Cel działania

Energomodernizacja budynków na osiedlu Juliusz stanowiących zasób lokalowy Miasta Sosnowiec wraz z wieloletnim zarządzaniem gospodarką cieplną.

Opis działania

Celem projektu była energomodernizacja 22 budynków mieszkalnych oraz budynku żłobka będących w zasobach Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych, zlokalizowanych na osiedlu Juliusz w Sosnowcu. Projekt polegał na wykonaniu i zarządzaniu wewnętrzną siecią grzewczą centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej zintegrowaną w ramach jednego systemu automatycznego sterowania gospodarką cieplną wraz z ich termomodernizacją.

Przedsięwzięcie było realizowane na podstawie przepisów ustawy o PPP i było oparte na podziale zadań i ryzyk pomiędzy Podmiotem Publicznym, a Partnerem Prywatnym. Wykonano kompletną dokumentację projektową. Po wykonaniu inwestycji Partner Prywatny z założenia został odpowiedzialny za zarządzanie wewnętrzną siecią grzewczą centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej zintegrowanego w ramach jednego systemu (automatycznego) sterowania gospodarką cieplną przez okres umowy wynoszący 8 lat z możliwością wydłużenia. Wszelkie techniczne, prawne i finansowe założenia realizacji projektu, a także przyszłe warunki zarządzania energią podlegały ustaleniom w ramach prowadzonego dialogu konkurencyjnego.

Rezultaty / efekty działania

Prace objęły 22 budynki mieszkalne o łącznej powierzchni 25 378,49 m2 (rok budowy 1954-1956) przy ulicach:

  • Spadochroniarzy,
  • Komandosów
  • Obrońców Westerplatte,
  • Saperów,
  • Czołgistów

 

Wyłączono z eksploatacji 967 pieców węglowych i uniknięto następującej emisji szkodliwych substancji w skali roku:

  • CO2 – 8 033 ton,
  • Pyłu – 81 ton,
  • SO2 – 36 ton,
  • NOx – 15 ton,
  • CO – 19 ton.

Cel działania

Celem funkcjonowania Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego jest stymulowanie rozwoju gospodarczego Sosnowca i województwa śląskiego poprzez przyciąganie, wspieranie i rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw, działających w sektorze nowoczesnych technologii.

Celem SPNT jest aktywne uczestnictwo w życiu gospodarczym regionu i miasta, polegające na tworzeniu dogodnych warunków dla jednostek nauki i biznesu do kreowania innowacyjnych rozwiązań oraz nowoczesnych technologii; wsparciu rozwoju regionu oraz kreowaniu nowych, trwałych miejsc pracy, a także transferze wiedzy i komercjalizacji nowoczesnych technologii.

Opis działania

Gmina Sosnowiec przystąpiła do wyłonienia zewnętrznego Operatora SPNT, zgodnie z ustawą z dnia 9 stycznia 2009 r. koncesji na roboty budowlane i usługi (Dz.U.z2015r.poz.113). Postępowanie koncesyjne rozpoczęło się publikacją w BIP w dniu 31.01.2012r. ogłoszenia o koncesji na usługi nr 28874-2012 pn. „Wyłonienie Operatora Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego (SPNT)”. W ciągu kolejnych miesięcy trwały negocjacje ostatecznej treści umowy o koncesji na usługi z potencjalnymi kandydatami. Ostateczną ofertę w przeprowadzonym postępowaniu koncesyjnym złożyła 1 firma – Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w Sosnowcu. W wyniku przeprowadzonego postępowania koncesyjnego, w dniu 25 lipca 2012 roku podpisano umowę koncesji na usługi nr WRF.272.3.2012. Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny powstał w ramach projektu kluczowego: Gospodarcza Brama Śląska Etap I: Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej – Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny, zadanie 1 i zadanie 2. Inwestycja była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet I: Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość, Działanie 1.1 Wznowienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu.

Dla potrzeb Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego zaadaptowano dawny budynek BHP byłej KWK Niwka-Modrzejów. Umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego podpisano w czerwcu oraz w sierpniu 2010 r., a realizację rozpoczęto po podpisaniu w lipcu 2011 r. umów z wyłonionym w przetargu Wykonawcą inwestycji – firmą SKANSKA S.A. Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny stwarza korzystne warunki przedsiębiorstwom, instytucjom wsparcia przedsiębiorczości, placówkom naukowym i badawczym oraz szkolno-edukacyjnym, zapewniając odpowiednią infrastrukturę wraz z niezbędnym zapleczem technicznym oraz wsparcie merytoryczne.

Rezultaty / efekty działania

W wyniku realizacji tego zadania wybrano Operatora dla przebudowanego i wyremontowanego nowoczesnego 5- kondygnacyjnego budynku, dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych o powierzchni całkowitej 7 213,85 m2, w tym powierzchni do wykorzystania dla przedsiębiorców — 4 630,84 m2 oraz powierzchni do wykorzystania dla świadczenia usług na rzecz przedsiębiorców — 931,55 m2. Powierzchnia dla przedsiębiorców obejmuje pomieszczenia biurowe, magazynowe, socjalne, szatniowe i sanitarne. W powstałym nowoczesnym obiekcie została wyodrębniona część wspólna z salą konferencyjną na około 200 miejsc i 4 mniejszymi salami wraz z pomieszczeniami pomocniczymi.

Głównym zadaniem Operatora SPNT w ramach umowy koncesji było zarządzanie mieniem SPNT. Z tytułu umowy koncesji Operator SPNT zobowiązany był do zapłaty Gminie Sosnowiec wynagrodzenia w postaci opłaty koncesyjnej. Wysokość opłaty koncesyjnej określona została jako procent ogólnej kwoty przychodów z najmu pomieszczeń w budynkach SPNT za dany miesiąc, zależnej od procentu wynajmowanej powierzchni przez Operatora.

Kategorie tematyczne portalu