Strategia Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022-2027, z perspektywą do 2035 r.

Intensywne prace nad Strategią trwały dwa lata. Przyjęte ustalenia strategiczne nawiązują zarówno do tych globalnych trendów i wyzwań, jak i do procesów właściwych dla metropolii. Cele i kierunki działań nakreślone w Strategii Rozwoju GZM sięgają 2035 r. Wyrażają one dążenia do dynamizacji rozwoju i zarządzania na poziomie metropolitalnym. Ich wypracowanie wymagało zaangażowania szerokiego grona interesariuszy, reprezentujących władze rządowe i samorządowe, instytucje państwowe, środowiska akademickie, biznesowe, organizacje pozarządowe oraz mieszkańców.
Data dodania: 16.12.2022

Cel i rola dokumentu

Strategia Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022 – 2027, z perspektywą do 2035 r. (zwana Strategią Rozwoju GZM) została przyjęta uchwałą nr XLIX/367/2022 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 16 grudnia 2022 r.

Cel jej opracowania to określenie wspólnej wizji rozwoju dla kreowania obszaru spójnego przestrzennie, funkcjonalnie, gospodarczo i społecznie, o silnych funkcjach metropolitalnych i wysokim kapitale ludzkim.
Strategia Rozwoju GZM stanowi narzędzie:

 • bezpośrednio wspierające proces zarządzania GZM (jako instytucją i obszarem), w tym rozwojem rozumianym nie tylko jako wzrost, ale i umiejętność dostosowania się do różnego typu spadków;
 • pośrednio służące za podstawę pozyskiwania i wykorzystywania środków finansowych, w tym pochodzących ze źródeł zewnętrznych.

Prace nad Strategią Rozwoju GZM na lata 2022-2027, z perspektywą do 2035 r. rozpoczęły się w lipcu 2021 r. Podzielone zostały na 4 etapy kończące się Zeszytami:

 • Zeszyt nr 1: Raport z prac przygotowawczych;
 • Zeszyt nr 2: Diagnoza Stanu GZM;
 • Zeszyt nr 3: Obszary Funkcjonalne GZM;
 • Zeszyt nr 4: Strategia Rozwoju GZM.

MISJA GZM

Kreujemy spójność obszaru metropolitalnego, integrujemy potencjały gmin, inicjujemy działania i inspirujemy do rozwoju poprzez otwartość, współpracę i nowoczesne zarządzanie.

WIZJA GZM

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia to obszar atrakcyjny do życia, nauki, pracy i wypoczynku, dobrze zintegrowany, wykorzystujący synergię różnorodności, tradycji i dziedzictwa przemysłowego, rozwijający ofertę kulturalną i nowoczesną gospodarkę, podlegający transformacji w dążeniu do neutralności klimatycznej i odporności na kryzysy, o silnej pozycji wśród obszarów metropolitalnych.

Priorytety

PRIORYTET A. ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU I ODPORNOŚĆ

GZM DZIAŁAJĄCA WEDŁUG ZASAD ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

PRIORYTET B. MOBILNOŚĆ I DOSTĘPNOŚĆ

GZM MOBILNA, NISKOEMISYJNA, SPÓJNA TRANSPORTOWO

PRIORYTET C. PRZESTRZEŃ I SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA

GZM OTWARTA, PRZYJAZNA, DBAJĄCA O ŁAD PRZESTRZENNY I WARUNKI ŻYCIA

PRIORYTET D. METROPOLITALNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ

GZM INNOWACYJNA, SILNA GOSPODARCZO, WZMACNIAJĄCA KAPITAŁ LUDZKI

PRIORYTET E. WSPÓŁPRACA I OTWARTOŚĆ

GZM INICJUJĄCA, INSPIRUJĄCA, WEWNĘTRZNIE ZINTEGROWANA

Polityka przestrzenna

Kierunki polityki przestrzennej odnoszą się do 4 priorytetów, zidentyfikowanych w ramach ustaleń strategicznych, poza jednym priorytetem, dotyczącym kwestii instytucjonalnych (funkcjonowania GZM i współpracy z gminami). Są one adresowane odrębnie dla rdzenia GZM i otoczenia rdzenia GZM lub
dla całej Metropolii.

Polityka przestrzenna wyraża się poprzez dwa komponenty:

  część graficzna:

 • model struktury funkcjonalno-przestrzennej dla GZM;
 • schematy tematyczne, stanowiące uzupełnienie modelu wg priorytetów.
  część tekstowa:

 • ustalenia w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w GZM (opis modelu GZM), o charakterze obligatoryjnym;
 • rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w GZM (odniesienie do priorytetów w ramach ustaleń strategicznych), o charakterze fakultatywnym.

Model struktury funkcjonalno-przestrzennej GZM jest graficzną ilustracją ustaleń strategicznych, prezentowanych w wymiarze przestrzennym. Ma charakter schematyczny i uproszczony, prezentując:

 • obszary, procesy, inwestycje istotne dla rozwoju GZM, wymagające wzmocnienia lub interwencji, a także kluczowe powiązania funkcjonalne wewnętrzne i zewnętrzne GZM;
 • ustalenia strategiczne (jako warstwa prospektywna) – w formie symboli, bez precyzyjnych lokalizacji – na tle istniejącego zagospodarowania terenu (jako warstwy bazowej)

Kategorie tematyczne portalu