Raport na temat studentów i uczelni wyższych w Metropolii

Różnorodność oferty edukacyjnej, jakość kadr i kształcenia, pozycja czy rozpoznawalność uczelni w kraju i zagranicą to współcześnie ważne determinanty rozwoju i budowania konkurencyjności miast, jak i całych obszarów metropolitalnych. Ilu w Metropolii GZM jest studentów, jakie dziedziny nauki cieszą się największą popularnością albo jak prezentujemy się na tle reszty kraju tego można się dowiedzieć z raportu pn. Studenci i uczelnie wyższe na terenie GZM.
Data dodania: 30.09.2021

Jak wynika z raportu w roku akademickim 2019/2020 w GZM funkcjonowało 18 uczelni wyższych oraz 6 filii (wydziałów zamiejscowych), zlokalizowanych w 7 miastach, z czego 8 to uczelnie publiczne, a 16 niepubliczne. Znacznie większą popularnością cieszyły się uczelnie publiczne (gdzie kształciło się aż 68,1 proc. studentów), niż niepubliczne (gdzie kształciło się 31,9 proc. studentów). Studenci zdecydowanie częściej (64,2 proc.) podejmowali naukę na studiach stacjonarnych (dziennych), niż na studiach niestacjonarnych.

W roku akademickim 2019/2020 w GZM studiowało 88,9 tys. studentów, co stanowiło 79,1 proc. studentów wszystkich uczelni w województwie śląskim i 7,4 proc. studentów w całym kraju. Największy udział liczby studentów w kraju w 2019 r. posiada Warszawa (18,2 proc.), następnie Kraków (10,8 proc.), Wrocław (9 proc.) i Poznań (8,5 proc.). GZM natomiast uplasowała się przed Trójmiastem (6,4 proc.), Łodzią (5,4 proc.) i Lublinem (5 proc.). Osoby studiujące w Katowicach to 4,3 proc. studentów w całym kraju. Porównując dane dotyczące liczby studentów w największych miastach Polski w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, Katowice zajmują drugą pozycję (177), tuż za Poznaniem (191).

Kartogram - odsetek studentów w poszczególnych ośrodkach naukowych w Polsce. GZM - 7,4%
Odsetek studentów w wybranych miastach i regionach w Polsce w 2019 r.
Liczba studentów w miastach GZM

Wyniki raportu pokazują również, że uczelnie zlokalizowane w GZM cieszą się popularnością przede wszystkim wśród studentów z woj. śląskiego – to aż 80 proc. studentów, a w dalszej kolejności przyjeżdżają oni z województw ościennych: małopolskiego (9,2 proc.), świętokrzyskiego (1,8 proc.) oraz opolskiego (1,7 proc.). Pokazuje to jak istotną i potrzebną kwestią jest promocja uczelni z terenu GZM w kraju, zachęcająca do podejmowania tu studiów. Wiąże się to nie tylko z czasowym pobytem, ale także z szansą na chociaż stopniową poprawę sytuacji demograficznej regionu.

Interesującą informacją zawartą w opracowaniu, jest również kraj pochodzenia cudzoziemców studiujących w Metropolii – pochodzili aż ze 100 krajów, z czego w ostatnich latach najwięcej z nich przyjeżdżało do GZM z Ukrainy.

W raporcie znalazły się także szczegółowe dane dot. pozycji uczelni z GZM w rankingach krajowych i międzynarodowych, informacje o potencjale kadrowym i naukowym uczelni oraz kierunków studiów i kształcenia w językach obcych.

Uczelnie w GZM stale podejmują działania mające na celu przyciąganie większej liczby studentów, np. poprzez otwieranie nowoczesnych kierunków studiów, adekwatnych do potrzeb zmieniającego się rynku pracy, jak również inwestując w rozwój potencjału naukowego i badawczego, np. tworząc nowe centra badawcze czy pozyskując granty na badania naukowe. Efekty tych działań widoczne są m.in. w rosnącym udziale studentów studiujących w GZM na tle kraju, a także w rankingach międzynarodowych, w których coraz częściej pojawiają się uczelnie z obszaru GZM (m.in. Uniwersytet Śląski, Śląski Uniwersytet Medyczny oraz Politechnika Śląska).

W celu ciągłego podnoszenia oferty naukowej GZM powołała także Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki, dzięki któremu uczelnie mogą sięgnąć po 99 proc. dofinansowania na przeprowadzenie zajęć ze światowej klasy naukowcami. Budżet Funduszu wynosi 8 mln zł do 2022 r. Do tej pory z dotacji skorzystały Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej.

Raport na temat studentów i uczelni w GZM powstał na podstawie ogólnodostępnych danych pochodzących z Banku Danych Lokalnych GUS, systemów POL-on oraz RAD-on, a także w oparciu o krajowe i międzynarodowe rankingi uczelni wyższych. Na potrzeby opracowania została też przygotowana ankieta, rozesłana do uczelni wyższych w GZM nt. danych dotyczących studentów, kadry naukowej oraz potencjału akademickiego.

Kategorie tematyczne portalu