Cel działania

Zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego w Gliwicach.

Opis działania

Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach po roku od uruchomienia produktów pierwszego etapu zadania zdiagnozował elementy, które należy rozbudować, a także zidentyfikował nowe rozwiązania, które zwiększą funkcjonalność działania systemu. W ramach niniejszego projektu wdrożono następujące funkcjonalności systemu:

 1. Nadawanie priorytetu zielonego światła dla pojazdów komunikacji zbiorowej.
 2. Uprzywilejowanie pojazdów służb ratowniczych przejeżdżających przez skrzyżowania wyposażone w sygnalizacje świetlne.
 3. Rozbudowa systemu informacji drogowej dla kierujących, poprzez znaki zmiennej treści, radio CB oraz radio do komunikacji technicznej dla służb utrzymaniowych.
 4. Wprowadzenie mobilnej aplikacji informacyjnej dla użytkowników ruchu drogowego.
 5. Rozbudowa systemu punktów pomiaru ruchu wraz z identyfikacją pojazdów oraz wdrożenie na podstawie uzyskanych danych z systemu identyfikacji, czasów przejazdu.
 6. Rozbudowa monitoringu skrzyżowań wraz z analityką obrazu wideo informującą automatycznie o niebezpiecznych zdarzeniach drogowych.
 7. Rozbudowa systemu identyfikacji wolnych miejsc parkingowych na terenie miasta.
 8. Rozbudowa systemu meteorologicznego.
 9. Wprowadzenie systemu preselekcyjnego ważenia pojazdów na wlotach do miasta.
 10. Dostarczenie mobilnego Centrum Sterowania Ruchem.

 

Rezultaty / efekty działania

W ramach projektu udało się wdrożyć oraz zbudować wszystkie powyższe założone funkcjonalności. Główny cel działania również został osiągnięty.

Cel działania

Energomodernizacja budynków na osiedlu Juliusz stanowiących zasób lokalowy Miasta Sosnowiec wraz z wieloletnim zarządzaniem gospodarką cieplną.

Opis działania

Celem projektu była energomodernizacja 22 budynków mieszkalnych oraz budynku żłobka będących w zasobach Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych, zlokalizowanych na osiedlu Juliusz w Sosnowcu. Projekt polegał na wykonaniu i zarządzaniu wewnętrzną siecią grzewczą centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej zintegrowaną w ramach jednego systemu automatycznego sterowania gospodarką cieplną wraz z ich termomodernizacją.

Przedsięwzięcie było realizowane na podstawie przepisów ustawy o PPP i było oparte na podziale zadań i ryzyk pomiędzy Podmiotem Publicznym, a Partnerem Prywatnym. Wykonano kompletną dokumentację projektową. Po wykonaniu inwestycji Partner Prywatny z założenia został odpowiedzialny za zarządzanie wewnętrzną siecią grzewczą centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej zintegrowanego w ramach jednego systemu (automatycznego) sterowania gospodarką cieplną przez okres umowy wynoszący 8 lat z możliwością wydłużenia. Wszelkie techniczne, prawne i finansowe założenia realizacji projektu, a także przyszłe warunki zarządzania energią podlegały ustaleniom w ramach prowadzonego dialogu konkurencyjnego.

Rezultaty / efekty działania

Prace objęły 22 budynki mieszkalne o łącznej powierzchni 25 378,49 m2 (rok budowy 1954-1956) przy ulicach:

 • Spadochroniarzy,
 • Komandosów
 • Obrońców Westerplatte,
 • Saperów,
 • Czołgistów

 

Wyłączono z eksploatacji 967 pieców węglowych i uniknięto następującej emisji szkodliwych substancji w skali roku:

 • CO2 – 8 033 ton,
 • Pyłu – 81 ton,
 • SO2 – 36 ton,
 • NOx – 15 ton,
 • CO – 19 ton.

Cel działania

 

 • poprawa bezpieczeństwa przechodniów i użytkowników dróg,
 • zmniejszenie kosztów rocznego utrzymania oświetlenia drogowego,
 • zmniejszenie emisji CO2,
 • uregulowanie stanu własnościowego oświetlenia drogowego.

 

Opis działania

Przedmiot projektu obejmował zaprojektowanie sieci oświetlenia ulicznego oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową nowej sieci oświetlenia ulicznego i robót montażowych związanych z wymianą opraw oświetleniowych (LED) na istniejących słupach. Wprowadzony został również innowacyjny system umożliwiający zarządzanie energią w sieci oświetleniowej na terenie Gminy Radzionków.

Inwestycja realizowana jest w formule PPP. Partnerem prywatnym jest ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. Gmina Radzionków jest pierwszą gminą w Polsce, która zdecydowała się na modernizację sieci oświetlenia ulicznego w tej formule i jako pierwsza będzie posiadać w 100% własną sieć oświetlenia.

W ramach inwestycji zaprojektowano sieć oświetlenia ulicznego w Gminie Radzionków, na podstawie projektu wykonano roboty budowlane i montażowe związanych z budową nowej sieci oświetlenia ulicznego i wymianą opraw oświetleniowych na istniejących słupach, będących własnością Gminy, po wykonaniu inwestycji budowlanej świadczenie kompleksowej usługi oświetleniowej, w zakres której wchodzi utrzymywanie infrastruktury oświetleniowej tj. eksploatowanie, konserwacja oraz zarządzanie i sterowanie oświetleniem ulicznym przez okres 10 lat, świadczenie usługi sprzedaży energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego począwszy od dnia 1 stycznia 2015 roku. Wykonawca udzielił pełnej gwarancji osiągnięcia efektu ekonomicznego będącego wynikiem zrealizowanej inwestycji, a Zamawiający spłaci koszty realizacji inwestycji w okresie umownym. Wykonawca zaoferował gwarantowane oszczędności zużycia energii elektrycznej na poziomie 70% rocznie.

Rezultaty / efekty działania

W ramach projektu zamontowano 1949 opraw firmy Schreder (TECEO i KIO), wdrożono system sterowania bezprzewodowego Schreder OWLET, zabudowano 1458 słupów, w tym 1104 betonowych i 354 stalowych, zabudowano 25 nowych szaf oświetleniowych. Dzięki ww. projektu zwiększono widoczność na drogach i przejściach dla pieszych oraz zwiększono poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, zmniejszenie emisji CO2 o 559,49 t/rok.

Harmonogram realizacji postanowień umownych:

 • projektowanie – 06.2014 r. – 07. 2015 r.,
 • sprzedaż energii elektrycznej do oświetlenia drogowego od 01.01.2015 r. do 31.12.2025 r.,
 • rozpoczęcie robót budowlanych – 09.2015 r.,
 • odbiór robót budowlanych – 30.05.2016 r.,
 • utrzymanie inwestycji do 31.12.2025 r. tj. eksploatowanie, konserwacja, zarządzanie i sterowanie oświetleniem ulicznym.

Cel działania

Celem funkcjonowania Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego jest stymulowanie rozwoju gospodarczego Sosnowca i województwa śląskiego poprzez przyciąganie, wspieranie i rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw, działających w sektorze nowoczesnych technologii.

Celem SPNT jest aktywne uczestnictwo w życiu gospodarczym regionu i miasta, polegające na tworzeniu dogodnych warunków dla jednostek nauki i biznesu do kreowania innowacyjnych rozwiązań oraz nowoczesnych technologii; wsparciu rozwoju regionu oraz kreowaniu nowych, trwałych miejsc pracy, a także transferze wiedzy i komercjalizacji nowoczesnych technologii.

Opis działania

Gmina Sosnowiec przystąpiła do wyłonienia zewnętrznego Operatora SPNT, zgodnie z ustawą z dnia 9 stycznia 2009 r. koncesji na roboty budowlane i usługi (Dz.U.z2015r.poz.113). Postępowanie koncesyjne rozpoczęło się publikacją w BIP w dniu 31.01.2012r. ogłoszenia o koncesji na usługi nr 28874-2012 pn. „Wyłonienie Operatora Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego (SPNT)”. W ciągu kolejnych miesięcy trwały negocjacje ostatecznej treści umowy o koncesji na usługi z potencjalnymi kandydatami. Ostateczną ofertę w przeprowadzonym postępowaniu koncesyjnym złożyła 1 firma – Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w Sosnowcu. W wyniku przeprowadzonego postępowania koncesyjnego, w dniu 25 lipca 2012 roku podpisano umowę koncesji na usługi nr WRF.272.3.2012. Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny powstał w ramach projektu kluczowego: Gospodarcza Brama Śląska Etap I: Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej – Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny, zadanie 1 i zadanie 2. Inwestycja była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet I: Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość, Działanie 1.1 Wznowienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu.

Dla potrzeb Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego zaadaptowano dawny budynek BHP byłej KWK Niwka-Modrzejów. Umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego podpisano w czerwcu oraz w sierpniu 2010 r., a realizację rozpoczęto po podpisaniu w lipcu 2011 r. umów z wyłonionym w przetargu Wykonawcą inwestycji – firmą SKANSKA S.A. Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny stwarza korzystne warunki przedsiębiorstwom, instytucjom wsparcia przedsiębiorczości, placówkom naukowym i badawczym oraz szkolno-edukacyjnym, zapewniając odpowiednią infrastrukturę wraz z niezbędnym zapleczem technicznym oraz wsparcie merytoryczne.

Rezultaty / efekty działania

W wyniku realizacji tego zadania wybrano Operatora dla przebudowanego i wyremontowanego nowoczesnego 5- kondygnacyjnego budynku, dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych o powierzchni całkowitej 7 213,85 m2, w tym powierzchni do wykorzystania dla przedsiębiorców — 4 630,84 m2 oraz powierzchni do wykorzystania dla świadczenia usług na rzecz przedsiębiorców — 931,55 m2. Powierzchnia dla przedsiębiorców obejmuje pomieszczenia biurowe, magazynowe, socjalne, szatniowe i sanitarne. W powstałym nowoczesnym obiekcie została wyodrębniona część wspólna z salą konferencyjną na około 200 miejsc i 4 mniejszymi salami wraz z pomieszczeniami pomocniczymi.

Głównym zadaniem Operatora SPNT w ramach umowy koncesji było zarządzanie mieniem SPNT. Z tytułu umowy koncesji Operator SPNT zobowiązany był do zapłaty Gminie Sosnowiec wynagrodzenia w postaci opłaty koncesyjnej. Wysokość opłaty koncesyjnej określona została jako procent ogólnej kwoty przychodów z najmu pomieszczeń w budynkach SPNT za dany miesiąc, zależnej od procentu wynajmowanej powierzchni przez Operatora.

Cel działania

Zmniejszenie zużycia energii, ograniczenie zaśmiecenia światłem i obniżenie kosztów eksploatacyjnych urządzeń oświetleniowych.

Opis działania

„Masterplan Oświetlenia Obszaru Miejskiego Miasta Gliwice”, zawiera inwentaryzację istniejących urządzeń oświetleniowych oraz wytyczne uporządkowania oświetlenia. Masterplan określa w jaki sposób podwyższyć efektywność energetyczną infrastruktury oświetleniowej poprzez zastosowanie energooszczędnych źródeł światła oraz poprzez zastosowanie inteligentnych systemów sterowania oświetleniem ulicznym.

Rezultaty / efekty działania

W 2017r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Eko-światło w Gliwicach – Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego” o wartości ponad 14 mln złotych. Efektem działań w projekcie będzie spadek zużycia energii o ponad 50%, a co za tym idzie, także spadek emisji CO2 i zanieczyszczeń do powietrza o 710,33 t/rok. W ramach projektu zostanie wymienionych 2389 opraw sodowych na energooszczędne oprawy LED.

Obecnie ponad 3,5 tys. opraw LED oświetla gliwickie ulice i parki. Pozostało jeszcze ponad 4 tys. opraw do wymiany i planowane jest aplikowanie o dofinansowanie kolejnego projektu pn.: „Eko-światło w Gliwicach – Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego – Etap II”. W ramach tego projektu zgłoszone zostaną 73 ulice, na których planowane jest wymienienie opraw sodowych na energooszczędne z diodami LED. Obecnie wyceniono wartość tego projektu na ponad 5 mln złotych, a efektem działań będzie spadek zużycia energii o ponad 50% oraz spadek emisji CO2.

Cel działania

Rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą techniczną. Realizacja zadań własnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Opis działania

„Dobra praktyka” została wdrożona w obszarze gospodarki odpadami komunalnymi. Przedmiotem wdrożonego rozwiązania jest szeroko rozumiany rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą techniczną. Rozwiązanie to zostało wdrożone w ramach realizacji projektu dofinasowanego w ramach programu RPO Woj. Śl. na lata 2007-2013 (priorytet V „Środowisko”, Działanie 5.2. „Gospodarka odpadami”). Projekt był realizowany wspólnie z Gminą Siewierz i Sławków i nosił nazwę: „Rozwój selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gmin Dąbrowa Górnicza, Siewierz i Sławków”. Każda Gmina wdrażała elementy projektu na swoim terenie.

Rozwiązanie wdrożone na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza obejmowało oprócz zakupu 10 500 szt. stojaków na worki do selektywnej zbiórki odpadów, zakupu 693 szt. pojemników do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych, szkła i makulatury, budowę trzech Gminnych Centrów Zbiórki Odpadów (GCZO) oraz Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON).

Obiekty GCZO i GPZON pełnią rolę Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) i idealnie wpisują się w główny nurt ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W GCZO i GPZON mieszkańcy Dąbrowy Górniczej mogą bezpłatnie pozostawić odpady w tym odpady niebezpieczne wyselekcjonowane ze strumienia odpadów komunalnych w ilościach wskazujących na ich wytworzenie w gospodarstwie domowym. GCZO są miejscem tymczasowego gromadzenia przyjmowanych odpadów przed ich transportem do GPZON a następnie przed ich ostatecznym zagospodarowaniem. Pełnią także rolę punktów informacyjnych, w których mieszkańcy gminy mogą złożyć w myśl ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uzyskać szczegółowe informacje w zakresie funkcjonowania nowego kompleksowego systemu gospodarowania odpadami w Dąbrowie Górniczej.

Istniejący stan przed wdrożeniem rozwiązania charakteryzował się między innymi brakiem dostatecznej ilości punktów segregacji odpadów oraz Gminnych Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych. Ponadto zaobserwować można było niedostateczną świadomość ekologiczną mieszkańców w zakresie odpadów niebezpiecznych i zagrożeń dla środowiska wynikających z niewłaściwych sposobów postępowania z tymi odpadami, co przekładało się z kolei na niewielkie ilości zebranych odpadów niebezpiecznych w stosunku do ilości wytwarzanych odpadów. Zauważalny był niewystarczający stopień selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych. Przyczyną zidentyfikowanych problemów był niedostatecznie rozwinięty stan infrastruktury koniecznej do wystąpienia efektywnego systemu selektywnej zbiórki odpadów. Wybór problematyki obejmującej obszar gospodarki odpadami zdeterminowany był koniecznością zminimalizowania ilości odpadów deponowanych na składowiskach odpadów i lokowanych poza istniejącym systemem gospodarki odpadami oraz eliminacja zjawiska tworzenia dzikich wysypisk.

Rezultaty / efekty działania

Korzyści wdrożonego rozwiązania to: objęcie systemem selektywnej zbiórki odpadów wszystkich mieszkańców, podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów, zwiększenie odzysku odpadów opakowaniowych oraz niebezpiecznych, podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.

Efekty polegające na poprawie jakości świadczonych usług:

 • wzrost liczby gospodarstw domowych objętych selektywną zbiórką odpadów;
 • wzrost ilości odpadów objętych programem selektywnej zbiórki;
 • zmniejszenie ilości nieposegregowanych odpadów komunalnych trafiających na składowisko;
 • wzrost ilości odpadów przekazanych do odzysku;
 • promocja zachowań proekologicznych.

Efekty polegające na zwiększeniu dostępności usług w sensie fizycznym lub kosztowym:

 • Wzrost dostępności usługi związanej z możliwością segregacji odpadów komunalnych poprzez budowę trzech Gminnych Centrów Zbiórki Odpadów GCZO) i jednego Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON), które zwiększyły zakres możliwości bezpiecznego oddania zebranych odpadów niebezpiecznych wraz ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

 

Etapy realizacji dobrej praktyki:

Koszty budowy GCZO i GPZON:

 1. Opracowanie wstępnego studium wykonalności.
 2. Opracowanie dokumentacji technicznej dla realizacji zadania związanego z budową trzech Gminnych Centrów Zbiórki Odpadów i Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych.
 3. Raport z oceny oddziaływania na środowisko naturalne.
 4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.
 5. Opracowanie studium wykonalności zawierającego miedzy innymi: opis projektu, analizę prawną, instytucjonalną, finansową projektu, wskaźniki produktu i rezultatu, plan wdrożenia przedsięwzięcia, itp.
 6. Uzyskanie pozwolenia na budowę trzech Gminnych Centrów Zbiórki Odpadów i Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych.
 7. Złożenie wniosku o dofinansowanie oraz decyzja o przyznaniu dofinansowania.
 8. Przeprowadzenie procedur związanych z udzieleniem zamówień publicznych dotyczących realizacji przedsięwzięcia obejmujących dostawy i roboty budowlane.
 9. Realizacja robót budowlanych.
 10. Promocja projektu mająca na celu miedzy innymi otwartość i jawność działań prowadzonych w ramach realizacji przedsięwzięcia oraz efektywne wdrażanie. Wśród grup objętych działaniami promocyjnymi byli miedzy innymi mieszkańcy Gminy, placówki oświatowe, lokalne media, lokalne instytucje oraz organizacje pozarządowe.
 11. Zakończenie i rozliczenie projektu. Odbiór obiektów – Luty 2012

Data rozpoczęcia realizacji projektu: Grudzień 2007
Data otwarcia obiektów: Maj 2012 / Czas trwania projektu: do nadal 

Szacunkowy budżet

Koszty budowy GCZO i GPZON:

 • GCZO – Al. Piłsudskiego 1 357 848,13 zł
 • GCZO – ul. Szałasowizna 1 352 204,51 zł
 • GCZO – Al. Zwycięstwa 1 562 115,14 zł
 • GPZON – ul. Główna 3 438 610,86 zł

Razem: 7 710 778,64 zł
Wartość całego projektu p.n. „Rozwój selektywnej zbiórki odpadów….”: 12 710 480,62 zł
Wartość projektu dla Dąbrowy Górniczej: 9 881 414,42 zł

Kategorie tematyczne portalu