Cel działania

Celem działania jest podniesienie kompetencji badawczych kadry naukowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, poprzez organizację serii sesji mentoringowych dotyczących metod badawczych, sztuki pisania artykułów naukowych oraz wspólnej realizacji badań naukowych.

Opis działania

W ramach działania zaproszono na Uniwersytet czterech światowej sławy naukowców:

Rezultaty / efekty działania

Cel działania

Przygotowanie założeń przebudowy Zielonej Strefy Nauki, tj renaturalizacja fragmentu doliny rzeki Rawy i powiązanych z nią przestrzeni publ. Belinda Tato pokazała, iż partycypacja jest sposobem na konfrontację naszych uprzedzeń, wsparciem naszych intuicji w kontekście wielowarstwowości architektury.

Opis działania

W grudniu 2022 roku uczelnie Konsorcjum Akademickiego Katowice – Miasto Nauki odwiedziła architektka i wykładowczyni Uniwersytetu Harvarda – Belinda Tato. Architektka poprowadziła gościnne wykłady i spotkała się ze wspólnotą akademicką oraz mieszkańcami regionu. Od 2-6 grudnia Belinda Tato mówiła o swoich projektach, a także o zaangażowaniu użytkowników w proces zmiany przestrzeni publicznych. Przed przyjazdem do Katowic, Belinda Tato przeprowadziła dodatkowo wykład online wprowadzający do metodologii pracy ecosistema urbano oraz prezentujący zrealizowane projekty.

Rezultaty / efekty działania

Architektura, projektowanie miejskie i projektowanie krajobrazu są z natury pedagogiczne. Pomysł włączenia świadomości ekologicznej do codziennych doświadczeń został przetestowany przez zespół w wielu kontekstach Na przykładach z Madrytu, Florydy, Norwegii i Szanghaju, Belinda Tato przedstawiła zasady projektowania oraz proponowane i wdrażane rozwiązania. Dodatkowo przeprowadzenie warsztatów z udziałem władz i pracowników Uniwersytetu Śląskiego oraz przedstawicielami Konsorcjum Akademickiego Katowice – Miasto Nauki, zaangażowanymi w opracowanie koncepcji zmiany przestrzeni publicznej Strefy Nauki zaowocowały opracowaniem rekomendacji dotyczących kierunków zmian w Dolinie Rawy oraz powiązań przestrzennych sieciowych Doliny Rawy oraz powiązań przestrzennych sieciowego centrum nauki.

Cel działania

Wzmocnienie potencjału rozwojowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przez podnoszenie wiedzy, kwalifikacji oraz umiędzynarodowienie badań we współpracy z Cambridge University.

Opis działania

W ramach szeroko zakrojonej współpracy z Prof. Cecilią Mascolo z Cambridge University, zajmującą sie tematyką wykorzystania sztucznej inteligencji i urządzeń mobilnych w badaniach naukowych, w szczególności w obszarze zdrowia i medycyny, zaplanowano:

Rezultaty / efekty działania

W ramach projektu Pani Profesor Cecilia Mascolo z University of Cambridge:

Wszystkie aktywności miały charakter zdalny.
Współpraca z Panią Profesor jest kontynuowana w roku 2023. Zaplanowano wymianę doświadczeń pomiędzy doktorantami z University of Cambridge oraz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach poprzez zaproszenie do drugiej jednostki naukowej na wizytę studyjną doktorantki Eriki Bondarevy (University of Cambridge).

Cel działania

Przedstawienie studentom ścieżki rozwoju naukowego wybitnego naukowca, zwiększenie zainteresowania studentów dalszym rozwojem naukowym, rozpropagowanie Śląska jako centrum naukowego Polski, zwiększenie potencjału dydaktyczno-naukowego Uczelni oraz rozszerzenie zakresu prowadzonych w Katedrze badań.

Opis działania

W ramach projektu pt. „Zwiększenie potencjału naukowo-dydaktycznego Katedry Biochemii Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu SUM” w okresie od maja do grudnia 2021 r. zrealizowano 6 wykładów, 6 seminariów oraz 10 konsultacji indywidualnych, prowadzonych przez zaproszonego naukowca, prof. Michała Toborka, zatrudnionego w University of Miami na Florydzie, USA.
Wykłady prowadzone zdalnie były dostępne dla każdego zainteresowanego słuchacza, natomiast na seminaria oraz konsultacje indywidualne obowiązywały zapisy za pośrednictwem udostępnionych na stronie projektu formularzy rejestracyjnych. Zagadnienia prezentowane i omawiane podczas wykładów i seminariów dotyczyły przedmiotów szczególnego zainteresowania naukowego Profesora Toborka, czyli zagadnień związanych z fizjologią i patologią układu naczyniowego mózgu, a szczególnie aspektów komórkowych i molekularnych interakcji na poziomie bariery krew-mózg.
W ramach projektu wykładami objęto studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach oraz pracowników Katedry Biochemii Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Rezultaty / efekty działania

W zajęciach łącznie wzięło udział około 560 osób, przy czym w seminariach i konsultacjach, ze względu na indywidualny i kameralny charakter zajęć, udział wzięło około 30 osób.
Skutkiem zrealizowanego projektu jest przybliżenie poszerzonej tematyki biochemii, biologii molekularnej oraz szeroko pojętej neurobiologii studentom, opublikowanie prac naukowych:

oraz nawiązana stała współpraca Katedry z prof. Michałem Toborkiem.


Ponadto, w 2022 roku prof. Michał Toborek otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Cel działania

Celem jest wypracowanie rozwiązań odpowiadających na konkretne wyzwania klimatyczne w trakcie trwającego 24 godziny wydarzenia.

Opis działania

Climathon to międzynarodowe wydarzenie, w trakcie którego uczestnicy we współpracy z zaproszonymi ekspertami w ciągu 24 godzin wypracowują rozwiązania służące ochronie klimatu. Co roku tematem Climatonu są inne wyzwania klimatyczne takie jak: susza, energia, gospodarka obiegu zamkniętego. Głównym zadaniem jest zaangażowanie lokalnych społeczności i wspólne wypracowanie lokalnych rozwiązań odpowiadających na globalne wyzwania klimatyczne.

Rezultaty / efekty działania

Produktem są konkretne rozwiązania – projekty, aplikacje, idee, które po wprowadzeniu pomagają w walce ze zmianami klimatu. Climathon jest też wydarzeniem dzięki któremu, poprzez wspólne szukanie rozwiązań zwiększamy świadomość ekologiczną – nawet działając lokalnie, w małych grupach jesteśmy w stanie wypracować rozwiązania, które mogą przyczynić się do rozwiązywania globalnych problemów.

Cel działania

Świadczenie usług dla ludności na krytej pływalni „Neptun” w Gliwicach przy ul. Dzionkarzy oraz zarządzanie tymi usługami przez podmiot zewnętrzny.

Opis działania

Przedmiotem koncesji jest świadczenie przez okres 5 lat usług dla ludności na krytej pływalni „Neptun” położonej w Gliwicach przy ul. Dzionkarzy na działce stanowiącej własność Miasta Gliwice nr 2108/4 o powierzchni 0,4221 ha (obręb Sośnica).

Wykonawca będzie świadczył usługi objęte koncesją na rzecz osób trzecich w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność na przestrzeniach znajdujących się w obiekcie, tj.: niecka basenowa o wymiarach 25 x 12,5 m i głębokości od 1,1 do 1,8 m, niecka do nauki pływania o wymiarach 9,2 x 9,4 m i głębokości 0,8 m, zjeżdżalnia z wanną wyhamowczą (wysokość zjeżdżalni 9,18 m, długość 90,9 m), dwa baseny z hydromasażem, zaplecze szatniowo-sanitarne, sauny, salka fitness (139,5 m2) z zapleczem sanitarnym, bawialnia dla dzieci (117,70 m2), taras widokowy.

Obiekt umożliwia korzystanie ze wszystkich oferowanych usług przez osoby niepełnosprawne.

Rezultaty / efekty działania

Ryzyko ekonomiczne związane z eksploatacją obiektu budowlanego lub wykonywaniem usług oraz ryzyko związane z popytem lub podażą ponosi Koncesjonariusz.

Miasto Gliwice nie jest bezpośrednio zaangażowane w działalność pływalni (ubezpieczenia, remonty, przeglądy, serwisy, naprawa i wymiana sprzętu).

Dopłaty do funkcjonowania obiektu w skali roku są niższe od rocznych kosztów utrzymania pozostałych miejskich krytych (od ok. 55 % a 65 %).

Cel działania

Celem projektu jest identyfikacja problemu zanieczyszczenia powietrza na terenach silnie zurbanizowanych oraz jego wpływu na zdrowie mieszkańców. W ramach projektu opracowywany jest plan dotyczący zmniejszenia wpływu zanieczyszczenia powietrza i smogu na zdrowie mieszkańców oraz akcja pilotażowa.

Opis działania

W ramach międzynarodowego projektu o nazwie „AWAIR” miasto Katowice, wraz z partnerami z innych miast europejskich, otrzymało dofinansowanie zadania z programu „INTERREG EUROPA CENTRALNA”. Istniejący PDK został zaktualizowany, uzupełniony oraz wyposażony w procedury wdrażania i monitorowania zadań.

Dodatkowo zrealizowano zadanie pilotażowe, polegające na montażu w wybranych lokalizacjach (żłobki, przedszkola, domy dziecka, domy pomocy społecznej) czujników zanieczyszczeń powietrza i multimedialną prezentację wyników na utworzonej platformie internetowej oraz w poszczególnych lokalizacjach jednostek (127 czujników powietrza i 154 ekrany multimedialne). Jest to największa w kraju liczba czujników, które stanowią własność miasta (0,77 czujnika na km2). Koszt realizacji całego projektu to ponad 290 tys. euro.

Projekt AWAIR to również wymiana doświadczeń między partnerami projektu, a także prowadzenie działań uświadamiających o wpływie zanieczyszczenia powietrza na zdrowie mieszkańców i źródłach jego powstawania.

Rezultaty / efekty działania

Rezultatem projektu jest stworzenie systemu monitoringu jakości powietrza dla miasta Katowice składającego się ze 127 czujników jakości powietrza, 154 ekranów informacyjnych, strony internetowej powietrze.katowice.eu oraz modułem zarządzania powiadomieniami o aktualnym poziomie PDK. Opracowana została również analiza wpływu zanieczyszczeń, a także źródła ich pochodzenia.

Kategorie tematyczne portalu