Cel działania

Integracja podmiotów III sektora funkcjonujących w Katowicach, profesjonalizacja działań organizacji pozarządowych celem sprawej i efektywnej realizacji zlecanych im zadań publicznych na rzecz miasta Katowice i mieszkańców oraz pobudzanie aktywności społecznej Katowiczan.

Opis działania

COP (ul. Kopernika 14 i ul. Młyńska 5) wspomaga istniejące organizacje pozarządowe oraz aktywnych mieszkańców/grupy nieformalne w procesie zakładania nowego podmiotu III sektora (stowarzyszenia, fundacje) zapewniając im: adres rejestrowy,  wsparcie infrastrukturalne (sale szkoleniowe, pomieszczenia/biurka, sprzęt informatyczny i biurowy, szafki na dokumenty i pocztę przychodzącą, przestrzeń magazynową), wsparcie merytoryczne (doradztwo ogólne i specjalistyczne, usługi księgowe, szkolenia), wsparcie wolontaryjne (z zakresu rekrutacji wolontariuszy, kwestii formalno-prawnych, promowania współpracy z wolontariuszami).

Centrum dostępne jest przez 5 dni w tygodniu co najmniej 8 godzin, przynajmniej dwa dni w tygodniu do godziny 19.00, z możliwością udostępnienia sal szkoleniowych/strefy animacji w weekendy.

Rezultaty / efekty działania

 

 • Dotychczas swoją siedzibę zarejestrowało 81 organizacji (w okresie 5 letnim zaplanowano zarejestrowanie siedziby dla 50 nowych organizacji);
 • Wsparcie dla łącznej liczby 300 organizacji w okresie 5 lat (wsparcie w I półroczu 2019 – 137 NGO);
 • Doradztwo: 40 godzin dyżurów doradczych/miesiąc (doradztwo ogólne i specjalistyczne, np. dot. wolontariatu) oraz doradztwo księgowe 15h/m-c i doradztwo marketingowe 5h/ m-c;
 • Doradztwo/pośrednictwo w sprawie wolontariatu – 100 rocznie (48 w I półroczu 2019);
 • Wsparcie infrastrukturalne (udostępnienie sal i sprzętu komputerowego, biurowego) – 800 razy w ciągu 5 lat (565 w I półroczu 2019);
 • Szkolenia (tematyka dostosowana do bieżących problemów oraz zagadnień zgłaszanych Koordynatorowi COP) – 12 szkoleń rocznie (9 w I półroczu 2019);
 • Spotkania branżowe – 6 rocznie (5 w I półroczu 2019);
 • Wystawy w Galerii Aktywnych (Młyńska 5) – 6 rocznie (5 w I półroczu 2019);
 • Spotkania promujace CSR/spotkania miedzysektorowe – 3 rocznie (3 w I półroczu 2019).

 

Szacunkowy budżet

 • Remont lokalu na ul. Kopernika 14 (w tym montaż platformy – podnośnika dźwigowego dla osób z niepełnosprawnościami)
  – rok 2016 – 173 000 zł
 • 5-letnia umowa dotacji z 2 organizacjami pozarządowymi – zlecenie realizacji zadania publicznego – 1 274 400 zł

Liczba osób zaangażowanych w projekt

5 osób + umowy zlecenia doradztwo specjalistyczne (w ramach umów o pracę – koordynator COP – 3/4 et., specjalista ds.wolontariatu – 1/2 et., usługi doradcze – 1/4 et., obsługa administracyjno-biurowa – 3/4 et., animator społeczności lokalnych – 1/5 etatu)

Cel działania

Celem utworzenia MCE jest zapewnienie mieszkańcom dostępu do informacji i usług poświęconych poprawie efektywności energetycznej, ochronie powietrza i klimatu, a także pomocy w poszukiwaniu informacji o możliwych finansowaniach zadań mających na celu oszczędzanie energii i ochronę powietrza.

Opis działania

Miejskie Centrum Energii (MCE) znajduje się przy ul. Młyńskiej 2, zaraz przy głównym budynku Urzędu Miasta Katowice – jest to pierwsza taka działalność w Polsce. MCE mieści się w dostępnym z poziomu ulicy lokalu z witryną, w którym mieszkańcy Katowic mogą uzyskać potrzebne informacje bez konieczności odwiedzania wydziałów Urzędu Miasta. Na parterze znajduje się punkt konsultacyjny z kącikiem dla dzieci a na antresoli cześć wystawowa prezentująca zasady działania nowoczesnych technologii grzewczych obowiązujących w budownictwie mieszkaniowym oraz część warsztatowa.

Idea przedsięwzięcia polegała na tym by punkt konsultacyjny był dostępny dla każdego zainteresowanego ogólnie rozumianą ochroną środowiska. Jednym z założeń powstania MCE było dotarcie z ofertą miasta Katowice do jak najszerszej grupy mieszkańców. W związku z powyższym na portalu społecznościowym fb powstał profil – Miejskie Centrum Energii, na którym zamieszczane są informacje związane z działalnością miasta w zakresie ochrony powietrza, ochrony środowiska oraz efektywności energetycznej.

Takie działanie dało możliwość stworzenia przestrzeni do wyrażania opinii przez mieszkańców na temat skuteczności działań i inicjatyw podejmowanych przez miasto Katowice. Jest to jedna z form angażowania mieszkańców w sprawy związane z szeroko rozumianą ekologią.

Rezultaty / efekty działania

Celem działań w MCE jest likwidacja niskiej emisji, która pochodzi w większej części z domowych systemów grzewczych opalanych paliwami stałymi. Dlatego oferta dla mieszkańców tj. konsultacje, spotkania informacyjno-edukacyjne ma zwiększyć świadomość ekologiczną mieszkańców, a co z tym związane zachęcić do wymiany starych systemów grzewczych na bardziej ekologiczne i nowocześniejsze rozwiązania. W ten sposób miasto Katowice dąży do poprawy jakości powietrza w mieście, a co z tym związane, poprawy standardów życia wszystkich mieszkańców

W ciągu roku działalności udzielono prawie 2000 porad dotyczących wymiany ogrzewania, programów wsparcia i zastosowania systemów OZE.

Kategorie tematyczne portalu