Cel działania

Zamiana lokali mieszkalnych pomiędzy kontrahentami.

Opis działania

Bank zamian to forma Rejestru mieszkań, których najemcy bądź właściciele zgłosili chęć zamiany mieszkania na inne, wg kryteriów zawartych w Formularzu zgłoszeniowym do mieszkaniowego Banku zamian.

Rejestr prowadzony jest na podstawie zgłoszeń w formie tabeli, która udostępniana jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie. Każdy z potencjalnie zainteresowanych zamianą najemców musi samodzielnie śledzić rejestr, natomiast szczegółowych informacji udziela pracownik Banku Zamian w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie w Wydziale Gospodarki Lokalowej. Złożenie zgłoszenia nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o zamianę mieszkania. Czynności związane z zamianą mieszkania wszczynane są przez Wydział Gospodarki Lokalowej dopiero po złożeniu przez obydwie strony wniosków o zamianę mieszkań. Zgłoszenie oferty jest wolne od opłat. Oferta zamiany wprowadzana jest do Rejestru z terminem ważności 1 roku od dnia złożenia zgłoszenia.

Rezultaty / efekty działania

Ułatwienie procesu zamiany lokali mieszkalnych.

Cel działania

Umożliwienie spłaty zadłużenia osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej w formie odpracowywania długu wobec Miasta Katowice.

Opis działania

Świadczenie rzeczowe jest formą zapłaty umówionego zaległego czynszu i opłat niezależnych lub odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z lokalu. Świadczenie wykonywane jest na podstawie umowy podpisywanej przez dłużnika będącego Najemcą lokalu mieszkalnego, dłużnika płacącego odszkodowanie za zajmowanie lokalu mieszkalnego bez tytułu prawnego lub dłużnika, który nie zamieszkuje już w lokalu należącym do zasobu Miasta Katowice, którego dług wynika z wcześniejszego najmu lokalu. Umowa dotycząca spłaty zadłużenia w formie świadczenia rzeczowego może być zawarta wyłącznie w przypadku, gdy Dłużnik, który wyrazi chęć odpracowania długu w formie świadczenia rzeczowego, uiszcza bieżące opłaty z tytułu najmu lub odszkodowania i opłat niezależnych, co najmniej przez okres miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym złożono podanie. Brak bieżących wpłat Dłużnika w trakcie obowiązywania umowy skutkować będzie jej natychmiastowym rozwiązaniem. Wyłącza się możliwość wykonywania świadczenia rzeczowego przez osoby posiadające zaległości za okres krótszy niż 6 miesięcy. Maksymalna kwota, którą Dłużnik będzie mógł odpracować w formie świadczenia rzeczowego nie może przekroczyć 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). Kwota ta obejmuje należność główną wraz z odsetkami. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Dyrektora KZGM w Katowicach, Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice może zadecydować o zwiększeniu maksymalnej kwoty odpracowania zadłużenia.

Rezultaty / efekty działania

W czasie obowiązywania działania zawarto 124 umowy o odpracowanie zadłużenia. Umożliwiało to osobom zobowiązanym wobec miasta Katowice na odpracowanie łącznie 263.608,06 zł.

Cel działania

Zestandaryzowanie procesu wypłaty odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego (nie złożenie oferty najmu socjalnego lokalu).

Opis działania

W związku z dużą ilością wpływających do Gminy Bytom wezwań do zapłaty z tytułu odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego, Bytomskie Mieszkania – jednostka budżetowa Gminy, wprowadziły szereg działań mających na celu ograniczenie wysokości wypłaconego odszkodowania, w tym celu m.in. od 2015r. Gmina przystępuje do rozpraw o eksmisję w roli Interwenienta ubocznego, na bieżąco weryfikuje listę osób oczekujących na najem socjalny lokalu, współpracuje z MOPR, przeprowadza wizje lokalne, a nadto w celu zestandaryzowania procesu wypłaty odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego Zarządzeniem Dyrektora 1/VI/2017 z 7 czerwca 2017 roku wprowadzono: „Procedurę dotycząca wypłaty odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego lub niewskazania tymczasowego pomieszczenia osobom, wobec których orzeczono eksmisję”.

Rezultaty / efekty działania

Zmniejszenie wysokości kwoty wypłaconego odszkodowania.

Cel działania

Zmniejszenie zadłużenia lokatorów gminnych za lokale mieszkalne oraz za regresy odszkodowań zapłaconych przez Gminę innym właścicielom za niedostarczenie lokali socjalnych.

Opis działania

Umożliwienie spłaty zadłużenia za lokale mieszkalne i regresy odszkodowań zapłaconych przez Gminę za niedostarczenie lokali socjalnych, osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej w formie odpracowania należności na rzecz Gminy Bytom.

 

Rezultaty / efekty działania

Zmniejszenie zadłużenia lokatorów gminnych za lokale mieszkalne oraz za regresy odszkodowań zapłaconych przez Gminę za niedostarczenie lokali socjalnych.

 

Kategorie tematyczne portalu