rezultaty / efekty działania

W efekcie dwóch edycji naboru wniosków (jesienią 2018 roku i wiosną 2019) za pośrednictwem aplikacji wpłynęło 744 wnioski mieszkańców.

W pierwszej edycji zaakceptowano 42 proc. ze wskazanych lokalizacji, co jest dobrym efektem, w porównaniu np. z Gdańskiem, gdzie średnia to 35 proc. Wiosną 2019 i jesienią posadzonych zostało w sumie ponad 600 drzew mieszkańców, we wszystkich dzielnicach miasta, w tym w centrum, gdzie ich najbardziej brakuje: w chodnikach, między jezdniami, w miejsca drzew wyciętych etc. Na sadzenie zapraszani są wnioskodawcy, który mailowo otrzymują informacje o dacie sadzenia i godzinach. Każde drzewo ma wizytówkę z nazwą gatunku i informacją o akcji, a także o zaletach drzew.

Widoczna jest ogromna satysfakcja mieszkańców, którzy czują, że to „ich drzewa”, biorą za nie odpowiedzialność. Efektami chętnie dzielą się w mediach społecznościowych, fotografując nowe nasadzenia.

Koszt wdrożenia

Koszt samej aplikacji to niewiele ponad 10 tys.
Koszt posadzenia drzew z pierwszej edycji to ok. 500 tys. złotych (do kosztu sadzonki należy doliczyć koszt posadzenia i trzyletniej pielęgnacji przez wyłonioną w przetargu firmę).

Cel działania

Celem wdrożenia aplikacji Naprawmyto.pl w kwietniu 2018 roku w Katowicach było umożliwienie mieszkańcom włączenia się w proces naprawy miasta i wpływu na to, czym w pierwszej kolejności powinny zająć się miejskie służby.

Opis działania

Naprawmyto.pl to intuicyjne i proste w obsłudze narzędzie internetowe. Wystarczy wejść na stronę, dodać znacznik na mapie Google i opis. Można to zrobić anonimowo lub rejestrując się w systemie, co daje szereg korzyści: m.in. automatyczne powiadomienia o stanie sprawy. Alerty można też komentować, popierać czy udostępniać za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Za rozwiązywanie problemów odpowiada kilkunastoosobowy zespół opiekunów w wydziałach Urzędu Miasta, jednostkach miejskich i spółkach. Rozwiązanie problemu następuje tak szybko, jak to możliwe, biorąc pod uwagę stopień skomplikowania sprawy, własność terenu czy możliwości finansowe jednostek miejskich (w założeniu powinny wystarczyć na to bieżące budżety, jednak w Katowicach zostały przyznane dodatkowym dofinansowanie zadań z Naprawmyto.pl, ze względu na bardzo dużą frekwencję).

Z narzędzia korzystają mieszkańcy całego miasta, lokalne stowarzyszenia i aktywiści, radni jednostek pomocniczych czy radni Rady Miasta. Zgłoszenia mogą dotyczyć wybranych podkategorii z kategorii głównych: infrastruktura, przyroda, bezpieczeństwo i inne (np. graffiti). Użytkownicy mogą sugerować preferowane rozwiązanie problemu, opiekunowie na każdym etapie sprawy zamieszczają aktualne komunikaty i odpowiadają na komentarze mieszkańców.

Aplikacja jest w pełni transparentna, każdy może wejść na stronę i prześledzić jej działanie.

Rezultaty / efekty działania

Katowice pobiły rekord Naprawmyto.pl i w ciągu półtora roku naprawionych zostało ponad 7,5 tys. problemów, z ponad 12 tysięcy, które wpłynęły za pośrednictwem tego narzędzia, w kategoriach: infrastruktura, przyroda, bezpieczeństwo i inne (np. graffiti). Najwięcej zgłoszeń zanotowano w dzielnicach objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji. Aplikacja jest doceniana, a mieszkańcy na bieżąco śledzą jej działanie i dokumentują za pośrednictwem m.in. mediów społecznościowych.

Koszt wdrożenia

Miesięczny koszt dostępu do usługi wyliczany jest z osobna dla każdej z gmin i wynosi ok. 1 grosz od mieszkańca miesięcznie. Do tego należy doliczyć koszt napraw.

Liczba użytkowników

Średnia liczba uczestników aktywnych (wykonali więcej niż kilka czynności na stronie) w ciągu miesiąca w aplikacji to blisko 6200.

Cel działania

Kształtowanie odpowiedzialności za środowisko naturalne poprzez budowanie postaw proekologicznych i podnoszenie poziomu wiedzy na temat ochrony przyrody.

Opis działania

Miasto Katowice wraz z partnerami projektu: Lasami Państwowymi – Nadleśnictwem Katowice, Zakładem Zieleni Miejskiej w Katowicach, Strażą Miejską, Katowicką Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną, Katowickimi Wodociągami, Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej, Policją z Komendy miejskiej w Katowicach, katowickimi szkołami oraz wieloma innymi organizuje Leśny Piknik Rodzinny Ekoodpowiedzialnie.

Wydarzenie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych tematyką ochrony środowiska, a w szczególności do dzieci i młodzieży. Głównym celem pikniku są działania edukacyjno-informacyjne dotyczące między innymi właściwej gospodarki odpadami, zarządzania zasobami wodnymi, problematyki spalania śmieci, ochrony lasów, ponownego wykorzystania odpadów, idei zero waste. Dodatkowo wydarzenia uświetniają występy zaproszonych zespołów oraz przedstawienia teatralne. Każdy uczestnik pikniku może skorzystać z bogatej oferty atrakcji w tym: warsztatów ekologicznych, pokazów, doświadczeń, prezentacji i wystaw, instalacji obrazujących prawa natury. Specjalnie dla dzieci przygotowane są również puzzle wielkoformatowe, kolorowanki, gry, zabawy i rebusy.

Rezultaty / efekty działania

Zwiększenie świadomości ekologicznej i podniesienie poziomu wiedzy uczestników pikniku, uwrażliwienie na kwestie konieczności prowadzenia działań zmierzających do ochrony środowiska, kształtowanie postaw proekologicznych prowadzących do zwiększenia współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego.

Cel działania

Celem utworzenia MCE jest zapewnienie mieszkańcom dostępu do informacji i usług poświęconych poprawie efektywności energetycznej, ochronie powietrza i klimatu, a także pomocy w poszukiwaniu informacji o możliwych finansowaniach zadań mających na celu oszczędzanie energii i ochronę powietrza.

Opis działania

Miejskie Centrum Energii (MCE) znajduje się przy ul. Młyńskiej 2, zaraz przy głównym budynku Urzędu Miasta Katowice – jest to pierwsza taka działalność w Polsce. MCE mieści się w dostępnym z poziomu ulicy lokalu z witryną, w którym mieszkańcy Katowic mogą uzyskać potrzebne informacje bez konieczności odwiedzania wydziałów Urzędu Miasta. Na parterze znajduje się punkt konsultacyjny z kącikiem dla dzieci a na antresoli cześć wystawowa prezentująca zasady działania nowoczesnych technologii grzewczych obowiązujących w budownictwie mieszkaniowym oraz część warsztatowa.

Idea przedsięwzięcia polegała na tym by punkt konsultacyjny był dostępny dla każdego zainteresowanego ogólnie rozumianą ochroną środowiska. Jednym z założeń powstania MCE było dotarcie z ofertą miasta Katowice do jak najszerszej grupy mieszkańców. W związku z powyższym na portalu społecznościowym fb powstał profil – Miejskie Centrum Energii, na którym zamieszczane są informacje związane z działalnością miasta w zakresie ochrony powietrza, ochrony środowiska oraz efektywności energetycznej.

Takie działanie dało możliwość stworzenia przestrzeni do wyrażania opinii przez mieszkańców na temat skuteczności działań i inicjatyw podejmowanych przez miasto Katowice. Jest to jedna z form angażowania mieszkańców w sprawy związane z szeroko rozumianą ekologią.

Rezultaty / efekty działania

Celem działań w MCE jest likwidacja niskiej emisji, która pochodzi w większej części z domowych systemów grzewczych opalanych paliwami stałymi. Dlatego oferta dla mieszkańców tj. konsultacje, spotkania informacyjno-edukacyjne ma zwiększyć świadomość ekologiczną mieszkańców, a co z tym związane zachęcić do wymiany starych systemów grzewczych na bardziej ekologiczne i nowocześniejsze rozwiązania. W ten sposób miasto Katowice dąży do poprawy jakości powietrza w mieście, a co z tym związane, poprawy standardów życia wszystkich mieszkańców

W ciągu roku działalności udzielono prawie 2000 porad dotyczących wymiany ogrzewania, programów wsparcia i zastosowania systemów OZE.

Cel działania

Celem projektu jest identyfikacja problemu zanieczyszczenia powietrza na terenach silnie zurbanizowanych oraz jego wpływu na zdrowie mieszkańców. W ramach projektu opracowywany jest plan dotyczący zmniejszenia wpływu zanieczyszczenia powietrza i smogu na zdrowie mieszkańców oraz akcja pilotażowa.

Opis działania

W ramach międzynarodowego projektu o nazwie „AWAIR” miasto Katowice, wraz z partnerami z innych miast europejskich, otrzymało dofinansowanie zadania z programu „INTERREG EUROPA CENTRALNA”. Istniejący PDK został zaktualizowany, uzupełniony oraz wyposażony w procedury wdrażania i monitorowania zadań.

Dodatkowo zrealizowano zadanie pilotażowe, polegające na montażu w wybranych lokalizacjach (żłobki, przedszkola, domy dziecka, domy pomocy społecznej) czujników zanieczyszczeń powietrza i multimedialną prezentację wyników na utworzonej platformie internetowej oraz w poszczególnych lokalizacjach jednostek (127 czujników powietrza i 154 ekrany multimedialne). Jest to największa w kraju liczba czujników, które stanowią własność miasta (0,77 czujnika na km2). Koszt realizacji całego projektu to ponad 290 tys. euro.

Projekt AWAIR to również wymiana doświadczeń między partnerami projektu, a także prowadzenie działań uświadamiających o wpływie zanieczyszczenia powietrza na zdrowie mieszkańców i źródłach jego powstawania.

Rezultaty / efekty działania

Rezultatem projektu jest stworzenie systemu monitoringu jakości powietrza dla miasta Katowice składającego się ze 127 czujników jakości powietrza, 154 ekranów informacyjnych, strony internetowej powietrze.katowice.eu oraz modułem zarządzania powiadomieniami o aktualnym poziomie PDK. Opracowana została również analiza wpływu zanieczyszczeń, a także źródła ich pochodzenia.

Cel działania

Umożliwienie spłaty zadłużenia osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej w formie odpracowywania długu wobec Miasta Katowice.

Opis działania

Świadczenie rzeczowe jest formą zapłaty umówionego zaległego czynszu i opłat niezależnych lub odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z lokalu. Świadczenie wykonywane jest na podstawie umowy podpisywanej przez dłużnika będącego Najemcą lokalu mieszkalnego, dłużnika płacącego odszkodowanie za zajmowanie lokalu mieszkalnego bez tytułu prawnego lub dłużnika, który nie zamieszkuje już w lokalu należącym do zasobu Miasta Katowice, którego dług wynika z wcześniejszego najmu lokalu. Umowa dotycząca spłaty zadłużenia w formie świadczenia rzeczowego może być zawarta wyłącznie w przypadku, gdy Dłużnik, który wyrazi chęć odpracowania długu w formie świadczenia rzeczowego, uiszcza bieżące opłaty z tytułu najmu lub odszkodowania i opłat niezależnych, co najmniej przez okres miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym złożono podanie. Brak bieżących wpłat Dłużnika w trakcie obowiązywania umowy skutkować będzie jej natychmiastowym rozwiązaniem. Wyłącza się możliwość wykonywania świadczenia rzeczowego przez osoby posiadające zaległości za okres krótszy niż 6 miesięcy. Maksymalna kwota, którą Dłużnik będzie mógł odpracować w formie świadczenia rzeczowego nie może przekroczyć 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). Kwota ta obejmuje należność główną wraz z odsetkami. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Dyrektora KZGM w Katowicach, Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice może zadecydować o zwiększeniu maksymalnej kwoty odpracowania zadłużenia.

Rezultaty / efekty działania

W czasie obowiązywania działania zawarto 124 umowy o odpracowanie zadłużenia. Umożliwiało to osobom zobowiązanym wobec miasta Katowice na odpracowanie łącznie 263.608,06 zł.

Kategorie tematyczne portalu